Zámer na prenájom

Zámer na prenájom

ZÁMER NA PRENÁJOM
časti spoločného priestoru budovy Gymnázia Pavla Horova , Masarykova 1, Michalovce

Gymnázium Pavla Horova , Masarykova 1, 071 01 Michalovce, ako správca majetku vo vlastníctve Košického samosprávneho kraja, v zmysle § 9a ods. 9 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov ponúka na prenájom časť spoločného priestoru v budove súp. č. budovy 1932, na pozemku registra C KN parc. č. 2819, katastrálne územie Michalovce, evidovanej na LV č. 120, o výmere 20 m2, za účelom zriadenia bufetu na dobu neurčitú za minimálne nájomné vo výške 47,90 € /m2 za jeden kalendárny rok. K uvedenej sume za nájom sa pripočítajú režijné náklady na energetické médiá a služby.

 

Ďalšie podrobnosti>>>