Orgány školy

Rada školy

Rada školy je iniciatívny a poradný orgán školskej samosprávy. Jej poslaním je vyjadrovať a presadzovať verejné záujmy, záujmy žiakov, rodičov a zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania.

Plní funkciu verejnej kontroly a vyjadruje sa k činnosti našej školy v rámci školskej problematiky. Členovia rady sú zástupcovia pedagogických, nepedagogických zamestnancov, rodičov či dokonca žiakov.

Členovia rady školy
RADA ŠKOLY PRE ROKY 2016-2020 KONTAKT
MUDr. Pavol Kuchta predseda janka.kuchtova@gmail.com
MUDr. Jozef Makohus makohus@centrum.sk
Ing. Emil Ďurovčík emil.durovcik@vucke.sk
Mgr. Miroslav Bočinec miroslav.bocinec@vucke.sk
Ing. Jozef Sokologorský jozef.soky@gecom.sk
MUDr. Ján Paľovčík marbea@centrum.sk
Mgr. Miriam Eľková miriam.elkova@gmail.com
RNDr. Mária Spišáková spisakov@gphmi.sk
PhDr. Viola Želinská viola.zelinska@centrum.sk
Vlasta Pavlová pavlova@gphmi.sk
Šimon Čižmár žiacka rada simon.cizmar.01@gmail.com

Dokumenty o Rade školy

   – štatút Rady školy    – správa o činnosti Rady školy za 2017

Žiacka školská rada

Žiacka školská rada je orgánom žiakov strednej školy, ktorá reprezentuje a zastupuje záujmy žiakov školy vo vzťahu k vedeniu školy.

Žiacka školská rada sa vyjadruje k návrhom a opatreniam školy v oblasti výchovy a vzdelávania, podieľa na tvorbe a dodržiavaní školského poriadku, zastupuje žiakov vo vzťahu k riaditeľke a vedeniu školy, predkladá im svoje stanoviská a návrhy, zastupuje žiakov aj navonok a samozrejme organizuje na škole rôzne študentské akcie.

Gestorom žiackej školskej rady je Mgr. Vladimír Liščík

Členovia žiackej školskej rady
 

Meno a priezvisko

 

Trieda

 

Ladislav Pittner I.D
Ján Suto I.D
Katarína Matejovičová I.F
Sofia Kvaková II.F
Ema Huňadyová II.F
Branislav Sokirka II.D
Emma Čurmová III.G
Martin Sinčák III.F
Martina Bukovská III.E
Šimon Čižmár IV.E
Dominika Mihaľová IV.G
Činnosť žiackej školskej rady

Program ŽŠR a ŠR v školskom roku 2017/2018

  Činnosť Termín
1. Voľby do ŽŠR a ŠR september
2. Schválenie vnútorného poriadku školy september
3. 95. výročie založenia školy október
4. Turistické podujatie (Tatry, Slovenský raj) október
5. Imatrikulácia november
6. Študentská kvapka krvi december
7. Vianočný program december
8. Lyžovačka v Litmanovej január
9. Valentínsky ples február
10. Jarné upratovanie areálu školy marec
11 Deň učiteľov marec
12. Maturitná kvapka krvi apríl
13. Výstup na Vihorlat máj

Študentská školská rada

Študentská školská rada je orgánom žiakov strednej školy, ktorá reprezentuje a zastupuje záujmy žiakov školy vo vzťahu k vedeniu školy.

Štatút študentskej školskej rady

Členovia študentskej školskej rady 2017/2018
Trieda Meno a priezvisko
I.A Pavol Biačko
I.B Viktória Virágová
I.C Chiara Rešetárová
I.D Katarína Ondová
I.E Viktória Molnárová
I.F Maxima Gaľová
II.A Lukáš Bátora
II.B Daniela Marcinčáková
II.C Adrián Štafura
II.D Soňa Pasuľková
II.E Michaela Marošiová
II.F Lucia Šatková
III.A Natália Vaľová
III.B Patrik Novák
III.C Alexandra Sušková
III.D Matúš Cifranič
III.E Milan Hajaš
III.F Adrián Vaľovčík
III.G Emma Čurmová
IV.A Michal Banom
IV.B Samuel Majvitor
IV.C Kristína Feňušová
IV.D Daniel Pfeiffer
IV.E Samuel Naď
IV.F Veronika Florková
IV.G Dominika Mihaľová

Rada rodičov školy

Rada rodičov školy podniká veľmi podobné aktivity ako žiacka študentská rada no vo vzťahu rodičia, respektíve reprezentanti rodičov s vedením školy.

Členovia Rady rodičovského združenia pri GPH
Trieda Triedny dôverník
I.A Miroslav Patlevič
I.B MUDr. Marianna Vapnárová
I.C PhDr. Ivana Kolesnáčová
I.D PhDr. Zuzana Kuľhová
I.E PaedDr. Martin Molnár
I.F Dagmar Matejovičová
II.A Ing. Sidónia Bruňová
II.B MUDr. Matúš Vojtko
II.C MUDr. Jana Pirčová
II.D Miroslava Čižmáriková
II.E Monika Čobanová
II.F Miloš Šepeľák
III.A Ing. Ján Čižmárik
III.B Renáta Dzurjová
III.C Alena Pirkovská
III.D JUDr. Eva Koščová
III.E JUDr. Alena Bukovská
III.F Mgr. Martina Hujdičová
III.G Mgr. Miriam Eľková
IV.A Ing. Martin Podžuban
IV.B Ing. Ján Naď
IV.C Ľudmila Jevčáková
IV.D Ing. Dušan Morovský
IV.E Ján Šandor
IV.F Mgr. Michal Polák
IV.G MUDr. Jaroslava Heimová