Prijímacie konanie

Možnosti štúdia v školskom roku 2017/2018

V školskom roku 2017/2018 otvoríme 6 tried:

Žiakom ponúkame školský vzdelávací program SAPERE AUDE, ktorý predstavuje 5 modulov vzdelávania:

 • Modul 1 – 7902 J gymnázium  – všeobecné štúdium
 • Modul 2 – 7902 J gymnázium  – rozšírené vyučovanie informatiky a technických predmetov
 • Modul 3 – 7902 J gymnázium  – rozšírené vyučovanie telesnej a športovej výchovy
 • Modul 4 – 7902 J gymnázium  – rozšírené vyučovanie cudzích jazykov
 • Modul 5 – 7902 J  gymnázium – rozšírené vyučovanie prírodovedných  predmetov

Harmonogram prijímacieho konania

 • do 31. 3. 2017 – zverejnenie kritérií pre prijímacie skúšky
 • do 10. 4. 2017 – zákonný zástupca podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ
 • do 20. 4. 2017 – riaditeľ ZŠ odošle prihlášky žiakov na strednú školu
 • 26. 4. 2017 – overenie všeobecnej a špeciálnej pohybovej výkonnosti (do triedy Modul 3 – 7902 J  gymnázium – rozšírené vyučovanie telesnej a športovej výchovy)
 • do 28. 4. 2017 – zákonný zástupca poskytuje riaditeľovi gymnázia potvrdenie o umiestnení žiaka na predmetových olympiádach a súťažiach
 • do 28. 4. 2017 – riaditeľ školy rozhodne o prijatí bez prijímacej skúšky, alebo žiakovi zašle pozvánku na prijímacie skúšky
 •  9. 5. 2017 – 1. termín prijímacej skúšky
 • 11. 5. 2017 – 2. termín prijímacej skúšky
 • do 3 dní od vykonania prijímacej skúšky v 2. termíne 1. kola riaditeľ gymnázia zverejní výsledky prijímacích skúšok a odošle rozhodnutia o úspešnom, resp. neúspešnom vykonaní prijímacej skúšky

Kritériá prijímacích skúšok do 1.ročníka

V školskom roku 2017/2018 budú žiaci prijímaní na základe výsledkov Celoplošného testovania žiakov 9. ročníka ZŠ, študijných výsledkov na ZŠ, výsledkov v predmetových olympiádach a súťažiach v rozsahu určenom kritériami pre prijímacie konanie, ktoré budú zverejnené do 31. 3. 2017.

Výsledky prijímacieho konania

Výsledky prijímacieho konania zatiaľ neboli zverejnené.

Vzorové testy