Prijímacie konanie

Možnosti štúdia v školskom roku 2018/2019

V školskom roku 2018/2019 otvoríme 6 tried:

Žiakom ponúkame školský vzdelávací program SAPERE AUDE, ktorý predstavuje 5 modulov vzdelávania:

 • Modul 1 – 7902 J gymnázium  – všeobecné štúdium
 • Modul 2 – 7902 J gymnázium  – rozšírené vyučovanie informatiky a technických predmetov
 • Modul 3 – 7902 J gymnázium  – rozšírené vyučovanie telesnej a športovej výchovy
 • Modul 4 – 7902 J gymnázium  – rozšírené vyučovanie cudzích jazykov
 • Modul 5 – 7902 J  gymnázium – rozšírené vyučovanie prírodovedných  predmetov

Harmonogram prijímacieho konania

 •  do 31.3.2018 – zverejnenie kritérií pre prijímacie skúšky
 • do 10.4.2018 – zákonný zástupca podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ
 •  do 20.4.2018 – riaditeľ ZŠ odošle prihlášky žiakov na strednú školu
 • 24.- 25.4.2018 – overenie všeobecnej a špeciálnej pohybovej výkonnosti do triedy Modul 3 – 7902 J gymnázium – rozšírené vyučovanie telesnej a športovej výchovy
 • do 27.4.2018 – zákonný zástupca poskytuje riaditeľovi gymnázia potvrdenie o umiestnení žiaka na predmetových olympiádach a súťažiach
 • do 4.5.2018 – riaditeľ školy rozhodne o prijatí bez prijímacej skúšky alebo žiakovi zašle pozvánku na prijímacie skúšky
 • 14.5.2018 – 1. termín prijímacej skúšky
 • 17.5.2018 – 2. termín prijímacej skúšky
 • do 3 dní od vykonania prijímacej skúšky v 2. termíne 1.kola – riaditeľka gymnázia zverejní výsledky prijímacích skúšok a odošle rozhodnutia o úspešnom resp. neúspešnom vykonaní prijímacej skúšky

Kritériá prijímacích skúšok do 1.ročníka

V školskom roku 2018/2019 budú žiaci prijímaní na základe výsledkov  Celoplošného  testovania žiakov 9. ročníka ZŠ, študijných výsledkov na ZŠ, výsledkov v predmetových olympiádach a súťažiach  v rozsahu určenom  kritériami pre prijímacie konanie, ktoré budú zverejnené do 31.3.2018.

Výsledky prijímacieho konania

Výsledky prijímacieho konania zatiaľ neboli zverejnené.