Oznam – riaditeľské voľno pre žiakov 1. a 2. ročníka

Oznam – riaditeľské voľno pre žiakov 1. a 2. ročníka

V súlade s §150 ods. 5 zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a podľa § 3 ods. 10  vyhlášky MŠ SR č. 518/2010 Z. z. o podrobnostiach a organizácii školského roka Vám týmto oznamujeme,

že riaditeľka Gymnázia Pavla Horova udeľuje v dňoch 20. 05. 2019 – 22. 05. 2019 riaditeľské voľno pre žiakov 1. a 2. ročníka z organizačných dôvodov (ústne maturitné skúšky).

Vyučovanie bude pre žiakov 1. – 2. ročníka pokračovať vo štvrtok 23.5.2019.

Žiaci 3. ročníka  v čase ústnych maturitných skúšok absolvujú Kurz ochrany života a zdravia.

Mgr. Katarína Olšavová, riaditeľka školy