Usmernenie MŠVVaŠ SR pre školy a školské zariadenia ohľadne šírenia koronavírusu