Projekt LAB IT Creativity

Informačné a komunikačné technológie (ďalej len IKT) predstavujú v súčasnosti najdynamickejšie sa rozvíjajúcu oblasť ľudskej aktivity, ktorá svojím prierezovým charakterom ovplyvňujú rozvoj všetkých ostatných oblastí. Spôsobujú zánik mnohých tradičných technológií (napr. poštovej telegrafie) aj vznik nových (napr. elektronického vzdelávania). Bez získania základnej gramotnosti v oblasti IKT v súčasnosti nie je nemožný kvalitný a efektívny výkon povolaní. Vzhľadom na túto skutočnosť vznikla spoločenská objednávka na ich zaradenie do obsahu edukácie na všetkých stupňoch školskej sústavy aj obsahu celoživotného vzdelávania.

Základným cieľom projektu FARMING – IT LAB CREATIVITY je podporou praktickej a neformálnej výučby IT na stredných školách vzbudiť záujem študentov o IKT ako prostriedku pri príprave na budúce povolanie a týmto obmedziť  odliv intelektuálnej mládeže mimo Košického kraja. Vytvorením pracovných tímov rozvíjať u žiakov tímovú spoluprácu, ktorá v pracovnom prostredí pri riešení reálnych úloh alebo problému učí študentov byť schopnými spolupracovať so svojimi kolegami. Tímovou spoluprácou a aktívnou účasťou na aktivitách, za spolupráce s mentormi, pedagógmi a IT inštitúciami  vytvoriť výstupy z aktivít, ktoré prezentujú  záujem mladých ľudí o IT technológie.

Koordinácia projektu: Mgr. Katarína Olšavová, riaditeľka školy 

Podpora projektu: RNDr. Mária Spišáková, PhD., Ing. Otília Heveryová

LAB IT Creativity prepája nielen firmy so strednými školami, no zapája aj ďalší článok hrajúci dôležitú motivačnú úlohu a to súčasných študentov informatických odborov na TUKE. Spolupráca bude zahŕňať odborné prednášky, návštevy vo firmách a prácu na vlastných projektoch, ktoré vyvrcholia v júnovom záverečnom stretnutí spojenom s prezentáciami.

Zapojené školy sú: Gymnázium PJ Šafárika Rožňava, Gymnázium Spišská Nová Ves, Gymnázium Pavla Horova Michalovce, Gymnázium, Poštová, Košice, Gymnázium, Šrobárová 1, Košice. Každá škola má svojho partnera – dvojičku spomedzi firiem Deutsche Telekom IT Solutions, Visma Labs, FPT Slovakia, GlobalLogic Slovakia a Siemens Healthineers. Projekt vzišiel z iniciatívy a spolupráce Košického samosprávneho kraja s Košice IT Valley. 

Spolupráca s firmou FPT Slovakia s.r.o  Jozef Dodan Vojtko, Vice Director 

  • Stretnutia online – predstavenie žiackych projektov Projekt 100, Harmonic Resonance, Maturita vo vrecku, Inteligentná trieda – práca na projektových statusoch, terče, dekompozícia úloh a i.
  • 02/2022 –  Prezentácia/školenie / workshop na tému Agile (Srum/Eduscrum)
  • 02-03/2022 Ďalšie kolo prezentácií statusu na projekte
  • 02 -03/2022 Zapojenie študentov z TUKE