Gymnaziálny päťboj prírodovedcov 2022

Gymnaziálny päťboj prírodovedcov 2022

V grantovej výzve PODPORA SÚŤAŽÍ NA POPULARIZÁCIU VEDY A TECHNIKY Nadačného fondu Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy v Nadácii Pontis sme boli úspešní projektom STEM with FUN, podporujúc aktivity a inovatívne prístupy zamerané na vytvorenie súťaží na popularizáciu vedy a techniky.

Výška schválenej dotácie: 6170,34 €

Realizácia: 11/2022 – 06/2023

Cieľom projektu je predovšetkým podchytiť záujem mladej generácie o prírodné vedy, motivovať ich, prostredníctvom zážitkových súťaží napomôcť rozvoju schopností a znalostí, a tak vytvárať širokú základňu pre rozvoj mimoriadnych talentov. Svojimi aktivitami zároveň vytvárame priestor pre stretávanie sa mladých ľudí, pre nadväzovanie nových kontaktov, výmenu poznatkov, skúseností, názorov. Súťaže podporujú rozvoj soft skills.  Študenti súťažia v družstvách, podporuje sa tímová práca, komunikačné a prezentačné schopnosti, schopnosť riešiť problémy, merajú si svoje vedomosti, zručnosti, tvorivosť a originalitu v oblasti STEM predmetov.

Dňa 15.11.2022 sa v rámci projektu STEM with FUN uskutočnil na Gymnáziu P. Horova 15. ročník regionálnej súťaže Gymnaziálny päťboj prírodovedcov. Pozvanie do súťaže prijalo sedem gymnázií Zemplínskeho regiónu – Gymnázium Snina, Gymnázium, Ul. Ľ. Štúra 26, Michalovce, Gymnázium, Komenského 32, Trebišov, Gymnázium arm. gen. L. Svobodu Humenné, Gymnázium Sobrance, Gymnázium Cyrila Daxnera Vranov nad Topľou a hostiteľské Gymnázium Pavla Horova Michalovce.

Päťčlenné družstvá súťažili v dvoch kolách, pričom v každom kole riešili päť úloh z jednotlivých predmetov (matematika, fyzika, biológia, chémia, informatika). Súťažiaci sa snažili získať pre svoje gymnázium čo najviac bodov, pričom preukázali schopnosť aplikovať svoje poznatky z prírodovedných predmetov. Svoje riešenia bez problémov dokázali obhájiť pred porotou.

Na prvom mieste sa umiestnilo družstvo z Gymnázia Humenné (Krempaský, Porochnavý, Malíková Sofia a Sára, Židzik), na druhom mieste skončilo naše družstvo z Gymnázia P. Horova (Chromá, Beňáková, Lechmánová, Ondrík, Riebesam) a na treťom mieste sa umiestnilo družstvo z Gymnázia Trebišov (Stričíková, Šlepkovský, Sidorová, Dulovičová, Mullerová). Všetkým žiakom i pedagógom ktorí sa podieľali na príprave a realizácii gymnáziálneho päťboja prírodovedcov srdečne ďakujeme a víťazom blahoželáme.

Sláva víťazom, česť porazeným. Ďakujeme všetkým zúčastneným gymnáziám, že prijali naše pozvanie.
RNDr. M. Šariková, koordinátorka súťaže