Školský psychológ

Mgr. Katarína Kohútová

kontakt: kohutova@gphmi.sk

Utorok – nepárny týždeň 8:00 – 14:30 hod.
Streda 8:00 – 14:00 hod.
Piatok 8:00 – 14:00 hod.

Činnosť školskej psychologičky

Školský psychológ je jedným z článkov systému poradenstva priamo v škole. Vykonáva psychologickú činnosť a poskytuje poradenské služby žiakom, zákonným zástupcom, triednym učiteľom, pedagógom pričom sa spolupodieľa na optimalizácii, skvalitňovaní a zefektívňovaní výchovy, vyučovania a vzdelávania.

Školský psychológ realizuje náplň práce:

 • individuálnymi konzultáciami žiakom, rodičom, pedagógom, výchovnému poradcovi, kariérovému poradcovi, koordinátorom prevencií, vedeniu školy,
 • skupinovo, prostredníctvom vybraných žiakov, alebo celých tried rieši ťažkosti najmä v oblasti učenia, správania, sociálnych vzťahov.

Školský psychológ vykonáva preventívnu, identifikačno – diagnostickú, konzultačno – poradenskú a nápravno – korektívnu činnosť.

Organizácia a realizácia psychologických besied prostredníctvom využívania moderných foriem a metód. Preventívna činnosť sa zameriava na zefektívnenie výchovno – vzdelávacieho procesu, rozvoj kľúčových kompetencií a komplexný rast osobnosti žiakov.

Pomoc triednym učiteľom v oblasti poradenstva pri diagnostikvaní a riešení problémov žiakov, súvisiacich s výchovno – vzdelávacími ťažkosťami, príp. poruchami.

Individuálny prístup k žiakom prvého ročníka, u ktorých sa prejavili naďalej problémy s adaptáciou na prostredie školy, ako aj nesprávnym návykom k učeniu.

Individuálne konzultácie so žiakmi.

Konzultácie s pedagogickými zamestnancami.

Individuálne konzultácie pre žiakov so zlým začlenením do kolektívu, s akútnymi psychickým ťažkosťami, nepohodou v školskom, domácom prostredí.

Nadviazanie spolupráce s Mestskou políciou Michalovce v rámci problematiky trestnoprávnej zodpovednosti mladistvých, prevencii šikanovania, kyberšikanovania a prevencii proti násiliu v školách.

Aktivity školskej psychologičky

Besedy pre žiakov v závislosti od ročníkov  na témy:

 • Štvorhodinový adaptačný program zameraný na adaptáciu a adjustáciu žiakov všetkých tried prvého ročníka v mesiacoch september, október, november.
 • Kreativizácia – rozvoj nadania.
 • Zdravý životný štýl.
 • Ako sa správne učiť. Učenie je zábava.
 • Trestnoprávna zodpovednosť mladistvých – prevencia šikanovania – kyberšikanovania.
 • Bezpečne na sociálnej sieti.
 • Psychologická diagnostika – sociometria, dotazníkové metódy.
 • Rozvoj emocionálnej inteligencie, asertivita, empatia.
 • Psychohygiena, projektívne techniky.
 • Ako zvládať stres z maturitnej skúšky.
 • Ako nepohorieť na pohovoroch na vysokú školu.
 • Príprava na maturitnú skúšku z predmetu psychológia.
 • Psychohygiena, učenie sa zvládať záťažové situácie.

Dobrovoľnícka činnosť. Spolupráca s Dobovoľníckym centrom Košického samosprávneho kraja, a rôznymi dobrovoľníckymi organizáciami.

Program aktivít školskej psychologičky sa môže meniť a dopĺňať v súlade s požiadavkami vedenia školy, ktorá sa riadi etickým kódexom pre prácu školských psychológov.

O psychologické služby školskej psychologičky môže požiadať

 • Žiak – prostredníctvom vedenia školy, triedneho učiteľa, výchovne poradkyne, kariérovej poradkyne, koordinátoriek prevencie, emailom, alebo osobne počas pracovnej doby psychologičky.
 • Zákonný zástupca žiaka školy – prostredníctvom triedneho učiteľa, osobne počas konzultačných hodín, emailom.
 • Učiteľ – osobne počas pracovnej doby psychologičky.

Aktuality

Všetky aktuality