Prijímacie konanie

Informácie k prijímaciemu konaniu v školskom roku 2021/2022

Pre školský rok 2021/2022 je možné do 1. ročníka prijať 150 žiakov :

Žiakom ponúkame školský vzdelávací program SAPERE AUDE, ktorý predstavuje 5 modulov vzdelávania:

 • Modul 1 – 7902 J gymnázium  – všeobecné štúdium
 • Modul 2 – 7902 J gymnázium  – rozšírené vyučovanie informatiky a technických predmetov
 • Modul 3 – 7902 J gymnázium  – rozšírené vyučovanie telesnej a športovej výchovy
 • Modul 4 – 7902 J gymnázium  – rozšírené vyučovanie cudzích jazykov
 • Modul 5 – 7902 J  gymnázium – rozšírené vyučovanie prírodovedných  predmetov

Informačný leták o škole skladačka GPHMi 20_21

26.1.2021  Rozhodnutie ministra k termínom a podmienkam prijatia na SŠ

26.5.2021    Riaditeľka  Gymnázia Pavla Horova, Masarykova 1, Michalovce  po prerokovaní v pedagogickej rade školy dňa 26.5.2021 v súlade s § 66 ods. 7  zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje konanie 2. kola prijímacieho konania pre šk. rok 2021/2022 na neobsadené miesta v študijnom odbore 7902 J gymnázium.

Počet voľných miest: 7

Zákonný zástupca maloletého uchádzača podá prihlášku na vzdelávanie prostredníctvom elektronického informačného systému Edupage základnej školy, alebo prihlášku zašle prostredníctvom elektronickej pošty, príp. poštou.

Prijímacie konanie na nenaplnený počet miest bude 22. júna 2021 a výsledky budú zverejnené 22. júna 2021 na webovom sídle školy www.gphmi.sk

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na gph@gphmi.sk alebo na 056/6423097, resp. +421911970448.

Kritériá prijímacích skúšok do 1.ročníka

26.2.2021  KRITÉRIÁ PRIJÍMACIEHO KONANIA DO 1. ROČNÍKA pre šk.rok 2021/2022

Príloha 1_ záväzné potvrdenie

Žiaci budú prijímaní na základe:

 • výsledkov písomnej formy prijímacej skúšky,
 • na základe prospechu,
 • umiestnení v predmetových olympiádach a súťažiach na ZŠ.

Rozhodovanie o prijatí sa uskutočňuje podľa § 67 zákona č. 245/2008. Do prvého ročníka štvorročného vzdelávacieho programu v gymnáziách môže byť prijatý uchádzač, ktorý získal nižšie stredné vzdelanie podľa § 16 ods. 3 písm. b) zákona 245/2008 a splnil podmienky prijímacieho konania.

Uchádzači so zdravotným znevýhodnením môžu vykonať prijímaciu skúšku s upravenými podmienkami na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu a odporúčania od špeciálneho pedagóga zo špeciálnopedagogického vyšetrenia k úprave prijímacej skúšky. Žiadosť spolu so správou špeciálneho pedagóga je potrebné doručiť vedeniu školy do termínu podania prihlášky.

Vstupné údaje: vyplnená prihláška na vzdelávanie na strednú školu elektronicky cez Edupage príp. v tlačenej podobe, diplomy alebo výsledkové listiny preukazujúce poradie žiaka, prípadne jeho výkon.

Výsledky prijímacieho konania

22.06.2021 VÝSLEDKY 2. KOLA PRIJÍMACIEHO KONANIA PRE ŠKOLSKÝ ROK 2021/2022  výsledková listina PS_2.kolo

13.05.2021 VÝSLEDKY PRIJÍMACIEHO KONANIA PRE ŠKOLSKÝ ROK 2021/2022  výsledková listina PS_ final

Informácie pre rodičov uchádzačov

 1. Riaditeľka školy môže prijať pre školský rok 2021/2022 do 1. ročníka 150 žiakov.
 2. Rozhodnutia o výsledku prijímacieho konania doručíme zákonným zástupcom uchádzača cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného rozhodnutia prostredníctvom e-mailu a poštou doporučenou zásielkou do vlastných rúk.
 3. Po zápise resp. potvrdení nástupu zákonný zástupca vyplní evidenčný list žiaka, na ktorom uvedie voľbu voliteľných predmetov (druhý cudzí jazyk, etická/náboženská výchova),  objednávku žiackej karty resp. medzinárodneho preukazu žiaka ISIC/EURO<26. l Škola požiada o vyplnenie evidenčného listu, bližšie informácie včas zverejníme.
 4. Proti rozhodnutiu o neprijatí na štúdium sa môže uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača odvolať riaditeľke školy v lehote do piatich dní odo dňa doručenia rozhodnutia podľa § 68 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 5. Vo výsledkovej listine bude prvých 150 žiakov oddelených červenou čiarou. Sú to žiaci, ktorí získali najviac bodov, avšak nie všetci žiaci z tohto počtu potvrdia záujem o štúdium na našej škole. Žiaci, ktorí budú neprijatí pre nedostatok miesta, majú možnosť byť prijatí na miesta žiakov, ktorí sa nezapíšu, resp. pošlú potvrdenie o nenastúpení (podrobnosti upresníme). Ak sa uvoľní miesto, vydá riaditeľka školy nové rozhodnutie o prijatí uchádzačovi, ktorý je ďalší v poradí, v prípade, že zákonný zástupca podá v zákonnej lehote, do piatich dní odo dňa doručenia rozhodnutia o neprijatí odvolanie, čím deklaruje pretrvávajúci záujem o štúdium.

Vzor Odvolanie(na stiahnutie)

Na vaše otázky radi zodpovieme telefonicky: 056/6423097 (sekretariát školy) resp. +421911970448, e-mailom: gph@gphmi.sk.

Informácie budeme priebežne aktualizovať.