Prijímacie konanie

Prijímacie konanie v školskom roku 2022/2023

Aktualizované: 31.5.2023 

Pre školský rok 2023/2024 môžeme do  prvého ročníka prijať 150 žiakov.

Prijímacie konanie je organizované v súlade s § 62 až § 71 a §161m zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon). Cieľom prijímacieho konania je prijať uchádzačov s najlepšími predpokladmi pre  úspešné zvládnutie gymnaziálneho štúdia.

Predpoklady prijatia 

Do prvého ročníka štvorročného vzdelávacieho programu v gymnáziách môže byť prijatý uchádzač, ktorý získal nižšie stredné vzdelanie podľa § 16 ods. 3 písm. b) školského zákona a splnil podmienky prijímacieho konania.

Podávanie prihlášok

 • Zákonný zástupca neplnoletého uchádzača podáva prihlášku na vzdelávanie riaditeľovi strednej školy do 20. marca 2023.
 • EDUID školy: 100015543
 • Názov strednej školy: Gymnázium Pavla Horova, Masarykova 1, 071 79 Michalovce
 • Kód študijného – učebného odboru: 7902 J 00
 • Názov študijného odboru – učebného odboru: gymnázium
 • Žiakom ponúkame školský vzdelávací program SAPERE AUDE, ktorý predstavuje 5 modulov vzdelávania:
  • Modul 1 – 7902 J gymnázium  – všeobecné štúdium
  • Modul 2 – 7902 J gymnázium  – rozšírené vyučovanie informatiky
  • Modul 3 – 7902 J gymnázium  – rozšírené vyučovanie telesnej a športovej výchovy
  • Modul 4 – 7902 J gymnázium  – rozšírené vyučovanie cudzích jazykov
  • Modul 5 – 7902 J  gymnázium – rozšírené vyučovanie prírodovedných  predmetov
 • Prihláška na vzdelávanie v strednej škole
 • Čestné_vyhlásenie
 • Hodnotenie žiaka uvedené v prihláške na vzdelávanie potvrdzuje základná škola, ktorú žiak navštevuje. Ak to nie je možné, k prihláške na vzdelávanie sa pripoja vysvedčenia zo základnej školy alebo ich osvedčené kópie.
 •  Uchádzač so zdravotným znevýhodnením pripojí k prihláške vyjadrenie lekára so špecializáciou všeobecné lekárstvo o zdravotnej spôsobilosti  študovať zvolený odbor vzdelávania. Stiahnite TU
 • Uchádzač so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami pripojí k prihláške na vzdelávanie správu z diagnostického vyšetrenia vykonanú zariadením poradenstva a prevencie nie staršiu ako dva roky.
 • Uchádzač môže k prihláške pripojiť doklad o úspešnej účasti v predmetovej olympiáde alebo v súťaži (kópie diplomov alebo certifikátov, ktoré preukazujú umiestnenia žiaka v predmetovej olympiáde alebo v súťaži).

Pre žiakov so zdravotným znevýhodnením sa forma prijímacej skúšky určí s prihliadnutím na ich zdravotné znevýhodnenie na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu a odporúčania od špeciálneho pedagóga zo špeciálnopedagogického vyšetrenia k úprave prijímacej skúšky. Žiadosť spolu so správou špeciálneho pedagóga je potrebné doručiť vedeniu školy do termínu podania prihlášky.

Prijímacie skúšky na vzdelávanie v Gymnázium Pavla Horova pre školský rok 2023/2024 sa uskutočnia:

 • v prvom termíne 4. mája 2023 
 • v druhom termíne 9. mája 2023

Riaditeľka strednej školy zverejní na výveske školy a na webovom sídle školy zoznam uchádzačov

 •  po I. kole podľa výsledkov prijímacieho konania 19. mája 2023 (v čase od 0:00 do 23:59 hod.),
 • po II. kole podľa výsledkov prijímacieho konania 23. júna 2023 (v čase od 0:00 do 23:59 hod.).

Uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača

 • po I. kole najneskôr do 24. mája 2023 (23:59 hod.), písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie,
 • po II. kole najneskôr do 28. júna 2023 (23:59 hod.) písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na gph@gphmi.sk alebo na 056/6423097, resp. +421911970448.

Prezentácia o škole: https://prezi.com/view/5F9r6pIWLAI9w1v8gTNc/

Prečo študovať na GPH? https://www.youtube.com/watch?v=2k0UilJIz04&t=8s

Čo všetko zažijete?   https://www.youtube.com/watch?v=EHKT5kI6eUc&t=61s

Kritériá prijímacích skúšok do 1. ročníka

Kritériá  prijímacieho konania pre školský rok 2023/2024 TU

Termíny konania prijímacích skúšok na SŠ pre 2023_2024

_____________________________________________

Kritériá  prijímacieho konania pre školský rok 2024/2025 TU

Termíny konania prijímacích skúšok na SŠ pre 2024_2025

Žiaci budú prijímaní na základe:

 • výsledkov Testovania 9,
 • výsledkov písomnej formy prijímacej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky,
 • na základe prospechu,
 • umiestnení v predmetových olympiádach a súťažiach na ZŠ.

Rozhodovanie o prijatí sa uskutočňuje podľa § 67 zákona č. 245/2008. Do prvého ročníka štvorročného vzdelávacieho programu v gymnáziách môže byť prijatý uchádzač, ktorý získal nižšie stredné vzdelanie podľa § 16 ods. 3 písm. b) zákona 245/2008 a splnil podmienky prijímacieho konania.

ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ

Stránku priebežne aktualizujeme. Posledná aktualizácia 31. 05. 2023

Výsledky prijímacieho konania

Riaditeľka Gymnázia Pavla Horova v Michalovciach oznamuje rodičom a žiakom 9. ročníka ZŠ, že po prerokovaní v pedagogickej rade dňa 29. mája 2023, rozhodla o nekonaní prijímacích skúšok v druhom kole z dôvodu naplnenia počtu 150 miest pre žiakov, ktorých možno prijať do prvého ročníka 4-ročného vzdelávacieho programu – študijný odbor 7902 J gymnázium. 

Všetky nevybavené odvolania postupuje riaditeľka školy zriaďovateľovi.

************************************************************************************************************************************

Výsledky prijímacieho konania do 1. ročníka Gymnázia Pavla Horova pre školský rok 2023/2024, študijný odbor 7902 J gymnázium: pdf súbor  PS_2023

Zoznam obsahuje poradie uchádzačov s vopred prideleným číselným kódom zoradených podľa celkového počtu bodov získaných pri prijímacom konaní a informáciu, či uchádzač vykonal prijímaciu skúšku úspešne alebo neúspešne v súlade s § 68 ods. 1 Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Príloha – Záväzné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení

 1. Riaditeľka školy môže prijať pre školský rok 2023/2024 do 1. ročníka 150 žiakov.
 2. Rozhodnutia o výsledku prijímacieho konania doručíme zákonným zástupcom uchádzača cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage) a doporučenou zásielkou do vlastných rúk alebo do elektronickej schránky.
 3. Po potvrdení nástupu zákonný zástupca vyplní evidenčný list žiaka, na ktorom uvedie voľbu voliteľných predmetov (druhý cudzí jazyk, etická/náboženská výchova),  objednávku žiackej karty resp. medzinárodného preukazu žiaka ISIC/EURO<26. l Škola požiada o vyplnenie evidenčného listu, bližšie informácie včas zverejníme.
 4. Proti rozhodnutiu o neprijatí na štúdium sa môže uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača odvolať riaditeľke školy v lehote do piatich dní odo dňa doručenia rozhodnutia podľa § 68 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 5. Vo výsledkovej listine bude prvých 150 žiakov oddelených červenou čiarou. Sú to žiaci, ktorí získali najviac bodov, avšak nie všetci žiaci z tohto počtu potvrdia záujem o štúdium na našej škole. Žiaci, ktorí budú neprijatí pre nedostatok miesta, majú možnosť byť prijatí na miesta žiakov, ktorí sa nezapíšu, resp. pošlú potvrdenie o nenastúpení. Ak sa uvoľní miesto, vydá riaditeľka školy nové rozhodnutie o prijatí uchádzačovi, ktorý je ďalší v poradí, v prípade, že zákonný zástupca podá v zákonnej lehote, do piatich dní odo dňa doručenia rozhodnutia o neprijatí odvolanie, čím deklaruje pretrvávajúci záujem o štúdium.

Vzor Odvolanie (na stiahnutie)

Na vaše otázky radi zodpovieme telefonicky: 056/6423097 (sekretariát školy) resp. +421911970448, e-mailom: gph@gphmi.sk.