Prijímacie konanie

Možnosti štúdia v školskom roku 2019/2020

Pre školský rok 2019/2020 môžeme do 1. ročníka prijať 150 žiakov :

Žiakom ponúkame školský vzdelávací program SAPERE AUDE, ktorý predstavuje 5 modulov vzdelávania:

 • Modul 1 – 7902 J gymnázium  – všeobecné štúdium
 • Modul 2 – 7902 J gymnázium  – rozšírené vyučovanie informatiky a technických predmetov
 • Modul 3 – 7902 J gymnázium  – rozšírené vyučovanie telesnej a športovej výchovy
 • Modul 4 – 7902 J gymnázium  – rozšírené vyučovanie cudzích jazykov
 • Modul 5 – 7902 J  gymnázium – rozšírené vyučovanie prírodovedných  predmetov

Harmonogram prijímacieho konania

 •  do 31.3.2019 – zverejnenie kritérií pre prijímacie skúšky
 • do 10.4.2019 – zákonný zástupca podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ
 • do 20.4.2019 – riaditeľ ZŠ odošle prihlášky žiakov na strednú školu
 • do 26.4.2019 – zákonný zástupca poskytuje riaditeľovi gymnázia potvrdenie o umiestnení žiaka na predmetových olympiádach a súťažiach
 • do 3.5.2019 – riaditeľ školy rozhodne o prijatí bez prijímacej skúšky alebo žiakovi zašle pozvánku na prijímacie skúšky
 • 13.5.2019 – 1. termín prijímacej skúšky
 • 16.5.2019 – 2. termín prijímacej skúšky
 • do 3 dní od vykonania prijímacej skúšky v 2. termíne 1.kola – riaditeľka gymnázia zverejní výsledky prijímacích skúšok a odošle rozhodnutia o úspešnom resp. neúspešnom vykonaní prijímacej skúšky

Kritériá prijímacích skúšok do 1.ročníka

Pre štúdium v školskom roku 2019/2020 budú žiaci prijímaní na základe výsledkov  Celoplošného  testovania žiakov 9. ročníka ZŠ Testovanie 9, študijných výsledkov na ZŠ, výsledkov prijímacej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky, výsledkov v predmetových olympiádach a súťažiach  v rozsahu určenom  kritériami pre prijímacie konanie.

Kritériá prijímania do 1. ročníka 2019/2020

Výsledky prijímacieho konania

Informácie pre rodičov:

Zápis prijatých uchádzačov bude v dňoch 21. 5.2019 a 22.5.2019 od 7.30 do 16.30 na sekretariáte školy.  Ak sa prijatý uchádzač v danom termíne nezapíše, rozhodnutie, ktorým bol prijatý na štúdium v strednej škole, je neplatné. Prosíme zákonných zástupcov uchádzača, aby neodkladne informovali našu školu o jeho zápise na štúdium na inej strednej škole.

Ak sa po zápise uvoľní miesto, bude ponúknuté nasledujúcemu uchádzačovi podľa poradia za predpokladu, že zákonný zástupca podá v zákonnej lehote (maximálne 5 dní od doručenia rozhodnutia) odvolanie voči rozhodnutiu o neprijatí, čím deklaruje pretrvávajúci záujem o štúdium.

Vzor odvolania je k dispozícii na sekretariáte školy. 

V prípade ďalších otázok nás kontaktujte tel. 056/6423097 alebo osobne cez sekretariát školy. Radi na Vaše otázky odpovieme.