Prijímacie konanie

Možnosti štúdia v školskom roku 2021/2022

Pre školský rok 2021/2022 je možné do 1. ročníka prijať 150 žiakov :

Žiakom ponúkame školský vzdelávací program SAPERE AUDE, ktorý predstavuje 5 modulov vzdelávania:

  • Modul 1 – 7902 J gymnázium  – všeobecné štúdium
  • Modul 2 – 7902 J gymnázium  – rozšírené vyučovanie informatiky a technických predmetov
  • Modul 3 – 7902 J gymnázium  – rozšírené vyučovanie telesnej a športovej výchovy
  • Modul 4 – 7902 J gymnázium  – rozšírené vyučovanie cudzích jazykov
  • Modul 5 – 7902 J  gymnázium – rozšírené vyučovanie prírodovedných  predmetov

Informačný leták o škole skladačka GPHMi 20_21

Kritériá prijímacích skúšok do 1.ročníka

Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 a § 161k zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) rozhodol dňa 04.01.2021 (číslo: 2021/9113:1-A1810) takto:

Prijímacie skúšky na vzdelávanie v stredných školách na školský rok 2021/2022 sa uskutočnia

a) v prvom termíne 3. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj
4. mája 2021,

b) v druhom termíne 10. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj
11. mája  2021.

Externé testovanie žiakov 9. ročníka Testovanie 9 sa v školskom roku 2020/2021 uskutoční v riadnom termíne 9. júna 2021 a v náhradnom termíne 24. júna 2021 z predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra v školách s vyučovacím jazykom slovenským.

Kritériá prijímacích skúšok na Gymnázium Pavla Horova budú zverejnené na webovej stránke školy do 31. marca 2021.

Vstupné údaje: vyplnená prihláška na vzdelávanie na strednú školu, prípadne vysvedčenie žiaka, diplomy alebo výsledkové listiny preukazujúce poradie žiaka, prípadne jeho výkon.

Výsledky prijímacieho konania

Informácie pre rodičov uchádzačov

  1. Riaditeľka školy môže prijať pre školský rok 2021/2022 do 1. ročníka 150 žiakov.
  2. Rozhodnutia o výsledku prijímacieho konania doručíme zákonným zástupcom uchádzača cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného rozhodnutia prostredníctvom e-mailu a poštou doporučenou zásielkou do vlastných rúk.
  3. Po zápise resp. potvrdení nástupu zákonný zástupca vyplní evidenčný list žiaka, na ktorom uvedie voľbu voliteľných predmetov (druhý cudzí jazyk, etická/náboženská výchova),  objednávku žiackej karty resp. medzinárodneho preukazu žiaka ISIC/EURO<26. l Škola požiada o vyplnenie evidenčného listu, bližšie informácie včas zverejníme.
  4. Proti rozhodnutiu o neprijatí na štúdium sa môže uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača odvolať riaditeľke školy v lehote do piatich dní odo dňa doručenia rozhodnutia podľa § 68 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
  5. Vo výsledkovej listine bude prvých 150 žiakov oddelených červenou čiarou. Sú to žiaci, ktorí získali najviac bodov, avšak nie všetci žiaci z tohto počtu potvrdia záujem o štúdium na našej škole. Žiaci, ktorí budú neprijatí pre nedostatok miesta, majú možnosť byť prijatí na miesta žiakov, ktorí sa nezapíšu, resp. pošlú potvrdenie o nenastúpení (podrobnosti upresníme). Ak sa uvoľní miesto, vydá riaditeľka školy nové rozhodnutie o prijatí uchádzačovi, ktorý je ďalší v poradí, v prípade, že zákonný zástupca podá v zákonnej lehote, do piatich dní odo dňa doručenia rozhodnutia o neprijatí odvolanie, čím deklaruje pretrvávajúci záujem o štúdium.

Vzor Odvolanie(na stiahnutie)

Na vaše otázky radi zodpovieme telefonicky: 056/6423097 (sekretariát školy), e-mailom: gph@gphmi.sk, prípadne osobne ich zodpovie pani riaditeľka na 0911970448.

Informácie budeme priebežne aktulaizovať