Prijímacie konanie

Prijímacie konanie je organizované v súlade s § 62 až § 71 a §161m zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon). Cieľom prijímacieho konania je prijať uchádzačov s najlepšími predpokladmi pre  úspešné zvládnutie gymnaziálneho štúdia.

Predpoklady prijatia 

Do prvého ročníka štvorročného vzdelávacieho programu v gymnáziách môže byť prijatý uchádzač, ktorý získal nižšie stredné vzdelanie podľa § 16 ods. 3 písm. b) školského zákona a splnil podmienky prijímacieho konania.

Podávanie prihlášok

 • Zákonný zástupca neplnoletého uchádzača podáva prihlášku na vzdelávanie riaditeľovi strednej školy do 20. marca 2024.
 • EDUID školy: 100015543
 • Názov strednej školy: Gymnázium Pavla Horova, Masarykova 1, 071 79 Michalovce
 • Kód študijného – učebného odboru: 7902 J (148 žiakov)
 • Názov študijného odboru – učebného odboru: gymnázium
 • Žiakom ponúkame školský vzdelávací program SAPERE AUDE, ktorý predstavuje 5 modulov vzdelávania:
  • Modul 1 – 7902 J gymnázium  – všeobecné štúdium
  • Modul 2 – 7902 J gymnázium  – rozšírené vyučovanie informatiky
  • Modul 3 – 7902 J gymnázium  – rozšírené vyučovanie telesnej a športovej výchovy
  • Modul 4 – 7902 J gymnázium  – rozšírené vyučovanie cudzích jazykov
  • Modul 5 – 7902 J  gymnázium – rozšírené vyučovanie prírodovedných  predmetov

Od 1. 9. 2024 otvárame nový študijný odbor GYMNÁZIUM – INFORMATIKA, kód: 7902 J 05 gymnázium – informatika (17 žiakov).

Vo svete digitálnych technológií a obrovskej požiadavke na trhu práce po odborníkoch v oblasti IT Vám ponúkame toto atraktívne zameranie. Dôležité informácie:

 • v učebnom pláne gymnázia so zameraním na informatiku sú posilnené  hodiny informatiky v porovnaní s klasickým modulom 2;
 • v odbore 05 zavádzame nový predmet „Informatika v prírodných vedách a v matematike“, čím posilníme vyučovanie informatiky o ďalšie 2 hodiny;
 • všetky prírodovedné predmety (fyzika, chémia, matematika, biológia, geografia) budeme vyučovať (aj) pomocou digitálnych technológií;
 • každý študent tohto odboru dostane vlastné IT zariadenie (vlastný počítač v triede alebo prenosné zariadenie typu notebook alebo tablet);
 • KRITÉRIÁ PRIJÍMANIA NA ŠTUDIJNÝ ODBOR GYMNÁZIUM – INFORMATIKA SÚ NA NAŠEJ ŠKOLE TOTOŽNÉ AKO NA ŠTUDIJNÝ ODBOR GYMNÁZIUM;
 • uchádzač môže podať na našu školu dve prihlášky na štúdium: jednu na odbor gymnázium 7902J a jednu na odbor gymnázium – informatika 7902J 05.
 • Prihláška na vzdelávanie v strednej škole
 • Čestné_vyhlásenie
 • Hodnotenie žiaka uvedené v prihláške na vzdelávanie potvrdzuje základná škola, ktorú žiak navštevuje. Ak to nie je možné, k prihláške na vzdelávanie sa pripoja vysvedčenia zo základnej školy alebo ich osvedčené kópie.
 •  Uchádzač so zdravotným znevýhodnením pripojí k prihláške vyjadrenie lekára so špecializáciou všeobecné lekárstvo o zdravotnej spôsobilosti  študovať zvolený odbor vzdelávania. Stiahnite TU
 • Uchádzač so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami pripojí k prihláške na vzdelávanie správu z diagnostického vyšetrenia vykonanú zariadením poradenstva a prevencie nie staršiu ako dva roky.
 • Uchádzač môže k prihláške pripojiť doklad o úspešnej účasti v predmetovej olympiáde alebo v súťaži (kópie diplomov alebo certifikátov, ktoré preukazujú umiestnenia žiaka v predmetovej olympiáde alebo v súťaži).

Pre žiakov so zdravotným znevýhodnením sa forma prijímacej skúšky určí s prihliadnutím na ich zdravotné znevýhodnenie na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu a odporúčania od špeciálneho pedagóga zo špeciálnopedagogického vyšetrenia k úprave prijímacej skúšky. Žiadosť spolu so správou špeciálneho pedagóga je potrebné doručiť vedeniu školy do termínu podania prihlášky.

Prijímacie skúšky na vzdelávanie v Gymnázium Pavla Horova pre školský rok 2024/2025 sa uskutočnia:

 • v prvom termíne 2. mája 2024,  v prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov, aj 3. máj 2024 
 • v druhom termíne 6. mája 2024, v prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov, aj 7. máj 2024 

Riaditeľka strednej školy zverejní na výveske školy a na webovom sídle školy zoznam uchádzačov

 •  po I. kole podľa výsledkov prijímacieho konania 17. mája 2024 (v čase od 0:00 do 23:59 hod.),
 • po II. kole podľa výsledkov prijímacieho konania 21. júna 2024 (v čase od 0:00 do 23:59 hod.).
 • ďalší termín na vykonanie prijímacej skúšky na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka  (§ 66 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z.) je 18. jún 2024, z organizačných dôvodov sa môže prijímacia skúška skončiť 19. júna 2024.

Uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača

 • po I. kole najneskôr do 22. mája 2024 (23:59 hod.), písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie,
 • po II. kole najneskôr do 26. júna 2024 (23:59 hod.) písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na gph@gphmi.sk alebo na 056/6423097, resp. +421911970448.

Prezentácia o škole: https://prezi.com/view/5F9r6pIWLAI9w1v8gTNc/

Prečo študovať na GPH? https://www.youtube.com/watch?v=2k0UilJIz04&t=8s

Čo všetko zažijete?   https://www.youtube.com/watch?v=EHKT5kI6eUc&t=61s

Kritériá prijímacích skúšok do 1. ročníka

Kritériá  prijímacieho konania pre školský rok 2024/2025 (klikni TU)

Termíny konania prijímacích skúšok pre školský rok 2024/2025 (klikni tu)

_____________________________________________

Kritériá  prijímacieho konania pre školský rok 2025/2026 (klikni TU)

Termíny konania prijímacích skúšok pre školský rok 2025/2026 (klikni tu)

Žiaci budú prijímaní na základe:

 • výsledkov Testovania 9,
 • výsledkov písomnej formy prijímacej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky,
 • na základe prospechu,
 • umiestnení v predmetových olympiádach a súťažiach na ZŠ.

Rozhodovanie o prijatí sa uskutočňuje podľa § 67 zákona č. 245/2008. Do prvého ročníka štvorročného vzdelávacieho programu v gymnáziách môže byť prijatý uchádzač, ktorý získal nižšie stredné vzdelanie podľa § 16 ods. 3 písm. b) zákona 245/2008 a splnil podmienky prijímacieho konania.

Výsledky prijímacieho konania

17.5.2024 Výsledky prijímacieho konania do 1. ročníka Gymnázia Pavla Horova pre školský rok 2024/2025, študijné odbory 7902 J gymnázium a 7902 J 05 gymnázium – informatika: https://www.gphmi.sk/2024/05/vysledky-prijimacich-skusok-2/

************************************************************************************************************************************

Riaditeľka školy môže prijať pre školský rok 2024/2025 do 1. ročníka na odbor 7902 J gymnázium 148 žiakov a na odbor 7902 J 05 gymnázium – informatika 17 žiakov.

(1) Riaditeľka školy zverejní na výveske školy a na webovom sídle školy zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania v termíne určenom a zverejnenom ministerstvom školstva.  Zoznam obsahuje poradie uchádzačov s vopred prideleným číselným kódom zoradených podľa celkového počtu bodov získaných pri prijímacom konaní; informáciu, či uchádzač vykonal prijímaciu skúšku úspešne alebo neúspešne; informáciu, či uchádzač bol prijatý alebo neprijatý, a nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka príslušného odboru vzdelávania.

(2) Riaditeľka školy odošle neprijatému uchádzačovi rozhodnutie o neprijatí najneskôr v termíne podľa odseku 1 (17. mája 2024) . Ak riaditeľka školy rozhodne o prijatí uchádzača, informácia o jeho prijatí v zozname podľa odseku 1 sa považuje za rozhodnutie o prijatí a deň zverejnenia zoznamu sa považuje za deň doručenia rozhodnutia o prijatí.

(3) Ak bol uchádzač prijatý na vzdelávanie v strednej škole, uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie najneskôr do troch pracovných dní od termínu podľa odseku 1  (do 22. mája 2024) ; ostatné rozhodnutia o prijatí, ktoré sa vzťahujú na školy a odbory vzdelávania uvedené v prihláške na vzdelávanie, strácajú platnosť. Po doručení písomného potvrdenia podľa prvej vety riaditeľ strednej školy vyhotoví rozhodnutie o prijatí samostatne a odošle ho uchádzačovi do piatich pracovných dní od doručenia písomného potvrdenia.

Príloha 1 (aktualizované 21.4.2024)  – Písomné potvrdenie prijatia na vzdelávanie GPHMi 

 • Po potvrdení nástupu zákonný zástupca vyplní evidenčný list žiaka, na ktorom uvedie voľbu voliteľných predmetov (druhý cudzí jazyk, etická/náboženská výchova),  objednávku žiackej karty resp. medzinárodného preukazu žiaka ISIC/EURO<26. l Škola požiada o vyplnenie evidenčného listu, bližšie informácie včas zverejníme.
 • Proti rozhodnutiu o neprijatí na štúdium sa môže uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača odvolať riaditeľke školy v lehote do piatich dní odo dňa doručenia rozhodnutia podľa § 68 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 • Vo výsledkovej listine bude prvých 148 žiakov pri odbore 7902 J gymnázium oddelených červenou čiarou a pri odbore  7902 J  gymnázium – informatika 17 žiakov. Sú to žiaci, ktorí získali najviac bodov, avšak nie všetci žiaci z tohto počtu potvrdia záujem o štúdium na našej škole. Žiaci, ktorí budú neprijatí pre nedostatok miesta v jednotlivých odboroch ponúkaného štúdia, majú možnosť byť prijatí na miesta žiakov, ktorí sa nezapíšu, resp. pošlú potvrdenie o nenastúpení. Ak sa uvoľní miesto, vydá riaditeľka školy nové rozhodnutie o prijatí uchádzačovi, ktorý je ďalší v poradí, v prípade, že zákonný zástupca podá v zákonnej lehote, do piatich dní odo dňa doručenia rozhodnutia o neprijatí odvolanie, čím deklaruje pretrvávajúci záujem o štúdium.

Vzor – Odvolanie

Na vaše otázky radi zodpovieme telefonicky: 056/6423097 (sekretariát školy) resp. +421911970448, e-mailom: gph@gphmi.sk.