Prijímacie konanie

Informácie k prijímaciemu konaniu v školskom roku 2022/2023

Žiakom ponúkame školský vzdelávací program SAPERE AUDE, ktorý predstavuje 5 modulov vzdelávania:

 • Modul 1 – 7902 J gymnázium  – všeobecné štúdium
 • Modul 2 – 7902 J gymnázium  – rozšírené vyučovanie informatiky
 • Modul 3 – 7902 J gymnázium  – rozšírené vyučovanie telesnej a športovej výchovy
 • Modul 4 – 7902 J gymnázium  – rozšírené vyučovanie cudzích jazykov
 • Modul 5 – 7902 J  gymnázium – rozšírené vyučovanie prírodovedných  predmetov

Prezentácia o škole: https://prezi.com/view/5F9r6pIWLAI9w1v8gTNc/

Prečo študovať na GPH? https://www.youtube.com/watch?v=2k0UilJIz04&t=8s

Čo všetko zažijete?   https://www.youtube.com/watch?v=EHKT5kI6eUc&t=61s

Informačný leták o škole TU

Dokumenty:

 • termíny konania prijímacích skúšok a termíny zverejňovania zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania pre školský rok 2023/2024 aj pre školský rok 2024/2025
 • profilové predmety na prijímacie skúšky na stredné školy pre školský rok 2023/2024 aj pre školský rok 2024/2025
 • zoznam učebných odborov a študijných odborov, v ktorých sa vyžaduje zdravotná spôsobilosť pre školský rok 2023/2024 aj pre školský rok 2024/2025 nájdete na https://www.minedu.sk/prijimacie-konanie-na-stredne-skoly/

Na základe § 66 ods. 5 – 6 a § 68 ods. 1 a ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. MŠVVaŠ SR určilo termíny konania prijímacích skúšok na stredné školy a zverejnenia výsledkov prijímacieho konania takto:

1. termín: 4. 5. 2023 a v prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov, aj 5. 5. 2023

2. termín: 9. 5. 2023 a v prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov, aj 10. 5. 2023

Riaditeľka strednej školy zverejní na výveske školy a na webovom sídle školy zoznam uchádzačov

 •  po. I. kole podľa výsledkov prijímacieho konania 19. mája 2023 (v čase od 0:00 do 23:59 hod.),
 • po II. kole podľa výsledkov prijímacieho konania 23. júna 2023 (v čase od 0:00 do 23:59 hod.).

Uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača

 • po I. kole najneskôr do 24. mája 2023 (23:59 hod.), písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie,
 • po II. kole najneskôr do 28. júna 2023 (23:59 hod.) písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie.

EDUID školy: 100015543

Prihláška na štúdium môže byť podaná elektronicky (cez Edupage) bez podpisu, príp. v listinnej podobe  na tlačive Prihláška(vzor tu) Prihlášku podpisujú obaja zákonní zástupcovia. Prihláška je platná aj s podpisom jedného zákonného zástupcu, ak sa sa zákonní zástupcovia dohodli, že prihlášku podpisuje len jeden zákonný zástupca a ak o tejto skutočnosti doručia riaditeľovi školy písomné vyhlásenie. Na prihláške prosíme vyplniť funkčné mailové i telefonické kontakty. Vyhlásenie k podaniam týkajúcich sa výchovy a vzdelávania, o ktorých sa rozhoduje v správnom konaní nájdete TU

Uchádzači so zdravotným znevýhodnením môžu vykonať prijímaciu skúšku s upravenými podmienkami na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu a odporúčania od špeciálneho pedagóga zo špeciálnopedagogického vyšetrenia k úprave prijímacej skúšky. Žiadosť spolu so správou špeciálneho pedagóga je potrebné doručiť vedeniu školy do termínu podania prihlášky.

Uchádzač so zdravotným znevýhodnením pripojí k prihláške vyjadrenie lekára so špecializáciou všeobecné lekárstvo o zdravotnej spôsobilosti  študovať zvolený odbor vzdelávania. Vzor TU

Uchádzač pripája k prihláške kópie diplomov alebo certifikátov, ktoré preukazujú umiestnenia žiaka v predmetovej olympiáde alebo v súťaži.

Proces prijímacieho konania bude spracovávaný elektronicky.

Vstupné údaje: vyplnená prihláška na vzdelávanie na strednú školu elektronicky cez Edupage príp. v tlačenej podobe, diplomy alebo výsledkové listiny preukazujúce poradie žiaka, prípadne jeho výkon.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na gph@gphmi.sk alebo na 056/6423097, resp. +421911970448.

Kritériá prijímacích skúšok do 1. ročníka

Kritériá  prijímacieho konania pre školský rok 2023/2024  TU

Termíny konania prijímacích skúšok na SŠ pre 2023_2024

_____________________________________________

Kritériá  prijímacieho konania pre školský rok 2024/2025 TU

Termíny konania prijímacích skúšok na SŠ pre 2024_2025

Žiaci budú prijímaní na základe:

 • výsledkov Testovania 9,
 • výsledkov písomnej formy prijímacej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky,
 • na základe prospechu,
 • umiestnení v predmetových olympiádach a súťažiach na ZŠ.

Prijímacie konanie na SŠ výklad prijatia bez PS

Rozhodovanie o prijatí sa uskutočňuje podľa § 67 zákona č. 245/2008. Do prvého ročníka štvorročného vzdelávacieho programu v gymnáziách môže byť prijatý uchádzač, ktorý získal nižšie stredné vzdelanie podľa § 16 ods. 3 písm. b) zákona 245/2008 a splnil podmienky prijímacieho konania.

ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ

Stránku priebežne aktualizujeme. Posledná aktualizácia 26.10.2022

Výsledky prijímacieho konania

Výsledky prijímacieho konania do 1. ročníka Gymnázia Pavla Horova pre školský rok 2023/2024, študijný odbor 7902 J gymnázium: ……….

Zoznam obsahuje poradie uchádzačov s vopred prideleným číselným kódom zoradených podľa celkového počtu bodov získaných pri prijímacom konaní a informáciu, či uchádzač vykonal prijímaciu skúšku úspešne alebo neúspešne v súlade s § 68 ods. 1 Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zákonný zástupca žiaka písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie cez Edupage zaslaním záväzného potvrdenia o nastúpení/nenastúpení v termíne do 24.5.2022 ( 23:59 hod.), teda v čase, keď majú k dispozícii rozhodnutia o prijatí zo všetkých škôl, na ktoré si podali prihlášku na vzdelávanie, má teda možnosť dôkladne zvážiť možnosti a rozhodnúť sa pre konkrétnu školu v čase, keď sú už známe výsledky prijímacieho konania zo všetkých škôl.

Príloha-1_Záväzné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení

Po potvrdení nastúpenia uchádzača na štúdium na danej strednej škole automaticky strácajú platnosť rozhodnutia o prijatí na iné stredné školy.

 1. Riaditeľka školy môže prijať pre školský rok 2023/2024 do 1. ročníka ……… žiakov.
 2. Rozhodnutia o výsledku prijímacieho konania doručíme zákonným zástupcom uchádzača cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage) a doporučenou zásielkou do vlastných rúk.
 3. Po potvrdení nástupu zákonný zástupca vyplní evidenčný list žiaka, na ktorom uvedie voľbu voliteľných predmetov (druhý cudzí jazyk, etická/náboženská výchova),  objednávku žiackej karty resp. medzinárodného preukazu žiaka ISIC/EURO<26. l Škola požiada o vyplnenie evidenčného listu, bližšie informácie včas zverejníme.
 4. Proti rozhodnutiu o neprijatí na štúdium sa môže uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača odvolať riaditeľke školy v lehote do piatich dní odo dňa doručenia rozhodnutia podľa § 68 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 5. Vo výsledkovej listine bude prvých …. žiakov oddelených červenou čiarou. Sú to žiaci, ktorí získali najviac bodov, avšak nie všetci žiaci z tohto počtu potvrdia záujem o štúdium na našej škole. Žiaci, ktorí budú neprijatí pre nedostatok miesta, majú možnosť byť prijatí na miesta žiakov, ktorí sa nezapíšu, resp. pošlú potvrdenie o nenastúpení. Ak sa uvoľní miesto, vydá riaditeľka školy nové rozhodnutie o prijatí uchádzačovi, ktorý je ďalší v poradí, v prípade, že zákonný zástupca podá v zákonnej lehote, do piatich dní odo dňa doručenia rozhodnutia o neprijatí odvolanie, čím deklaruje pretrvávajúci záujem o štúdium.

Vzor Odvolanie(na stiahnutie)

Na vaše otázky radi zodpovieme telefonicky: 056/6423097 (sekretariát školy) resp. +421911970448, e-mailom: gph@gphmi.sk.