Prijímacie konanie

Možnosti štúdia v školskom roku 2020/2021

Pre školský rok 2020/2021 môžeme do 1. ročníka prijať 150 žiakov :

Žiakom ponúkame školský vzdelávací program SAPERE AUDE, ktorý predstavuje 5 modulov vzdelávania:

 • Modul 1 – 7902 J gymnázium  – všeobecné štúdium
 • Modul 2 – 7902 J gymnázium  – rozšírené vyučovanie informatiky a technických predmetov
 • Modul 3 – 7902 J gymnázium  – rozšírené vyučovanie telesnej a športovej výchovy
 • Modul 4 – 7902 J gymnázium  – rozšírené vyučovanie cudzích jazykov
 • Modul 5 – 7902 J  gymnázium – rozšírené vyučovanie prírodovedných  predmetov

Harmonogram prijímacieho konania

 • do 31.3.2020 – zverejnenie kritérií pre prijímacie skúšky
 • do 10.4.2020 – zákonný zástupca podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ
 • do 20.4.2020 – riaditeľ ZŠ odošle prihlášky žiakov na strednú školu
 • do 30.4.2020 – zákonný zástupca poskytuje riaditeľovi gymnázia potvrdenie o umiestnení žiaka na predmetových olympiádach a súťažiach
 • 11.5.2020 – 1. termín prijímacej skúšky
 • 14.5.2020 – 2. termín prijímacej skúšky
 • do 3 dní od vykonania prijímacej skúšky v 2. termíne 1. kola – riaditeľka gymnázia zverejní výsledky prijímacích skúšok a odošle rozhodnutia o úspešnom resp. neúspešnom vykonaní prijímacej skúšky

24.3.2020

Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR  vzhľadom na mimoriadnu situáciu v SR, ktorá je zapríčinené šírením respiračného ochorenia COVID-19 bude možné podať prihlášky na SŠ do 15.5.2020, pričom potvrdenie od lekára nebude potrebné. Prijímacie skúšky na SŠ sa uskutočnia najneskôr do 30.6.2020. 

Informácie budeme priebežne aktualizovať.

Kritériá prijímacích skúšok do 1.ročníka

Pre štúdium v školskom roku 2020/2021 budú žiaci prijímaní na základe výsledkov  Celoplošného  testovania žiakov 9. ročníka ZŠ Testovanie 9, študijných výsledkov na ZŠ, výsledkov prijímacej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky, výsledkov v predmetových olympiádach a súťažiach  v rozsahu určenom  kritériami pre prijímacie konanie.

Kritéria 2020-2021 GPH

Výsledky prijímacieho konania

Informácie pre rodičov:

Zápis prijatých uchádzačov bude v určených dňoch  od 7.30 do 16.30 na sekretariáte školy.  Ak sa prijatý uchádzač v danom termíne nezapíše, rozhodnutie, ktorým bol prijatý na štúdium v strednej škole, je neplatné. Prosíme zákonných zástupcov uchádzača, aby neodkladne informovali našu školu o jeho zápise na štúdium na inej strednej škole.

Ak sa po zápise uvoľní miesto, vydá riaditeľka školy rozhodnutie o prijatí nasledujúcemu úspešnému uchádzačovi podľa poradia za predpokladu, že zákonný zástupca podá v zákonnej lehote (maximálne 5 dní od doručenia rozhodnutia) odvolanie voči rozhodnutiu o neprijatí, čím deklaruje pretrvávajúci záujem o štúdium.

Vzor odvolania je k dispozícii na sekretariáte školy. 

V prípade ďalších otázok nás kontaktujte tel. 056/6423097 alebo osobne cez sekretariát školy. Radi na Vaše otázky odpovieme.