Prijímacie konanie

Možnosti štúdia v školskom roku 2020/2021

Pre školský rok 2020/2021 je možné do 1. ročníka prijať 150 žiakov :

Žiakom ponúkame školský vzdelávací program SAPERE AUDE, ktorý predstavuje 5 modulov vzdelávania:

 • Modul 1 – 7902 J gymnázium  – všeobecné štúdium
 • Modul 2 – 7902 J gymnázium  – rozšírené vyučovanie informatiky a technických predmetov
 • Modul 3 – 7902 J gymnázium  – rozšírené vyučovanie telesnej a športovej výchovy
 • Modul 4 – 7902 J gymnázium  – rozšírené vyučovanie cudzích jazykov
 • Modul 5 – 7902 J  gymnázium – rozšírené vyučovanie prírodovedných  predmetov

Informačný leták o škole GPH Michalovce letak_2019_2020

Kritériá prijímacích skúšok do 1.ročníka

Na základe zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona NR SR č. 61/2015 o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na základe Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR o termínoch, organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie v stredných školách zo dňa 29. 04. 2020, po prerokovaní v pedagogickej rade dňa 05. 05. 2020, určuje riaditeľka Gymnázia Pavla Horova, Masarykova 1, 071 79 Michalovce tieto kritériá prijímacieho konania do 1. ročníka študijného odboru 7902 J gymnázium pre školský rok 2020/2021:  znenie Kritérií prijímacieho konania GPH 2020

Pre školský rok 2020/2021 budú žiaci prijímaní na základe zohľadnenia študijných výsledkov a umiestnenia v predmetových olympiádach, súťažiach  na ZŠ.

Vstupné údaje: vyplnená prihláška na vzdelávanie na strednú školu, prípadne vysvedčenie žiaka, diplomy alebo výsledkové listiny preukazujúce poradie žiaka, prípadne jeho výkon.

Rozhodnutie ministra školstva,  Prijímanie na stredné školy,  Kritéria infografikon

Výsledky prijímacieho konania

Informácie pre rodičov uchádzačov

 1. Riaditeľka školy môže prijať pre školský rok 2020/2021 do 1. ročníka 150 žiakov.
 2. Rozhodnutia o výsledku prijímacieho konania doručíme zákonným zástupcom uchádzača cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného rozhodnutia prostredníctvom e-mailu a poštou doporučenou zásielkou do vlastných rúk.
 3. V zmysle Rozhodnutia ministra školstva č. 2020/11399:1-A2200 zákonný zástupca uchádzača do 4. júna 2020 doručí Gymnáziu Pavla Horova, Masarykova 1, Michalovce záväzné potvrdenie o nastúpení žiaka alebo nenastúpení žiaka na štúdium cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu na adresu gph@gphmi.sk alebo poštou na adresu strednej školy. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole. Tlačivo: Potvrdenie o nastúpeni_nenastúpeni na štúdium (na stiahnutie)
 4. Po potvrdení nástupu zákonný zástupca vyplní evidenčný list žiaka, na ktorom uvedie voľbu voliteľných predmetov (druhý cudzí jazyk, etická/náboženská výchova),  objednávku žiackej karty resp. medzinárodneho preukazu žiaka ISIC/EURO<26. l Škola požiada o vyplnenie evidenčného listu do 15. júna 2020, bližšie informácie včas zverejníme.
 5. Ak zákonný zástupca uchádzača doručí Gymnáziu Pavla Horova, Masarykova 1, Michalovce záväzné potvrdenie  o nenastúpení žiaka na štúdium alebo do 4. júna 2020 nedoručí záväzné potvrdenie, rozhodnutie, ktorým bol/a uchádzač/ka prijatý/á na štúdium v strednej škole, je neplatné.
 6. Proti rozhodnutiu o neprijatí na štúdium sa môže uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača odvolať riaditeľke školy v lehote do piatich dní odo dňa doručenia rozhodnutia podľa § 68 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 7. Vo výsledkovej listine je prvých 150 žiakov oddelených červenou čiarou. Sú to žiaci, ktorí získali najviac bodov, avšak nie všetci žiaci z tohto počtu potvrdia záujem o štúdium na našej škole. Žiaci, ktorí sú neprijatí pre nedostatok miesta, majú možnosť byť prijatí na miesta žiakov, ktorí pošlú potvrdenie o nenastúpení. Ak sa uvoľní miesto, vydá riaditeľka školy nové rozhodnutie o prijatí uchádzačovi, ktorý je ďalší v poradí, v prípade, že zákonný zástupca podá v zákonnej lehote, do piatich dní odo dňa doručenia rozhodnutia o neprijatí odvolanie, čím deklaruje pretrvávajúci záujem o štúdium. Prosíme rodičov, aby boli trpezliví a v prípade otázok nás kontaktovali. 

Vzor Odvolanie(na stiahnutie)

Na vaše otázky radi zodpovieme telefonicky: 056/6423097 (sekretariát školy), e-mailom: gph@gphmi.sk, prípadne osobne.

  Výsledková listina prijímacieho konania 22_05_2020

Poz.: V prípade, že vám nebol doručený pridelený kód uchádzača mailom kontaktujte sekretariát školy.