PREČO ŠTÚDIUM NA GPH?

Edukačný proces už 100 rokov

Školu momentálne navštevuje 602 žiakov a žiačok a pôsobí v nej 52 učiteľov, z toho jeden anglický lektor a 1 odborný zamestnanec – školský psychológ.

Hlavným poslaním školy je pripravovať vzdelaných a flexibilných absolventov, ktorí budú úspešní na ktoromkoľvek type vysokej školy, nájdu uplatnenie na domácom i medzinárodnom trhu práce a budú schopní samostatne formovať svoju budúcnosť. Škola ponúka atraktívny učebný program Sapere Aude, sústavne zvyšuje úroveň výchovno-vzdelávacieho procesu a vytvára podmienky pre jeho naplnenie.

INFORMÁCIE O ŠKOLE/PREZENTÁCIA 

Cieľ a poslanie

kvalitná príprava študentov pre štúdium na vysokých školách

Výhody vzdelávacieho programu

V prvých dvoch ročníkoch študenti získajú základné všeobecné vzdelanie, v nasledujúcich dvoch ročníkoch si okrem povinných predmetov volia rozširujúce hodiny s možnosťou výberu predmetov podľa ďalšej profilácie a záujmu o vysoké školy. To samozrejme umožňuje dôkladnú prípravu na maturitné skúšky a na prijímacie pohovory.

Počas štúdia máte možnosť si vybrať zo širokej ponuky voliteľných predmetov, napr. aplikovaná ekonómia, konverzácie v cudzích jazykoch, športová príprava, semináre zo spoločenskovedných i prírodovedných predmetov, sieťové technológie, psychológia, programovanie mobilných zariadení, internet vecí, programovanie mikropočítačových systémov, dejiny umenia a pod.

 Ďalšie informácie o Školskom vzdelávacom programe.

Jazykové znalosti a zručnosti

Študenti majú možnosť študovať dva cudzie jazyky a to z ponuky štyroch svetových jazykov – anglického jazyka, nemeckého jazyka, francúzskeho jazyka a ruského jazyka. V triedach so zameraním na rozšírené vyučovanie cudzích jazykov môžete získať počas štúdia Diplom DSD I. a II. stupňa. Z francúzskeho jazyka môžete získať Diplom DELF. Tieto certifikáty majú medzinárodnú platnosť.

Informatika

V ôsmich moderne vybavených učebniach počítačovou technikou a v jednej učebni robotiky študenti nadobúdajú počítačovú gramotnosť. V triedach so zameraním na informatiku a technické predmety získavajú okrem všeobecného vzdelania aj špeciálne vedomosti a zručnosti v oblasti informačných technológií, 3D modelovania, sieťových technológií (CISCO akadémia) a certifikát ECDL.

Pedagogicko-psychologická poradňa

Problémy s učením, s profesijnou orientáciou pomáha riešiť výchovná poradkyňa, kariérová poradkyňa a interná školská psychologička. Škola taktiež spolupracuje s Pedagogicko-psychologickou poradňou v Michalovciach a v škole pôsobia koordinátori prevencií Zdravej školy, enviromentálnej výchovy, protidrogovej prevencie a pod.

Vzťahy školy

Úzko spolupracujeme s vysokými školami- Prírodovedeckou fakultou UPJŠ Košice, Strojníckou fakultou TUKE, Právnickou fakultou UK Bratislava, Prešovskou univerzitou v Prešove a i. Taktiež udržiavame dobré vzťahy s partnerskými školami vo Vyškove, v Užhorode, na Ukrajine. Naši žiaci sa  participujú v IT Akadémia, DofE, FinQ, Schulbrücke Europa, zúčastňujú na medzinárodných projektov Erasmus+,  eTwinning, výmenných pobytoch v zahraničí.

Úspechy a výsledky

Súťaže a olympiády

Naši študenti dosahujú výborné výsledky v predmetových olympiádach, športových i vedomostných súťažiach a projektoch na úrovni Slovenska, ale aj na medzinárodnej úrovni.

Viac na https://www.gphmi.sk/o-skole/hodnotiaca-sprava/

Maturita

Slovenský jazyk
Matematika

Dáta vyjadrujú percentil školy v danom predmete. (zdroj: nucem.sk)

Moderné vybavenie

Telocvičňa

Laboratóriá

Naša škola si v rámci projektu „GPH – scientia pro Vita“ znovu vybudovala a vybavila najmodernejšími učebnými pomôckami odborné laboratóriá i učebne prírodovedných predmetov, taktiež sme zrekonštruovali triedy a vybavili ich interaktívnymi tabuľami.

Triedy

Študentské aktivity

Zábava

Škola v spolupráci so žiackou a študentskou radou každoročne organizuje akcie vytvorené primárne snahou študentov. Či už je to Valentínsky ples, študentská imatrikulácia alebo iné.

Žiaci sa môžu uplatniť v študentskej ekonomickej firme, môžu sa zapojiť do aktivity Študentská kvapka krvi, do charitatívnych aktivít, môžu publikovať v školskom časopise KOCKY.

Každoročne organizujeme  lyžiarsky kurz, kurz ochrany života a zdravia, študentská imatrikulácia, Valentínsky ples atď. Organizujeme exkurzie do rakúskych Álp, Viedne, Londýna, Ríma, Barcelony a pod.

Školský časopis KOCKY

Zaujala Vás naša škola?

Prijímacie konanie

Informácie o možnostiach štúdia, harmonogram prijímacích skúšok, kritériá prijatia či výsledky nájdete gphmi.sk/prijimacie-konanie.

V prípade nejasností či doplňujúcich informácií sa môžete informovať osobne, telefonicky alebo svoje otázky môžete adresovať na e-mailovú adresu. Jednotlivé kontakty nájdete na stránke gphmi.sk/kontakt/

Ďakujeme za prejavený záujem o našu školu a tešíme sa na stretnutie s Vami.