Centrum popularizácie fyziky

ScienceOpenLab

Projekt ScienceOpenLab – Centrum popularizácie fyziky pri Gymnáziu Pavla Horova Michalovce podporil Nadačný fond Slovenská elektrizačná prenosová sústava v Nadácii Pontis. 

Centrum popularizácie fyziky pri Gymnáziu Pavla Horova je vďaka svojej polohe dostupné pre žiakov Košického aj Prešovského kraja. Jeho cieľom je:

  • popularizácia prírodných vied,
  • vzbudenie záujmu o prírodné javy cez bádateľské aktivity,
  • aktívne osvojovanie si poznatkov vďaka experimentom,
  • prepájanie vedomostí s praxou,
  • vytvorenie a rozvíjanie pozitívneho vzťahu detí k fyzike
  • zvýšenie príťažlivosti štúdia prírodných vied.

Projekt vytvára priestor pre inšpiráciu učiteľov fyziky, podporuje prírodovedné vzdelávanie v zemplínskom regióne, a tým môže aspoň sčasti zabrániť odlivu mozgov do zahraničia. Centrum pozostáva zo štyroch laboratórií, tzv. ScienceOpenLabs, ktoré budú viesť skúsení a fundovaní učitelia fyziky a informatiky. Tí si pre návštevníkov pripravili rôzne workshopy, semináre, školenia, prednášky a fyzikálne podcasty. Škola má skúsenosti s vytváraním bádateľských metodík, má aktívne partnerstvá so ZŠ, SŠ, VŠ, ďalšími inštitúciami, ktoré zastrešujú odbornú pomoc prednáškami, seminármi a školeniami na dohodnuté témy.

Slávnostné otvorenie Centra popularizácie fyziky pri Gymnáziu Pavla Horova sa uskutoční 3. mája 2023 o 11.30 hod. 

Fyzika je dnes pre mnohé deti strašiakom. Vytratil sa u nich hlad po vedomostiach a hlbší záujem o riešenie problémov či bádanie. Sme presvedčení, že pre žiaka je experiment na hodine fyziky nevyhnutný. Aktívne si tak osvojuje vedomosti a prepája teóriu s praxou.

Gymnázium Pavla Horova je s aktuálnym počtom vyše 600 žiakov najväčším gymnáziom v Košickom samosprávnom kraji (KSK) a zároveň patrí medzi kvalitné a inovatívne gymnáziá v rámci celého Slovenska. Poloha školy na Zemplíne, ktorý je popri Spiši a Gemeri najľudnatejším regiónom KSK a bohatá tradícia prírodovedného vzdelávania v rámci vzdelávacích modulov boli pre KSK východiskom k rozhodnutiu, aby do výzvy Nadačného fondu SEPS v Nadácii Pontis vstúpil práve s touto školou. Projekt získal grant vo výške 30 000 eur. Centrum má výbornú strategickú polohu pre žiakov základných a stredných škôl Košického aj Prešovského samosprávneho kraja a je dobre dostupné aj pre menej rozvinuté regióny. Zámerom KSK v spolupráci s GPH a partnermi projektu je aj takýmto spôsobom pôsobiť na myslenie žiakov a znížiť odliv intelektuálnej mládeže mimo Košického a Prešovského kraja.

Aktivity Open Science Labu

Záujemcovia z radov žiakov základných škôl strávia jeden deň v Centre pre popularizáciu fyziky s možnosťou realizácie aktivít vo všetkých troch ScienceOpenLaboch, v ktorých absolvujú laboratórne cvičenia na zvolené témy portfólia, ktoré ponúkneme na prihlasovacom portáli centra.

Učitelia môžu zdieľať svoje skúsenosti  s kolegami v rámci workshopov a prednášok. Počas školení sa vytvorí videozáznam experimentu, ktorý následne môžu kolegovia zopakovať a tak sa navzájom inšpirovať, aby sa postupne z centra popularizácie stalo centrum pre učiteľov fyziky z regiónu. V prvom roku existencie centra plánujeme realizovať školenia pre učiteľov s tematikou metodík pre využívanie počítačom podporovaného laboratória a pre využívanie počítačových hier vo vyučovaní fyziky.

Science show – vedecké divadlo.  Chceme pripraviť predstavenie pre verejnosť, v ktorom budú demonštrované rôzne fyzikálne javy tak, aby vytvorili os príbehu a previedli divákov zaujímavými a jednoduchými experimentami a nenásilnou formou vysvetlili ich fungovanie a prínos pre ľudstvo.

V rámci popularizácie prírodovedného vzdelávania prebehne realizácia zaujímavých fyzikálnych experimentov prístupná pre širokú verejnosť na námestí v Michalovciach. Túto akciu sme realizovali už viac krát s veľmi dobrým ohlasom širokej verejnosti.

zrealizujeme zaujímavé prednášky na dané témy s zamerané na astronómiu, astrofyziku, enviromentálnu fyziku, obnoviteľné zdroje energie a pod. V spolupráci s RNDr. Komárekom,  a RNDr. Petrom Spišákom, CSc., študentami a pracovníkmi PF UPJŠ Košice.  Výstupom z aktivity budú podcastové záznamy z prednášok prístupné na podcastovom kanáli školy: Na východ od Košíc.

Naša škola dlhoročne realizuje denný letný IT tábor pre žiakov základných škôl. Súčasťou aktivít sú aj zaujímavé pozorovania a pokusy vo fyzikálnom laboratóriu. Tieto pozorovania a pokusy sa budú realizovať vo vytvorenom Science Open Labe a budú ich viesť študenti našej školy pod vedením našich učiteľov fyziky.

Rezervačný formulár