O škole

Gymnázium v Michalovciach vzniklo v roku 1922. Je najstarším gymnáziom v Slovenskej Republike na východ od Slanských vrchov.

Na území bývalej veľkožupy Košickej existovali pred prevratom 28. októbra 1918 stredné školy – čisto maďarské – vo vtedajších kultúrnych centrách Košiciach, Prešove a Užhorode. Vlastenecky cítiaci Slováci vycítili ihneď po prevrate nutnosť zriadiť slovenskú strednú školu aj na území východne od Slanských vrchov. V ušľachtilom zápase troch zemplínskych mestečiek Humenného, Trebišova a Michaloviec zvíťazili Michalovce, ktoré jediné mohli vtedy poskytnúť dostatočné záruky pre založenie a vybudovanie ústavu.

95. výročie školy

V roku 2017 naše gymnázium oslávilo 95 rokov svojej existencie.  Oslavy vyvrcholili slávnostnou akadémiou, ktorá sa uskutočnila dňa 12. 10. 2017 o 16.00 v MsKS Michalovce za účasti významných hostí, medzi ktorých patrili primátor mesta Michalovce Viliam Záhorčák, prorektor Prešovskej univerzity  prof. PhDr. Milan Portik, PhD., dekan Prírodovedeckej fakulty UPJŠ doc. RNDr. Gabriel S e m a n i š i n, PhD.,  prodekan Strojníckej fakulty TU v Košiciach doc. Ing. Ján KRÁĽ, PhD., zástupcovia odboru školstva ÚKSK, delegácie z družobných gymnázií z Vyškova a z Užhorodu, poslanci mestského zastupiteľstva, riaditelia a učitelia spriaznených škôl a gymnázií, naši rodičia a žiaci, súčasní a bývalí učitelia, absolventi školy  a ďalší vzácni hostia.

Tradície

Škola má byť náročná a má vyžadovať od študentov veľa – pripraviť im jednoduchý život, ale nebolo by fajn, keby v škole bola aj nejaká tá zábava? 

Študenti okrem každodenného učenia majú mnoho iných aktivít, ktoré pripravujú zväčša práve oni v spolupráci s pedagógmi. Každoročne sa tak teda môže celá škola stretnúť na imatrikulácií študentov prvého ročníka, tzv. „Uchaľak“, na vianočných športových turnajoch alebo pri rôznych divadelných akciách.

Upútavka na Uchaľak 2016

Vzdelávací program

Prioritným poslaním Gymnázia Pavla Horova je vychovať vzdelaného, tvorivého
študenta s vlastným názorom a pozitívnym prístupom k životu, pripraveného a otvoreného na celoživotné vzdelávanie.

Škola ponúka atraktívny učebný program, sústavne zvyšuje úroveň výchovno-vzdelávacieho procesu a vytvára podmienky pre jeho naplnenie. Naša škola má nielen vzdelávať, ale aj vychovávať. Naše ciele v systéme výchovy a vzdelávania spočívajú v cieľavedomom a systematickom rozvoji poznávacích schopností, emocionálnej zrelosti žiaka, motivácie k sústavnému zdokonaľovaniu sa, prosociálneho správania, etiky, sebaregulácii ako vyjadrenia schopnosti prevziať zodpovednosť za seba a svoj rozvoj a tvorivosť.

Dostupné vyučovacie moduly:

 • všeobecné štúdium
 • rozšírené vyučovanie informatiky
 • rozšírené vyučovanie telesnej a športovej výchovy
 • rozšírené vyučovanie cudzích jazykov
 • prírodovednotechnické zameranie s vyučovaním metódou CLIL
Často sa pýtate

Treba zvážiť, čomu sa bude chcieť venovať.

Jednoducho. Ak vaše dieťa spĺňa požiadavky priatia (odkaz), stačí cez jeho základnú školu, ktorú navštevuje, podať prihlášku o štúdium na Gymnáziu Pavla Horova.

Viac o jednotlivých moduloch sa dozviete na tejto stránke (odkaz).

Štatistika

Maturita

 • Matematika
 • Biológia
 • fyzika
 • informatika

Záujem o typy VŠ 2017

 • technické
 • lekárske
 • ekonomické
 • filozofické
 • športové
 • nehlásia sa
 • ostatné

Počty maturantov

 • Počet maturantov
Život na škole