Projekt: GPH - Reserata pro Futuro

GPH - Pre budúcnosť otvorená

Základné informácie

Názov: GPH – Reserata pro Futuro
GPH – pre budúcnosť otvorená
Kód ITMS: 312011U411
Kód výzvy: OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-03
Trvanie: od 11/2019  do 10/2021
Oprávnené výdavky 210 453,82 €

Ciele, aktivity a cieľové skupiny projektu

Cieľom projektu je zvýšenie finančnej, matematickej, prírodovednej a čitateľskej gramotnosti u žiakov gymnázia.

Aktivity:

  1. Rozvoj jednotlivých gramotností u žiakov žiakov:
    1. vyučovanie extra hodín v predmetoch čitateľskej gramotnosti v 3. a 4. ročníku, finančnej a matematickej gramotnosti v 1. ročníku a cvičenia z aplikovanej ekonómie v 3. ročníku,
    2. vyučovanie v mimoškolských aktivitách – krúžky fyzikálny, pokusy vo fyzike, práca s matematickými softvérmi a pod.,
  2. Rozvoj kľúčových kompetencií ped. zamestnancov:
    1. vzdelávanie učiteľov školy zamerané na vzdelávanie a rozvoj kompetencií pedagogických zamestnancov ako nástroj rozvíjania matematickej, finančnej, čitateľskej a prírodovednej gramotnosti žiakov.
    2. pedagogické kluby fyziky, informatiky, chémie, biológie, čitateľskej gramotnosti a pod.

Všetky spomínané aktivity majú za cieľ zvýšiť spomínané gramotnosti žiakov tak, aby sme dosiahli výrazne lepšie výsledky v EČ MS z MAT a SLJ a súčasne aby sa zvýšil záujem žiakov o technické odbory štúdia.

Cieľové skupiny projektu: 

žiaci a učitelia školy

Aktuality projektu