Gymnaziálny päťboj

O SÚŤAŽI

Systém stredoškolského vzdelávania je dostatočne diferencovaný, aby umožnil rozvíjať rôznorodé talenty, vedu a výskum ako súčasť človeka, jeho rozvoja, napredovania.

Odbornosť, obetavosť a nemalé osobnostné nasadenie pedagógov našej školy vytvorilo myšlienku realizácie súťaže Gymnaziálny päťboj prírodovedcovv rámci gymnázií Zemplínskeho regiónu. Súťaž organizujeme počas Týždňa vedy a techniky na Slovensku s cieľom zviditeľniť a popularizovať  prírodné vedy na školách.

 

Zmysel súťaže

Zmyslom súťaže je predovšetkým podchytiť záujem a motiváciu mladej generácie v oblasti prírodných vied, ich prostredníctvom napomôcť rozvoju schopností a znalostí, a tak vytvárať širokú základňu pre rozvoj mimoriadnych talentov. Veď vzdelanie, veda, výskum a inovácie – to sú najdôležitejšie  piliere  vedomostnej spoločnosti. Svojimi aktivitami chceme zároveň vytvoriť priestor pre stretávanie sa mladých ľudí, pre nadväzovanie nových kontaktov, výmenu poznatkov, skúseností, názorov.

Koordinátorkou a autorkou myšlienky prírodovedného päťboja bola RNDr. Mária Dományová, naša vyučujúca matematiky, ktorá svoj život zasvätila práci s talentovanou mládežou.

V Gymnaziálnom päťboji prírodovedcov si  vynikajúci študenti  majú možnosť zmerať svoje vedomosti, zručnosti, tvorivosť a originalitu v oblasti matematiky, fyziky, chémie, informatiky a biológie.

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE

 • Súťažia 5-členné družstvá tretiakov gymnázií v piatich disciplínach (matematika, fyzika, chémia, biológia, informatika).
 • Každé z družstiev reprezentuje niektoré z gymnázií Zemplínskeho regiónu.
 • Súťaž pozostáva zo skupinového riešenia 10 úloh (po 2 úlohy viažúce sa k jednotlivým prírodovedným predmetom); na riešenie každej z úloh je rezervovaných maximálne 5 minút.
 • Riešenia úloh odovzdávajú družstvá v písomnej forme, a to uvedením výsledku, spravidla i náznaku zdôvodnenia tak, aby príslušný člen poroty mohol posúdiť správnosť riešenia.
 • Po odovzdaní výsledku už nie je možné riešenie dopĺňať ani korigovať.
 • Za každú úlohu môže družstvo získať maximálne 2 body (v prípade, ak je jej riešenie označené príslušným členom poroty za správne alebo v podstate správne).
 • Pri neúplnom alebo iba čiastočne správnom riešení je bodový zisk úmerne nižší (v stupnici po 1/2 bodu).
 • Za správne riešenie úlohy môže získať družstvo popri dvoch bodoch ešte ďalší bod, a to v prípade, že správne riešenie úlohy odovzdalo ako prvé; tento „bod navyše“ sa mu však prizná iba v tom prípade, ak svoje riešenie člen úspešného družstva verejne prezentuje (na pokyn poroty).
 • V prípade, že niektorú z úloh nevyriešilo žiadne družstvo v časovom limite 5 minút, súťaž pokračuje riešením ďalších úloh.
 • Pri riešení bude mať každé družstvo k dispozícii Matematické, fyzikálne a chemické tabuľky pre stredné školy.
 • Víťazom sa stáva družstvo s najväčším bodovým ziskom.
 • V prípade rovnosti získaných bodov viacerými družstvami o víťazovi rozhodne riešenie tzv. „rozbojovej“ úlohy podľa pokynov predsedu poroty.

GYMNÁZIALNY PÄŤBOJ

KEDY A KDE?

Dňa 29. 11. 2017 na Gymnáziu Pavla Horova, Masarykova 1, Michalovce. Program je zabezpečený od 7.45 do 13.00 hod

KTO?

Žiaci 3.ročníkov gymnázií.

AKO SA PRIHLÁSIŤ?

Prihlásiť sa môžete prostredníctvom emailu: gph@gphmi.sk .

KONTAKT

RNDr. Marianna Šariková,
e-mail: gph@gphmi.sk
telefón: 056 – 64 230 97
Adresa: Gymnázium Pavla Horova, Masarykova 1, 071 01 Michalovce