Gymnaziálny päťboj

O SÚŤAŽI

Systém stredoškolského vzdelávania je dostatočne diferencovaný, aby umožnil rozvíjať rôznorodé talenty, vedu a výskum ako súčasť človeka, jeho rozvoja, napredovania.

Odbornosť, obetavosť a nemalé osobnostné nasadenie pedagógov našej školy vytvorilo myšlienku realizácie súťaže Gymnaziálny päťboj prírodovedcovv rámci gymnázií Zemplínskeho regiónu. Súťaž organizujeme počas Týždňa vedy a techniky na Slovensku s cieľom zviditeľniť a popularizovať  prírodné vedy na školách.

 

Zmysel súťaže

Zmyslom súťaže je predovšetkým podchytiť záujem a motiváciu mladej generácie v oblasti prírodných vied, ich prostredníctvom napomôcť rozvoju schopností a znalostí, a tak vytvárať širokú základňu pre rozvoj mimoriadnych talentov. Veď vzdelanie, veda, výskum a inovácie – to sú najdôležitejšie  piliere  vedomostnej spoločnosti. Svojimi aktivitami chceme zároveň vytvoriť priestor pre stretávanie sa mladých ľudí, pre nadväzovanie nových kontaktov, výmenu poznatkov, skúseností, názorov.

Koordinátorkou a autorkou myšlienky prírodovedného päťboja bola RNDr. Mária Dományová, naša vyučujúca matematiky, ktorá svoj život zasvätila práci s talentovanou mládežou.

V Gymnaziálnom päťboji prírodovedcov si  vynikajúci študenti  majú možnosť zmerať svoje vedomosti, zručnosti, tvorivosť a originalitu v oblasti matematiky, fyziky, chémie, informatiky a biológie.

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE

 • Súťažia 5-členné družstvá tretiakov gymnázií v dvoch kolách a v piatich disciplínach (matematika, fyzika, chémia, biológia, informatika).
 • Každé z družstiev reprezentuje niektoré z gymnázií Zemplínskeho regiónu.
 • Súťaž pozostáva zo skupinového riešenia 10 úloh (po 2 úlohy viažúce sa k jednotlivým prírodovedným predmetom); na riešenie každej z úloh je rezervovaných maximálne 5 minút.
 • Riešenia úloh odovzdávajú družstvá v písomnej forme, a to uvedením výsledku, spravidla i náznaku zdôvodnenia tak, aby príslušný člen poroty mohol posúdiť správnosť riešenia.
 • Po odovzdaní výsledku už nie je možné riešenie dopĺňať ani korigovať.
 • Za každú úlohu môže družstvo získať maximálne 2 body (v prípade, ak je jej riešenie označené príslušným členom poroty za správne alebo v podstate správne).
 • Pri neúplnom alebo iba čiastočne správnom riešení je bodový zisk úmerne nižší (v stupnici po 1/2 bodu).
 • Za správne riešenie úlohy môže získať družstvo popri dvoch bodoch ešte ďalší bod, a to v prípade, že správne riešenie úlohy odovzdalo ako prvé; tento „bod navyše“ sa mu však prizná iba v tom prípade, ak svoje riešenie člen úspešného družstva verejne prezentuje (na pokyn poroty).
 • V prípade, že niektorú z úloh nevyriešilo žiadne družstvo v časovom limite 5 minút, súťaž pokračuje riešením ďalších úloh.
 • Pri riešení bude mať každé družstvo k dispozícii Matematické, fyzikálne a chemické tabuľky pre stredné školy.
 • Víťazom sa stáva družstvo s najväčším bodovým ziskom.
 • V prípade rovnosti získaných bodov viacerými družstvami o víťazovi rozhodne riešenie tzv. „rozbojovej“ úlohy podľa pokynov predsedu poroty.

GYMNÁZIALNY PÄŤBOJ

KEDY A KDE?

Zvyčajne v novembri  v priestoroch Gymnázia Pavla Horova, Masarykova 1, Michalovce.

Program je každoročne včas zverejňovaný.

KTO?

Žiaci 3.ročníkov gymnázií.

AKO SA PRIHLÁSIŤ?

Prihlásiť sa môžete prostredníctvom emailu: gph@gphmi.sk .

KONTAKT

RNDr. Marianna Šariková,
e-mail: gph@gphmi.sk
telefón: 056 – 64 230 97
Adresa: Gymnázium Pavla Horova, Masarykova 1, 071 01 Michalovce