Pedagogickí zamestnanci

V školskom roku 2021/2022 je na Gymnáziu Pavla Horova zamestnaných 54  kvalifikovaných  pedagogických zamestnancov (53 pedagogických zamestnancov, z toho  jeden lektor anglického jazyka a 1 odborný zamestnanec).

PK slovenského jazyka, umenia a kultúry

vzdelávacia oblasť: jazyk a komunikácia, umenie a kultúra
 
p.č. Meno a priezvisko aprobácia
1. Štovková Slávka, Mgr. – vedúca PK SJL – ESV
2. Vasiľová Alena, PaedDr. SJL – HDV
3. Porvazníková Brigita, PhDr. SJL – NEJ
4. Biačková Ivana, Mgr. SJL – NEJ – ANJ
5. Timea Mižáková, Mgr. SJL – RUJ
6. Košičanová Agáta, PhDr., PhD. ANJ – ESV
7. Mgr. Matej Starják, PhD., zástupca RŠ SJL – DEJ

PK anglického jazyka

vzdelávacia oblasť: jazyk a komunikácia
 
p.č. Meno a priezvisko aprobácia
1. Bušaničová Katarína, Ing. , vedúca PK ANJ
2. Kertisová Jana ANJ – RUJ – DEJ
3. Košičanová Agáta, PhDr., PhD. ANJ – ESV
4. Luteranová Anna, Mgr. SJL – ANJ
5. Salatková Katarína, Mgr. ANJ
6. Herbecová Dagmar, Mgr. SJL – ANJ
7. Demková Natália, Mgr. ANJ
8. Ryniková Beáta, Mgr. ANJ – NEJ
9. Cymbal Johnny Christopher lektor ANJ

PK druhého cudzieho jazyka

vzdelávacia oblasť: jazyk a komunikácia
p.č. Meno a priezvisko aprobácia
1. Sušková Ľudmila, Mgr. vedúca PK NEJ – SJL
2. Žolnová Ľuboslava, Mgr. RUJ – DEJ
3. Želinská Viola, PhDr. RUJ – DEJ
4. Biačková Ivana, Mgr. SJL – NEJ – ANJ
5. Morozová Alexandra, Mgr. ANJ – NEJ
6. Nemcová Anna, Mgr., DiS. art. RUJ
7. Dorič Jordán, Mgr. FRJ – ANJ

PK matematiky a informatiky

vzdelávacia oblasť: matematika a práca s informáciami
p.č. Meno a priezvisko aprobácia
1. Šariková Marianna, RNDr.,   vedúca PK MAT – CHE
2. Kunčová Jana,Mgr. MAT – FYZ
4. Hajdanka Ľubomír, PaedDr. MAT – FYZ
5. Gonda Lucián, Mgr. MAT – GEG
6. Süčová Alica, RNDr. MAT – CHE
7. Spišáková Mária, RNDr., PhD. – garant za INF MAT – FYZ- INF
8. Tomková Zuzana, RNDr. MAT – INF
9. Nedelský Martin, Ing. INF – PRO
10. Špak Vladimír, Ing. INF – PRO
11. Heveryová Otília, Ing. INF – PRO
12. Olšavová Katarína, Mgr., RŠ MAT – CHE

PK prírodovedných predmetov

vzdelávacia oblasť: človek a príroda
p.č. Meno a priezvisko aprobácia
1. Semková Beáta, RNDr., vedúca PK MAT – CHE
2. Jurištová Blanka, RNDr. – garant za BIO MAT – BIO
3. Hajdanka Ľubomír, PaedDr. – garant za FYZ MAT-FYZ
4. Ivanová Andrea, RNDr. BIO – CHE
5. Hajniková Andrea RNDr. BIO – CHE
6. Dudášová Erika, Mgr. BIO – CHE
7. Virágová Erika, PaedDr. BIO – GEG
8. Opalková Danka, RNDr. BIO – CHE
9. Bruňák Marcel, RNDr. FYZ – CHE
10. Kunčová Jana, RNDr. MAT – FYZ
11. Hudymač Vladislav, Mgr. MAT – FYZ – INF
12. Gaľová Renáta, RNDr., zástupkyňa RŠ FYZ – CHE – INF

PK spoločenskovedných predmetov

vzdelávacia oblasť: človek a spoločnosť, človek a hodnoty
p.č. Meno a priezvisko aprobácia
1. Želinská Viola, PhDr., vedúca PK DEJ – RUJ
2. Košičan Michal, PhDr., PhD. DEJ – Politológia
3. Liščík Vladimír, Mgr. GEG – DEJ
4. Gonda Lucián, Mgr. MAT – GEG
5. Sibal Jozef, PaedDr. MAT- GEG
6. Fedorišinová Veronika, Mgr. GEG – OBN
7. Palovčák Tomáš, Mgr. TSV – PSY
8. Čan Vladimír, PaedDr.  (zástupca RŠ) TSV – OBN
9. Leško Pater, Mgr. NBI
10. Rinik Maroš, Mgr. NBG
11. Géciová Mária, Mgr. NRE

PK telesnej výchovy a športovej výchovy

vzdelávacia oblasť: zdravie a pohyb
p.č. Meno a priezvisko aprobácia
1. Furda Eugen, Mgr., vedúci PK TSV – BIO
2. Holej Milan, Mgr. TSV – GEG
3. Palovčák Tomáš, Mgr. TSV – PSY
4. Valisková Iveta, PaedDr. TSV

Školský psychológ

Mgr. Anna Matovičová

Konzultácie s rodičmi a žiakmi vo štvrtok 13.30-14.30 hod

Výchovný poradca

Mgr. Brigita Porvazníková

Kariérový poradca

Mgr. Erika Dudášová