Orgány školy

Rada školy

Rada školy je iniciatívny a poradný orgán školskej samosprávy. Poslaním rady školy je vyjadrovať a presadzovať verejné záujmy, záujmy žiakov, rodičov a zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Rada školy plní úlohu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti školy z pohľadu školskej problematiky.  V rámci svojej pôsobnosti vykonáva činnosti, ktoré jej prislúchajú z príslušných právnych predpisov. Nemá právomoc zasahovať do oblastí, ktoré jej neprislúchajú, ako napríklad oblasť pracovno-právna, odmeňovanie zamestnancov, riešenie sťažností, vykonávanie kontrol v školách a školských zariadeniach, priame vstupovanie do výchovnovzdelávacieho procesu.

Rada školy má 11 členov. Členovia rady sú zástupcovia pedagogických, nepedagogických zamestnancov, rodičov, žiakov a delegovaní zástupcovia zriaďovateľa.

Rada školy bola zriadená dňom 21.12.2020. Predsedom rady školy je Ing. Radoslav Harbuľák. Funkčné obdobie orgánu školskej samosprávy je štyri roky a končí sa dňa 20.12.2024.

RADA ŠKOLY PRE ROKY 2020-2024
Ing. Radoslav Harbuľák predseda  rady školy, zástupca za rodičov (rada.skoly@gphmi.sk)
RNDr. Beáta Semková tajomník rady školy, zástupca pedagogických zamestnancov (semkova@gphmi.sk)
Ing. Emil Ďurovčík poslanec zastupiteľstva KSK
MUDr. Pavol Kuchta poslanec zastupiteľstva KSK
JUDr. Anna Terezková zástupca zriaďovateľa
JUDr. Ing. Lucia Pivarníková zástupca zriaďovateľa
MUDr. Dana Bobošová zástupca za rodičov
Mgr. Miriam Eľková zástupca za rodičov
Mgr. Vladimír Liščík zástupca za pedagogických zamestnancov
Jozefína Hajduková zástupca za ostatných zamestnancov
Peter Šimko zástupca za žiakov

Žiacka školská rada (študentský parlament)

Žiacka školská rada je orgánom žiakov strednej školy, ktorá reprezentuje a zastupuje záujmy žiakov školy vo vzťahu k vedeniu školy.

Žiacka školská rada (študentský parlament) sa vyjadruje k návrhom a opatreniam školy v oblasti výchovy a vzdelávania, podieľa na tvorbe a dodržiavaní školského poriadku, zastupuje žiakov vo vzťahu k riaditeľke a vedeniu školy, predkladá im svoje stanoviská a návrhy, zastupuje žiakov aj navonok a samozrejme organizuje na škole rôzne študentské akcie.

Predsedom žiackej školskej rady (študentského parlamentu) je Peter Šimko (II.A).

Koordinátorom žiackej školskej rady je Mgr. Vladimír Liščík.

Meno a priezvisko Trieda
Alexandra Gombitová II.A
Peter Šimko II.A
Ján Uchaľ II.B
Vladimír Jančár III.A
Martina Heimová III.B
Natália Kalinová IV.B
Kristína Gaľová IV.D
Matúš Jakuboc IV.E
Boris Sninský II.D
Norbert Riebesam II.A
Richard Čornej I.B

Program ŽŠR a ŠR v školskom roku 2021/2022

September 2021
 • Voľby do ŽŠR a ŠR
 • Zasadnutie ŽŠR a ŠR
 • Schválenie školského poriadku
 • Návrh celoročného plánu práce ŽŠR
 • Týždeň dobrovoľníctva
Október 2021
 • Stretnutie ŽŠR s vedením školy
 • Príprava imatrikulácie
 • Príprava relácie k oslavám 99. výročia založenia školy
 • Október – mesiac úcty k starším
November 2021
 • Študentská kvapka krvi
 • Organizácia Imatrikulácie
 • Deň boja za slobodu a demokraciu/ Deň študentstva – rozhlasová relácia
 • Dobrovoľníctvo – finančná zbierka pre útulok zvierat
December 2021
 • Vianočné zbierky (dobrovoľníctvo)
 • Zbierka oblečenia a trvanlivého jedla pre ľudí bez domova
 • Vianoce – kultúrny program
Január 2022
 • Zdravá škola – Stretnutie ŽŠR s vedúcou školskej jedálne Vlastou Pavlovou
Február 2022
 • Valentínsky ples
 • Valentínska pošta
Marec 2022
 • Zorganizovanie akcie  Marec – mesiac knihy
 • Deň žien
 • Jarná dobrovoľnícka brigáda na škole
Apríl 2022
 • Študentská kvapka krvi
 • Deň Zeme – dobrovoľnícke aktivity študentov
Máj 2022
 • Deň víťazstva nad fašizmom –  rozhlasová relácia
 • Rozlúčka s maturantmi
 • GPH OSCARI
Jún 2022
 •  Vyhodnotenie práce ŽŠR za školský rok 2021/2022
 • Navrhnutie predbežného plánu na nový školský rok

Študentská rada

Študentská rada je zložená z predsedov jednotlivých tried a zastupuje záujmy žiakov jednotlivých tried.

Štatút študentskej rady

Členovia študentskej rady 2021/2022
Trieda Meno a priezvisko
I.A Marko Kotora
I.B Richard Čornej
I.C Dominika Mitníková
I.D Ivana Peslárová
I.E Dejan Rovňák
I.F David Němec
II.A Peter Šimko
II.B Ján Uchaľ
II.C Katarína Rudincová
II.D Boris Sninský
II.E Tamara Illéšová
II.F Matej Miša
III.A Viktor Roháč
III.B Martina Heimová
III.C Sofia Zbihlejová
III.D Beáta Kasincová
III.E Martin Matejovič
III.F Anna Hoptajová
IV.A Dávid Tkáč
IV.B Natália Kalinová
IV.C Lukáš Doležal
IV.D Kristína Gaľová
IV.E Matúš Jakuboc
IV.F Bianka Macková

Rada rodičov školy

Spojovacím článkom medzi vedením školy, rodičmi a študentmi v oblasti školskej a mimoškolskej činnosti je rodičovské združenie – Združenie rodičov školy. Najvyšším orgánom Združenia rodičov školy je Rada rodičov školy, ktorú tvoria zástupcovia jednotlivých tried. Títo boli riadne zvolení na schôdzach triednych združení a majú plnú dôveru rodičov. Na svojich zasadnutiach prerokúva zásadné otázky výchovy a vzdelávania, rieši pripomienky rodičov. V tomto smere koordinuje činnosť jednotlivých triednych združení. Na jej čele stojí predseda RZ, Ing. Radoslav Harbuľák, ktorý bol zvolený spomedzi členov Rady rodičov školy. Spolupracuje s vedením školy pri riešení problémov výchovy a vzdelávania žiakov, posudzuje výsledky výchovno-vzdelávacieho procesu, vyjadruje sa k práci školy, aktivizuje rodičov pri odstraňovaní prekážok. V rámci svojich možností poskytuje škole materiálnu, personálnu a organizačnú pomoc pri práci so žiakmi. Cieľom činnosti Rady rodičov školy je v spolupráci s vedením školy a pedagogickými pracovníkmi :

 • ochraňovať a podporovať rozvoj hodnôt výchovy a vzdelávania,
 • napomáhať zvyšovať kvalitu výchovy a vzdelávania na princípe humanizmu, demokracie, vedeckosti
 • zabezpečovať ochranu práv študentov a záujmov rodičov v zmysle Zákona o rodine a Dohovoru OSN o právach dieťaťa
 •  zabezpečovať efektívnu a koordinačnú spoluprácu rodičov a školy pri formovaní osobnostných hodnôt študentov školy a napĺňaní výchovných cieľov školy
 • napomáhať realizovať stratégiu školy a výchovnou a vzdelávacou činnosťou pripraviť erudovaných, flexibilných, tvorivých, odborne kvalifikovaných absolventov v jednotlivých študijných a učebných odboroch
 • sledovať pripomienky, námety, požiadavky rodičov a v spolupráci s vedením školy podieľať sa na ich riešení.

Pri riešení výchovných a vzdelávacích otázok je Rada rodičov školy prostredníctvom svojich zástupcov v kontakte s vedením školy. Rodičia môžu predkladať svoje názory, námety, pripomienky a požiadavky týkajúce sa výchovy a vzdelávania svojich detí na celoškolských stretnutiach Združenia rodičov školy alebo na schôdzach triednych rodičovských združení. Tieto môžu byť následne prerokované na stretnutiach Rady rodičov školy. Ďalšou možnou formou spolupráce je priamy kontakt rodiča s vyučujúcim alebo vedením školy. Rada rodičov školy podporuje finančné požiadavky školy a to prostredníctvom finančných prostriedkov získaných z príspevkov rodičov.

Členovia Rady rodičovského združenia pri GPH (2021/2022)
Trieda Triedny dôverník
I.A Ing. Miriam Kotorová
I.B Mgr. Katarína Čornejová
I.C PhDr. Beáta Paľovčíková
I.D Miroslava Peslárová
I.E Ing. Júlia Sabovová
I.F Mgr. Slavomíra Hadžuriková
II.A Mgr. Jana Gombitová
II.B Mgr. Lívia Kalaninová
II.C Mgr. Eva Kováčová, PhD.
II.D Mgr. Ľudovít Veľas
II.E Mgr. Zuzana Kanocová
II.F Mgr. Lenka Sojková
III.A Ing. Radoslav Harbuľák
III.B Mgr. Martina Lesníková
III.C JUDr. Timea Sotáková
III.D Ing. Peter Moravec
III.E JUDr. Henrieta Hirjaková
III.F Žaneta Ličková
IV.A MUDr. Dana Bobošová
IV.B Mgr. Katarína Semjanová
IV.C Ing. Jozef Doležal
IV.D Ing. Stanislav Gaľa
IV.E Mgr. Lucia Janošová Viestová
IV.F Ingrid Demková