Orgány školy

Rada školy

Rada školy je iniciatívny a poradný orgán školskej samosprávy. Poslaním rady školy je vyjadrovať a presadzovať verejné záujmy, záujmy žiakov, rodičov a zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Rada školy plní úlohu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti školy z pohľadu školskej problematiky.  V rámci svojej pôsobnosti vykonáva činnosti, ktoré jej prislúchajú z príslušných právnych predpisov. Nemá právomoc zasahovať do oblastí, ktoré jej neprislúchajú, ako napríklad oblasť pracovno-právna, odmeňovanie zamestnancov, riešenie sťažností, vykonávanie kontrol v školách a školských zariadeniach, priame vstupovanie do výchovnovzdelávacieho procesu.

Rada školy má 11 členov. Členovia rady sú zástupcovia pedagogických, nepedagogických zamestnancov, rodičov, žiakov a delegovaní zástupcovia zriaďovateľa.

Rada školy bola zriadená dňom 21. 12. 2020 a jej funkčné obdobie je štyri roky, končí sa dňa 20. 12. 2024.

RADA ŠKOLY PRE ROKY 2020-2024 (aktualizácia 12.9.2023) rada.skoly@gphmi.sk
doc. RNDr. Mgr. Daniela Barkasi, PhD. predsedníčka rady školy, poslankyňa zastupiteľstva KSK
RNDr. Beáta Semková tajomníčka rady školy
MUDr. Jozef Valiska poslanec zastupiteľstva KSK
JUDr. Anna Terezková zástupca zriaďovateľa – ÚKSK
RNDr. Jana Partilová zástupca zriaďovateľa – Odbor školstva  ÚKSK
MUDr. Liana Puzderová zástupca za rodičov
Mgr. Jana Gombitová zástupca za rodičov
Mgr. Ľudovít Veľas zástupca za rodičov
Mgr. Vladimír Liščík zástupca za pedagogických zamestnancov
Jozefína Hajduková zástupca za ostatných zamestnancov
Vladimíra Ficová zástupca za žiakov

Školský parlament

Školský parlament je orgánom žiakov strednej školy, reprezentuje a zastupuje záujmy žiakov školy vo vzťahu k vedeniu školy.

Školský parlament sa vyjadruje k návrhom a opatreniam školy v oblasti výchovy a vzdelávania, podieľa na tvorbe a dodržiavaní školského poriadku, zastupuje žiakov vo vzťahu k riaditeľke a vedeniu školy, predkladá im svoje stanoviská a návrhy, zastupuje žiakov aj navonok a samozrejme organizuje na škole rôzne študentské akcie.

Predsedom školského parlamentu je Vladimíra Ficová (III.B).

Koordinátorom činnosti študentského parlamentu je Mgr. Beáta Ryniková.

Členovia školského parlamentu 2023/2024 od 26.3.2024
Trieda Meno a priezvisko
III.B Richard Čornej – predseda
II.D Andrej Stuľák – podpredseda
II.C Martina Gerberyová – tajomníčka
II.D Richard Černega
III.B Vladimíra Ficová
I.F Matej Haluška
I.D Katarína Jacečková
II.B Nina Jacečková
I.B Tamara Karaffová
III.B Anna Kováčová
II.D Dávid Makovický
II.C Matej Michal Marcin
I.A Jakub Mika
III.A Matej Mika
III.B Aurélia Šimková

Rada rodičov školy

Spojovacím článkom medzi vedením školy, rodičmi a študentmi v oblasti školskej a mimoškolskej činnosti je rodičovské združenie – Združenie rodičov školy. Najvyšším orgánom Združenia rodičov školy je Rada rodičov školy, ktorú tvoria zástupcovia jednotlivých tried. Títo boli riadne zvolení na schôdzach triednych združení a majú plnú dôveru rodičov. Na svojich zasadnutiach prerokúva zásadné otázky výchovy a vzdelávania, rieši pripomienky rodičov. V tomto smere koordinuje činnosť jednotlivých triednych združení. Na jej čele stojí Ing. Miloš Hlohin (predseda), ktorý bol zvolený spomedzi členov Rady rodičov školy. Spolupracuje s vedením školy pri riešení problémov výchovy a vzdelávania žiakov, posudzuje výsledky výchovno-vzdelávacieho procesu, vyjadruje sa k práci školy, aktivizuje rodičov pri odstraňovaní prekážok. V rámci svojich možností poskytuje škole materiálnu, personálnu a organizačnú pomoc pri práci so žiakmi. Cieľom činnosti Rady rodičov školy je v spolupráci s vedením školy a pedagogickými pracovníkmi :

  • ochraňovať a podporovať rozvoj hodnôt výchovy a vzdelávania,
  • napomáhať zvyšovať kvalitu výchovy a vzdelávania na princípe humanizmu, demokracie, vedeckosti
  • zabezpečovať ochranu práv študentov a záujmov rodičov v zmysle Zákona o rodine a Dohovoru OSN o právach dieťaťa
  •  zabezpečovať efektívnu a koordinačnú spoluprácu rodičov a školy pri formovaní osobnostných hodnôt študentov školy a napĺňaní výchovných cieľov školy
  • napomáhať realizovať stratégiu školy a výchovnou a vzdelávacou činnosťou pripraviť erudovaných, flexibilných, tvorivých, odborne kvalifikovaných absolventov v jednotlivých študijných a učebných odboroch
  • sledovať pripomienky, námety, požiadavky rodičov a v spolupráci s vedením školy podieľať sa na ich riešení.

Pri riešení výchovných a vzdelávacích otázok je Rada rodičov školy prostredníctvom svojich zástupcov v kontakte s vedením školy. Rodičia môžu predkladať svoje názory, námety, pripomienky a požiadavky týkajúce sa výchovy a vzdelávania svojich detí na celoškolských stretnutiach Združenia rodičov školy alebo na schôdzach triednych rodičovských združení. Tieto môžu byť následne prerokované na stretnutiach Rady rodičov školy. Ďalšou možnou formou spolupráce je priamy kontakt rodiča s vyučujúcim alebo vedením školy. Rada rodičov školy podporuje finančné požiadavky školy a to prostredníctvom finančných prostriedkov získaných z príspevkov rodičov.

Členovia Rady rodičovského združenia pri GPH
 
Trieda Triedny dôverník
I.A Mgr. Scarlett Puskajlerová
I.B MUDr. Jana Pirčová
I.C Lenka Mirdalová, dipl.d.h.
I.D Katarína Paulovčáková
I.E Monika Boberová
I.F Ing. Miloš Hlohin
II.A Jana Zarembová
II.B Ing. Mária Geralská
II.C Mgr. Katarína Semjanová
II.D Ing. Roman Marek
II.E PaedDr. Jana Dzurillová
II.F Ing. Denisa Palinská
III.A Ing. Miriam Kotorová
III.B Mgr. Katarína Čornejová
III.C PhDr. Beáta Paľovčíková
III.D Miroslava Peslárová
III.E Ing. Júlia Sabovová
III.F Mgr. Slavomíra Hadžuriková
IV.A Mgr. Jana Gombitová
IV.B Mgr. Lívia Kalaninová
IV.C Mgr. Eva Kováčová, PhD.
IV.D Mgr. Ľudovít Veľas
IV.E Mgr. Zuzana Kanocová
IV.F Mgr. Lenka Sojková