Kariérový poradca

Mgr. Erika Dudášová

E-mail: dudasova@gphmi.sk

Konzultačné hodiny
Utorok 10:40 – 11: 30 a od 12:45
Štvrtok 13:40 – 14:25
alebo po vzájomnej dohode s rodičmi e-mailom

Aktivity kariérového poradcu

Cieľom kariérového poradenstva  je usmerniť kariérny rast žiaka tak, aby sa uplatnil na trhu práce. Je to služba, ktorá napomáha v procese rozhodovania žiaka:

 • vo vzdelávacom procese,
 • vo voľbe štúdia a povolania,
 • pri životnom plánovaní,
 • pri pracovnom uplatnení sa na trhu práce.

Realizátorom kariérneho sprevádzania ja každý pedagogický a odborný zamestnanec na škole.

V súčasnosti dochádza k určitému posunu kariérneho poradenstva. V rámci sprevádzania žiaka SŠ ku kariérovej zrelosti nastáva posun od poradenstva k sprevádzaniu.

Kariérnu výchovu realizuje kariérový poradca podľa plánu práce realizáciou týmito formami:

 • ako súčasť školského programu – v rámci jednotlivých predmetov vzdelávacej činnosti,
 • prostredníctvom konzultačných hodín VP/KP,
 • konzultáciami na triednických hodinách.
 • poskytuje informácie o požiadavkách študijných odboroch, rôznych povolaní a pomáha žiakom, aby si optimálne vybrali,
 • sleduje študijno-profesijné záujmy žiakov,
 • spolupracuje s inými odborníkmi pri voľbe štúdia alebo povolania žiakov so ŠVVP potrebami,
 • sprostredkúva informácie o možnostiach uplatnenia sa na trhu práce v regióne, na Slovensku, v EÚ,
 • sprostredkováva informácie o školách, povolaniach a zamestnaniach (QR kódy škôl, KSK a i.),
 • podporuje vzdelanostné ašpirácie žiakov,
 • pozná problematiku kariérneho vývinu v celoživotnom priebehu, tranzitných a vývinových úloh,
 • dobre pozná aktuálne problémy trhu práce, vie sa orientovať v problematike pracovného práva,
 • pripravuje žiakov na vstup na trh práce,
 • monitoruje spôsob adaptácie žiakov prvého ročníka a prípadné problémy rieši v spolupráci so školským psychológom, ostatnými vyučujúcimi, triednymi učiteľmi, rodičmi,
 • osobitnú pozornosť venuje žiakom, ktorým sa nedarí napĺňať základné vzdelávacie ciele, nadaným a talentovaným žiakom, žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia,
 • zabezpečuje a organizuje besedy, exkurzie, rôzne súťaže, stretnutia, tematické výstavy, návštevy rôznych aktuálnych akcií,
 • pomáha žiakom stanoviť si realistické vzdelávacie a profesijné ciele, vytvárať si kariérne plány
 • zabezpečí vyplnenie a dopĺňanie kariérnych listov žiakov.
 • individuálny rozhovor so žiakmi  a ich rodičmi,
 • komunikácia kariérneho poradcu s učiteľmi a vedúcimi krúžkov,
 • informácia o vzdelávacích výsledkoch žiakov,
 • informácia o záľubách a voľnočasových aktivitách žiaka,
 • informácia o možnostiach štúdia, možnostiach uplatnenia po ukončení štúdia (VŠ, prax),
 • vyhodnotenie informácií v 1.roku a sledovanie vývoja v ďalších rokoch u žiaka SŠ,
 • komunikácia so žiakom a rodičom pre výber VŠ a povolania,
 • organizuje návštevy veľtrhov práce, veľtrhov VŠ, organizuje Deň otvorených dverí.

Aktuálne informácie o aktivitách

Všetky aktuality