Organizácia školského roka 2022/2023

Organizácia školského roka
(§ 150 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z., vyhláška MŠVVaŠ SR č. 231/2009 Z. z.)

1.1 Obdobie školského vyučovania
 •  Školský rok sa začína 1. septembra 2022. Školské vyučovanie sa začína 5. septembra 2022
  (pondelok). Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2023
  (utorok).
 •  Školské vyučovanie v druhom polroku školského roka sa začína 1. februára 2023 (streda)
  a končí sa 30. júna 2023 (piatok).

1.2 Školské prázdniny

1.3  Maturitná skúška

 • Termíny internej časti MS, okrem PFIČ MS, určia jednotlivým stredným školám vo svojej
  pôsobnosti príslušné OŠ OÚ v čase od 22. mája 2023 do 9. júna 2023.
 • Opravný termín EČ a PFIČ 5.- 8. 9.2023
 • Informácie o maturitnej skúške sú zverejňované na
  https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/maturita

 

Vyučovacie hodiny

 
1. – 2. ročník 3. – 4. ročník
Vyučovacia hodina začiatok koniec začiatok koniec
0. 7.05 7.50 7.05 7.50
1. 7.55 8.40 7.55 8.40
2. 8.45 9.30 8.45 9.30
3. 9.50 10.35 9.50 10.35
4. 10.45 11.30 10.45 11.30
5. 12.00 12.45 11.35 12.20
6. 12.50 13.35 12.50 13.35
7. 13.40 14.25 13.40 14.25
8. 14.30 15.15 14.30 15.15

Zoznam triednych učiteľov a vedúcich PK

Klasifikácia predmetov

 1. Klasifikácia jednotlivých predmetov v školskom roku 2022/2023 je v súlade so Školským vzdelávacím programom Gymnázia Pavla Horova, s Metodickým pokynom č. 21/2011 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl a klasifikačným poriadkom Gymnázia Pavla Horova, s ktorým sú žiaci oboznámení v úvode školského roka.
 1. Náboženská výchova, etická výchova, športová príprava, informatika a počítačové modelovanie a nepovinné predmety sa neklasifikujú známkou. Na vysvedčení sa uvádza „aktívne absolvoval/-a“ resp. „absolvoval/-a“, „neabsolvoval/-a“.
 1. Dvojhodinové voliteľné predmety (semináre) v 3. a 4. ročníku sú klasifikované známkou podľa klasifikačného poriadku Gymnázia Pavla Horova.
 1. Štvorhodinové predmety v 4. ročníku sú klasifikované známkou podľa klasifikačného poriadku Gymnázia Pavla Horova.

ON_18_2019_Klasifikačný poriadok_2022_2023

Usmernenie_k_hodnoteniu_žiakov_SŠ

Hodnotenie žiakov stredných škôl

Školský vzdelávací program  https://www.gphmi.sk/o-skole/vzdelavaci-program/

Informácie k organizácii školského roka

Ministerstvo školstva za účelom udržať bezpečné prostredie v školách a školských zariadeniach v školskom roku 2022/2023 pripravilo dokument „Zelená otvorená škola, ktorý vychádza z platných zákonov, uznesení vlády SR, vyhlášok, ako aj opatrení, rozhodnutí Úradu verejného zdravotníctva SR a rozhodnutí ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR, a je platný po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a mimoriadnej situácie.

Rozvrh hodín školy pre školský rok 2022/2023 je zverejnený na školskej edupage https://gphmi.edupage.org. Na tejto stránke sú  zverejňované a po prihlásení sprístupnené interné dokumenty školy (rozvrhy tried, suplovanie, elektronická žiacka knižka, dochádzka, vzory tlačív a interných dokumentov a i.)

Manuál pre efektívnu komunikáciu nájdete na https://gphmi.edupage.org/a/manual-pre-efektívnu-komunikáciu.

Organizačná štruktúra školy_2022-23

 Štruktúra kariérových pozícií

Postup pri oslobodení žiaka od povinnej telesnej a športovej výchovy resp. preradení na ZTV 

Tlačivo_ odporúčanie na oslobodenie od TSV