Organizácia školského roka

Organizácia školského roka
(§ 150 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z., vyhláška MŠVVaŠ SR č. 231/2009 Z. z.)

1.1 Obdobie školského vyučovania
 •  Školský rok sa začína 1. septembra 2023. Školské vyučovanie sa začína 4. septembra 2023
  (pondelok). Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2023
  (streda).
 •  Školské vyučovanie v druhom polroku školského roka sa začína 1. februára 2024 (štvrtok)
  a končí sa 28. júna 2023 (piatok).

1.2 Školské prázdniny

 • Jesenné prázdniny          30. – 31. 10. 2023
 • Vianočné prázdniny        23. 12. 2023 – 7. 1. 2024
 • Jarné prázdniny              26. 2. – 1. 3. 2024
 • Veľkonočné prázdniny    28. 3. – 1. 4. 2024
 • Letné prázdniny              1. 7. – 31. 8. 2024

1.3  Maturitná skúška

 • EČ a PFIČ SJL   12. 3. 2024
 • EČ a PFIČ CUJ  13. 3. 2024
 • EČ MAT              14. 4. 2024
 • Náhradný termín    9. – 12. 4. 2024
 • Termíny internej časti MS, okrem PFIČ MS, určia jednotlivým stredným školám vo svojej pôsobnosti príslušné OŠ OÚ.
 • Opravný termín EČ a PFIČ 5. – 8. 9. 2023, 3. – 6. 9. 2024
 • Informácie o maturitnej skúške sú zverejňované na
  https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/maturita

 

Vyučovacie hodiny

Rozmiestnenie tried

Zoznam triednych učiteľov

RNDr. Zuzana Tomková I.A
PaedDr. Erika Virágová I.B
Mgr. Katarína Salátková I.C
Mgr. Slávka Štovková I.D
PhDr. Viola Želinská I.E
Ing. Katarína Bušaničová I.F
Ing. Otília Heveryová II.A
RNDr. Mariana Šariková II.B
Mgr. Ľudmila Sušková II.C
Mgr. Vladislav Hudymač II.D
Mgr. Ivana Biačková II.E
RNDr. Danka Opalková II.F
Mgr. Tomáš Palovčák III.A
PaedDr. Ľubomír Hajdanka III.B
Mgr. Dagmar Herbecová III.C
PhDr. Michal Košičan, PhD. III.D
Mgr. Milan Holej III.E
Mgr. Lucián Gonda III.F
Mgr. Jana Kunčová IV.A
RNDr. Blanka Jurištová IV.B
Mgr. Anna Nemcová, Dis. Art. IV.C
RNDr. Beáta Semková IV.D
RNDr. Alica Süčová IV.E
Mgr. Beáta Ryniková IV.F

Klasifikácia predmetov

 1. Klasifikácia jednotlivých predmetov v školskom roku 2023/2024 je v súlade so Školským vzdelávacím programom Gymnázia Pavla Horoval a s klasifikačným poriadkom Gymnázia Pavla Horova, s ktorým sú žiaci oboznámení v úvode školského roka.
 2. Náboženská výchova, etická výchova a nepovinné predmety sa neklasifikujú známkou. Na vysvedčení sa uvádza „aktívne absolvoval/-a“ resp. „absolvoval/-a“, „neabsolvoval/-a“.
 3. Dvojhodinové voliteľné predmety (semináre) v 3. a 4. ročníku sú klasifikované známkou podľa klasifikačného poriadku Gymnázia Pavla Horova.
 4. Štvorhodinové predmety v 4. ročníku sú klasifikované známkou podľa klasifikačného poriadku Gymnázia Pavla Horova.

ON_18_2023_Klasifikačný_poriadok_2023_2024

Usmernenie k hodnoteniu žiakov SŠ

Školský vzdelávací program  https://www.gphmi.sk/o-skole/vzdelavaci-program/

Informácie k organizácii školského roka

Rozvrh hodín školy pre školský rok 2023/2024 je zverejnený na školskej edupage https://gphmi.edupage.org. Na tejto stránke sú  zverejňované a po prihlásení sprístupnené interné dokumenty školy (rozvrhy tried, suplovanie, elektronická žiacka knižka, dochádzka, vzory tlačív a interných dokumentov a i.)

Manuál pre efektívnu komunikáciu nájdete na https://gphmi.edupage.org/a/manual-pre-efektívnu-komunikáciu.

Zápisný lístok  na stravu v ŠJ  2023-2024

Organizačná štruktúra školy_2023-24

Štruktúra kariérových pozícií_

Postup pri oslobodení žiaka od povinnej telesnej a športovej výchovy resp. preradení na ZTV 

Tlačivo_ odporúčanie na oslobodenie od TSV