Organizácia školského roka 2021/2022

Organizácia školského roka
(§ 150 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z., vyhláška MŠVVaŠ SR č. 231/2009 Z. z.)

1.1 Obdobie školského vyučovania
 •  Školský rok sa začína 1. septembra 2021. Školské vyučovanie sa začína 2. septembra 2021
  (štvrtok). Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2022
  (pondelok).
 •  Školské vyučovanie v druhom polroku školského roka sa začína 1. februára 2022 (utorok)
  a končí sa 30. júna 2022 (štvrtok).

1.2 Školské prázdniny

1.3  Maturitná skúška
(§76 a §77 zákona č. 245/2008 Z. z., vyhláška Ministerstva školstva SR č. 318/2008 Z. z.)

 • Termíny internej časti MS, okrem PFIČ MS, určia jednotlivým stredným školám vo svojej
  pôsobnosti príslušné OŠ OÚ v čase od 23. mája 2022 do 10. júna 2022.
 • Informácie o maturitnej skúške sú zverejňované na
  https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/maturita

 

Vyučovacie hodiny

Vyučovacie hodiny a prestávky.pdf
1. – 2. ročník 3. – 4. ročník
Vyučovacia hodina začiatok koniec začiatok koniec
0. 7.05 7.50 7.05 7.50
1. 7.55 8.40 7.55 8.40
2. 8.45 9.30 8.45 9.30
3. 9.45 10.30 9.45 10.30
4. 10.40 11.25 10.40 11.25
5. 11.55 12.40 11.30 12.15
6. 12.45 13.30 12.45 13.30
7. 13.35 14.20 13.35 14.20
8. 14.25 15.10 14.25 15.10

Zoznam triednych učiteľov a vedúcich PK

Klasifikácia predmetov

 1. Klasifikácia jednotlivých predmetov v školskom roku 2021/2022 je v súlade so Školským vzdelávacím programom Gymnázia Pavla Horova, s Metodickým pokynom č. 21/2011 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl a klasifikačným poriadkom Gymnázia Pavla Horova, s ktorým sú žiaci oboznámení v úvode školského roka.
 2. Náboženská výchova, etická výchova, športová príprava, informatika a počítačové modelovanie a nepovinné predmety sa neklasifikujú známkou. Na vysvedčení sa uvádza “aktívne absolvoval/-a”, „absolvoval/-a“ resp. neabsolvoval/-a.
 3. Dvojhodinové voliteľné predmety (semináre) v 3. a 4. ročníku sa klasifikujú známkou.
 4. Štvorhodinové predmety v 4. ročníku sú klasifikované známkou podľa klasifikačného poriadku Gymnázia Pavla Horova.

ON_18_2019_klasifikačný poriadok_

1. januára 2022 nadobudla účinnosť novela školského zákona č. 415/2021 Z. z., ktorá (okrem iného) upravuje priebežné hodnotenie žiaka počas školského roka a súhrnné hodnotenie žiaka za prvý polrok a druhý polrok školského roka.

24.1.2022 MŠVVaŠ SR zverejnilo:

Usmernenie_k_hodnoteniu_žiakov_SŠ_

Hodnotenie žiakov stredných škôl_ prehladná tabuľka

Školský vzdelávací program SAPERE AUDE nájdete na https://www.gphmi.sk/o-skole/vzdelavaci-program/

Informácie k organizácii školského roka

Manuál ŠKOLSKÝ SEMAFOR v školskom roku 2021/2022, ktorý stanovuje základné prevádzkové podmienky škôl a školských zariadení, vrátane špecifík dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní počas pandémie ochorenia COVID-19 nájdete na https://www.gphmi.sk/2021/08/skolsky-semafor-v-skolskom-roku-2021-2022/.

Rozvrh hodín školy pre školský rok 2021/2022 bude zverejnený do 31. augusta 2021 na školskej edupage https://gphmi.edupage.org. Na tejto stránke sú  zverejňované a po prihlásení sprístupnené interné dokumenty školy (rozvrhy tried, suplovanie, elektronická žiacka knižka, dochádzka, vzory tlačív a interných dokumentov a i.)

Manuál pre efektívnu komunikáciu nájdete na https://gphmi.edupage.org/a/manual-pre-efektívnu-komunikáciu.

Organizačná štruktúra školy_2021-22

Štruktúra kariérových pozícií

Postup pri oslobodení žiaka od povinnej telesnej a športovej výchovy resp. preradení na ZTV (aktualizácia 08/2021)

Tlačivo_ odporúčanie na oslobodenie od TSV (aktualizácia 08/2021)

Štipendiá_v_školskom_roku_2021-2022