Organizácia školského roka 2022/2023

Organizácia školského roka
(§ 150 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z., vyhláška MŠVVaŠ SR č. 231/2009 Z. z.)

1.1 Obdobie školského vyučovania
 •  Školský rok sa začína 1. septembra 2022. Školské vyučovanie sa začína 5. septembra 2022
  (pondelok). Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2023
  (utorok).
 •  Školské vyučovanie v druhom polroku školského roka sa začína 1. februára 2023 (streda)
  a končí sa 30. júna 2023 (piatok).

1.2 Školské prázdniny

1.3  Maturitná skúška

 • Termíny internej časti MS, okrem PFIČ MS, určia jednotlivým stredným školám vo svojej
  pôsobnosti príslušné OŠ OÚ v čase od 22. mája 2023 do 9. júna 2023.
 • Opravný termín EČ a PFIČ 5.- 8. 9.2023
 • Informácie o maturitnej skúške sú zverejňované na
  https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/maturita

 

Vyučovacie hodiny

Zoznam triednych učiteľov a vedúcich PK

Klasifikácia predmetov

 1. Klasifikácia jednotlivých predmetov v školskom roku 2022/2023 je v súlade so Školským vzdelávacím programom Gymnázia Pavla Horova, s Metodickým pokynom č. 21/2011 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl a klasifikačným poriadkom Gymnázia Pavla Horova, s ktorým sú žiaci oboznámení v úvode školského roka.
 2. Dvojhodinové voliteľné predmety (semináre) v 3. a 4. ročníku sú klasifikované známkou podľa klasifikačného poriadku Gymnázia Pavla Horova.
 3. Štvorhodinové predmety v 4. ročníku sú klasifikované známkou podľa klasifikačného poriadku Gymnázia Pavla Horova.

 

Usmernenie_k_hodnoteniu_žiakov_SŠ

Hodnotenie žiakov stredných škôl

Školský vzdelávací program  https://www.gphmi.sk/o-skole/vzdelavaci-program/

Informácie k organizácii školského roka

Ministerstvo školstva za účelom udržať bezpečné prostredie v školách a školských zariadeniach v školskom roku 2022/2023 pripravilo dokument „Zelená otvorená škola, ktorý vychádza z platných zákonov, uznesení vlády SR, vyhlášok, ako aj opatrení, rozhodnutí Úradu verejného zdravotníctva SR a rozhodnutí ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR, a je platný po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a mimoriadnej situácie.

Rozvrh hodín školy pre školský rok 2022/2023 je zverejnený na školskej edupage https://gphmi.edupage.org. Na tejto stránke sú  zverejňované a po prihlásení sprístupnené interné dokumenty školy (rozvrhy tried, suplovanie, elektronická žiacka knižka, dochádzka, vzory tlačív a interných dokumentov a i.)

Manuál pre efektívnu komunikáciu nájdete na https://gphmi.edupage.org/a/manual-pre-efektívnu-komunikáciu.

Organizačná štruktúra školy_2022-23

 Štruktúra kariérových pozícií

Postup pri oslobodení žiaka od povinnej telesnej a športovej výchovy resp. preradení na ZTV 

Tlačivo_ odporúčanie na oslobodenie od TSV