Centrum popularizácie fyziky

ScienceOpenLab

Projekt ScienceOpenLab – Centrum popularizácie fyziky pri Gymnáziu Pavla Horova Michalovce podporil Nadačný fond Slovenská elektrizačná prenosová sústava v Nadácii Pontis. 

Centrum popularizácie fyziky pri Gymnáziu Pavla Horova je vďaka svojej polohe dostupné pre žiakov Košického aj Prešovského kraja. Jeho cieľom je:

  • popularizácia prírodných vied,
  • vzbudenie záujmu o prírodné javy cez bádateľské aktivity,
  • aktívne osvojovanie si poznatkov vďaka experimentom,
  • prepájanie vedomostí s praxou,
  • vytvorenie a rozvíjanie pozitívneho vzťahu detí k fyzike
  • zvýšenie príťažlivosti štúdia prírodných vied.

Projekt vytvára priestor pre inšpiráciu učiteľov fyziky, podporuje prírodovedné vzdelávanie v zemplínskom regióne, a tým môže aspoň sčasti zabrániť odlivu mozgov do zahraničia. Centrum pozostáva zo štyroch laboratórií, tzv. ScienceOpenLabs, ktoré budú viesť skúsení a fundovaní učitelia fyziky a informatiky. Tí si pre návštevníkov pripravili rôzne workshopy, semináre, školenia, prednášky a fyzikálne podcasty. Škola má skúsenosti s vytváraním bádateľských metodík, má aktívne partnerstvá so ZŠ, SŠ, VŠ, ďalšími inštitúciami, ktoré zastrešujú odbornú pomoc prednáškami, seminármi a školeniami na dohodnuté témy.

Slávnostné otvorenie Centra popularizácie fyziky pri Gymnáziu Pavla Horova sa uskutočnilo 3. mája 2023 za účasti predsedu KSK, Rastislava Trnku, zástupcov Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy, zástupcov Odboru školstva KSK a ďalších partnerov a pozvaných hostí. 

Fyzika je dnes pre mnohé deti strašiakom. Vytratil sa u nich hlad po vedomostiach a hlbší záujem o riešenie problémov či bádanie. Sme presvedčení, že pre žiaka je experiment na hodine fyziky nevyhnutný. Aktívne si tak osvojuje vedomosti a prepája teóriu s praxou.

Gymnázium Pavla Horova je s aktuálnym počtom vyše 600 žiakov najväčším gymnáziom v Košickom samosprávnom kraji (KSK) a zároveň patrí medzi kvalitné a inovatívne gymnáziá v rámci celého Slovenska. Poloha školy na Zemplíne, ktorý je popri Spiši a Gemeri najľudnatejším regiónom KSK a bohatá tradícia prírodovedného vzdelávania v rámci vzdelávacích modulov boli pre KSK východiskom k rozhodnutiu, aby do výzvy Nadačného fondu SEPS v Nadácii Pontis vstúpil práve s touto školou. Projekt získal grant vo výške 30 000 eur. Centrum má výbornú strategickú polohu pre žiakov základných a stredných škôl Košického aj Prešovského samosprávneho kraja a je dobre dostupné aj pre menej rozvinuté regióny. Zámerom KSK v spolupráci s GPH a partnermi projektu je aj takýmto spôsobom pôsobiť na myslenie žiakov a znížiť odliv intelektuálnej mládeže mimo Košického a Prešovského kraja.

REALIZAČNÝ TÍM: RNDr. Iveta Lazorová, Mgr. Katarína Olšavová, RNDr. Mária Spišáková, PhD., PaedDr. Ľubomír Hajdanka, Mgr. Vladislav Hudymač, Ing. Otília Heveryová, RNDr. Andrea Ivanová

Aktivity Open Science Labu

Záujemcovia z radov žiakov základných škôl strávia jeden deň v Centre pre popularizáciu fyziky s možnosťou realizácie aktivít vo všetkých troch ScienceOpenLaboch, v ktorých absolvujú laboratórne cvičenia na zvolené témy portfólia, ktoré ponúkneme na prihlasovacom portáli centra.

Učitelia môžu zdieľať svoje skúsenosti  s kolegami v rámci workshopov a prednášok. Počas školení sa vytvorí videozáznam experimentu, ktorý následne môžu kolegovia zopakovať a tak sa navzájom inšpirovať, aby sa postupne z centra popularizácie stalo centrum pre učiteľov fyziky z regiónu. V prvom roku existencie centra plánujeme realizovať školenia pre učiteľov s tematikou metodík pre využívanie počítačom podporovaného laboratória a pre využívanie počítačových hier vo vyučovaní fyziky.

Science show – vedecké divadlo.  Chceme pripraviť predstavenie pre verejnosť, v ktorom budú demonštrované rôzne fyzikálne javy tak, aby vytvorili os príbehu a previedli divákov zaujímavými a jednoduchými experimentami a nenásilnou formou vysvetlili ich fungovanie a prínos pre ľudstvo.

V rámci popularizácie prírodovedného vzdelávania prebehne realizácia zaujímavých fyzikálnych experimentov prístupná pre širokú verejnosť na námestí v Michalovciach. Túto akciu sme realizovali už viac krát s veľmi dobrým ohlasom širokej verejnosti.

zrealizujeme zaujímavé prednášky na dané témy s zamerané na astronómiu, astrofyziku, enviromentálnu fyziku, obnoviteľné zdroje energie a pod. V spolupráci s RNDr. Komárekom,  a RNDr. Petrom Spišákom, CSc., študentami a pracovníkmi PF UPJŠ Košice.  Výstupom z aktivity budú podcastové záznamy z prednášok prístupné na podcastovom kanáli školy: Na východ od Košíc.

Naša škola dlhoročne realizuje denný letný IT tábor pre žiakov základných škôl. Súčasťou aktivít sú aj zaujímavé pozorovania a pokusy vo fyzikálnom laboratóriu. Tieto pozorovania a pokusy sa budú realizovať vo vytvorenom Science Open Labe a budú ich viesť študenti našej školy pod vedením našich učiteľov fyziky.

Rezervačný formulár