Pedagogický servis

Práva detí

Odkazy na linky pomoci:

Bezpečnosť a prevencia

 1. Odporúčania a nástroje na monitorovanie problémových situácií v triede a škole  https://www.komposyt.sk/pre-odbornikov/psychologicka-cinnost/prevencia,
 2. Oddelenia prevencie Policajného zboru, krajských koordinátorov prevencie https://www.minv.sk/?kontakty-na-krajskych-koordinatorov-prevencie-kriminality,
 3. Obchodovanie s ľuďmi: http://bezpre.mpc-edu.sk/,www.statpedu.sk/sk/metodicky-portal/metodicke-podnety/, www.obchodsludmi.sk, www.novodobiotroci.sk, www.prevenciakriminality.sk,
 4. Všetci to robia!, K prevencii v škole a DVD „Alkohol skrytý nepriateľ“ http://www.statpedu.sk/sk/metodicky-portal/metodicke-podnety/vsetci-robia-k- prevencii-skole.html ,
 5. Východiská k tvorbe stratégie školy v prevencii rizikového správania detí a žiakov –  http://www.statpedu.sk/sk/metodicky-portal/metodicke-podnety/vychodiska-k-tvorbe-strategie-skoly-prevencii-rizikoveho-spravania-deti-ziakov.html,
 6. „Škola bez nenávisti“ – prevencia šikanovania, kyberšikanovania a nenávistných prejavov na SŠ https://www.iuventa.sk/sk/Projekty/skola-bez-nenavisti.alej,
 7. O bezpečnom používaní internetu odporúčame využívať napríklad tieto webové sídla: www.zodpovedne.sk, www.stopline.sk, www.pomoc.sk, www.ovce.sk,
 8. Školská socializácia a nové výzvy v prevencii, o nových výzvach v prevencii nežiaduceho, rizikového správania žiakov a zároveň rámcové metodické odporúčania, ako na ne reagovať. http://www.statpedu.sk/files/sk/publikacna- cinnost/metodiky/skolska-socializacia-nove-vyzvy-prevencii.pdf,
 9. Časopis Prevencia zameraný na prevenciu sociálno-patologických javov v rezorte školstva https://www.cvtisr.sk/cvti-sr-vedecka-kniznica/informacie-o- skolstve/vyskumy-a-prevencia/casopis-prevencia.html?page_id=10276,
 10. Informácie a odporúčania z výskumu CVTI SR „Význam internetu a sociálnych sietí v živote žiakov základných a stredných škôl“ https://www.minedu.sk/data/att/16075.pdf.
 11. Prevencia extrémizmu v stredných školách https://www.ssi.sk/wp-content/uploads/2021/02/Prevencia_extremizmu_v_strednych_skolach.pdf

Zdravý životný štýl