Výchovný poradca

Mgr. Katarína Kohútová

Kontakt: kohutova@gphmi.sk

Konzultačné hodiny
Streda 8.00 – 14.30
Utorok – nepárny týždeň 8.00 – 14.30
Piatok 8:00 – 14.00
alebo popoludní po vzájomnej dohode e-mailom

Aktivity výchovného poradcu

 1. poskytuje konzultácie žiakom a ich zákonným zástupcom pri riešení výchovných a vzdelávacích problémov
 2. venuje osobitnú pozornosť žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia, žiakom so ŠVVP, nadaným a talentovaným žiakom
 3. plní úlohy školského poradenstva v otázkach výchovy, vzdelávania
 4. sprostredkúva prepojenie školy s odbornými zariadeniami, ktoré sa zaoberajú starostlivosťou o deti
 • Adaptačný program  – vzájomné spoznávanie sa, svojich záľub, záujmov, sebahodnotenie žiakov, budovanie priateľskej atmosféry v triede, postoj k učeniu a škole, príprava na vyučovanie, pomoc pri adaptácii na nové prostredie

 • prednáška spojená s besedou na tému „ Aby ma škola prijala“

 •  psychohygienické  zásady správneho režimu dňa a týždňa – prednáška spojená s besedou na tému „ Naučím sa učiť “

 •  psychologické poradenstvo pre žiakov v oblasti vzdelávacieho vývinu / diagnostika mentálnej úrovne, problémy koncentrácie, adaptačné problémy a pod./

 •  psychologické poradenstvo pre rodičov pri vzdelávacích ťažkostiach ich detí

 • autogénny tréning na odbúranie strachu a trémy

  Aktivity k medzinárodným dňom  / v spolupráci so Študentskou radou /

  6. február – Svetový deň bez mobilu

  7. jún – Deň najlepších priateľov

   

 • psychologické poradenstvo zamerané na pomoc pri optimalizácii osobnostného vývinu rozvíjaním osobnostných dispozícii zvládnuť úlohy v škole
 •  ujasňovanie si životných cieľov a hodnôt na základe sebahodnotenia a sebapoznávania
 • prednáška na tému „Šikanovanie v školách a medzi mladými ľuďmi,  kyberšikana “
 • poradenstvo pri aktuálnych krízových situáciách / konflikty so spolužiakmi, zmeny v rodine – rozvod , zmeny zdravotného stavu /
 • autogénny tréning – nácvik relaxácie ako prevencie trémy a strachu
 • beseda o násilí a šikanovaní v rodine i na školách

Aktivity k medzinárodným dňom  / v spolupráci so Študentskou radou /

6. február – Svetový deň bez mobilu

7. jún – Deň najlepších priateľov

 

 • psychologická diagnostika a poradenstvo v oblasti profesijného rozhodovania
 •  poradenstvo pri riešení osobnostných problémov, problémov vo vzťahu žiak – žiak,  žiak – učiteľ, dieťa – rodič
 • „ Prevencia voči rasizmu, xenofóbii a intolerancií “- prednáška spojená s besedou
 • poradenstvo pre rodičov v popoludňajších hodinách
 • odborné poradenské aktivity pre žiakov i rodičov

Aktivity k medzinárodným dňom  / v spolupráci so Študentskou radou /

 2. apríl – Medzinárodný deň bez násilia

31. máj – Svetový deň nefajčenia

 • odborné poradenské aktivity pre žiakov i rodičov
 • besedy o efektívnej príprave na maturitné skúšky – „ Maturita bez popravy ”, „ Ako zvládnuť maturitu “
 • besedy s pracovníkmi Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Michalovciach
 • beseda na tému „ Riziká práce v zahraničí“  ako súčasť sociálnej prípravy  v kariérnom smerovaní  študentov končiacich ročníkov

Aktivity k medzinárodným dňom  / v spolupráci so Študentskou radou /

2. apríl – Medzinárodný deň bez násilia

31. máj – Svetový deň nefajčenia

Linka pomoci

Informácie o šikanovaní

Vnútorná smernica k prevencii a riešeniu šikanovania na Gymnáziu Pavla Horova v Michalovciach

GPH_Smernica-prevencia_šikanovania ON 32_2023 

ON_32_2018_prevencia šikanovanie (platná od  3.9.2018 do 30.11.2023)

Túto internú smernicu (ďalej IS) vydáva riaditeľka Gymnázia Pavla Horova, ako neoddeliteľnú súčasť Školského poriadku. IS je vypracovaná v súlade so Smernicou č.36/2018 k prevencii šikanovania detí a žiakov v školách a školských zariadeniach, s  Akčným plánom  riešenia šikanovania v školách a školských zariadeniach pre roky 2022 – 2023, v súlade § 4 zákona 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v súlade s § 144  zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a zákonom 236/2021 Z. z., ktorým sa dopĺňa Trestný zákon SR.

Interná smernica je záväzná pre všetkých zamestnancov a žiakov školy.

Šikanovanie je prejavom sociálnej patológie, kde hlavným záujmom je cieľ niekomu ublížiť. Od jednoduchej agresie sa líši snahou ublížiť druhému a navyše ešte získať ľubovoľnú odmenu vo svoj prospech. Akákoľvek definícia šikanovania by mala obsahovať základné znaky, ako sú:

 • Jasný úmysel ublížiť druhému, či už fyzicky alebo psychicky. Napr.: bitie, strkanie, krádeže peňazí a vecí, schovávanie a ničenie vecí, ale aj posmievanie, nadávanie a vylúčenie zo spoločnosti ostatných.
 • Útočníkom môže byť jedno dieťa alebo skupina detí (asymetrická agresia).
 • Incidenty sú opakované. Jednorazová akcia sa väčšinou za šikanovanie nepovažuje.
 • Nepomer síl medzi útočníkom a obeťou.

TOP 10 preventívnych odporúčaní proti šikanovaniu na školách nájdete (TU)

 • Deti majú svoje práva
 • Šikanovanie existuje v každej sociálnej skupine
 • Následky šikanovania sú vážne (nepozornosť na vyučovaní, psychosomatické
 • ochorenia, záškoláctvo, depresie, úzkostné stavy, pokus o samovraždu)
 • Následky môžu byť dlhodobé
 • Šikanovanie je právne postihnuteľné
 • Nevšímavosť napomáha útočníkom
 • Prevencia sa skutočne vypláca
 • dieťa je otvorene prehliadané, odmietané a izolované
 • posmešné poznámky na adresu dieťaťa, ponižujúca prezývka, nadávky, ponižovanie, surové žarty na jeho účet (rozhodujúcim kritériom je, do akej miery je dieta konkrétnou prezývkou, žartom a pod. zraniteľné)
 • kritika dieťaťa, výčitky na jeho adresu podávané nepriateľským, nenávistným, pohŕdavým tónom
 • príkazy od iných detí podávané panovačným tónom a skutočnosť, že sa im dieta podriaďuje
 • naháňanie, strkanie, rany, kopanie – i keď nie sú zvlášť silné, je nápadné, že obeť ich neodpláca
 • bitky, v ktorých jeden z účastníkov je zreteľne slabší a snaží sa uniknúť (menšie deti niekedy s plačom)
 • dieťa je cez prestávky často osamotené, nemá kamarátov, ostatní o neho nejavia záujem
 • cez prestávky sa zdržuje v blízkosti učiteľov
 • prichádza neskoro na vyučovanie, vždy chodí všade ako posledný
 • prichádza neskoro na vyučovanie, vždy zaostáva v triede, má nadmernú ospravedlnenú, prípadne i neospravedlnenú absenciu
 • pri skupinových športoch býva často volené do skupiny medzi poslednými
 • ak má prehovoriť pred triedou je neisté, ustráchané
 • pôsobí smutne, nešťastne, stiesnene až depresívne, je plačlivé
 • zhoršuje sa, niekedy náhle, jeho školský prospech, na vyučovaní je nesústredený
 • jeho veci sú poškodené, znečistené, prípadne rozhádzané
 • má znečistený, poškodený odev
 • odreniny, modriny, škrabance, rezné rany a pod., ktoré dieťa nedokáže uspokojivo vysvetliť

Jednotlivé priame, či nepriame známky nevypovedajú, že ide o šikanovanie. Dôležitú úlohu zohráva kontext vnútornej situácie, opakovanie a početnosť prejavov .

V rámci tradičnej pedagogickej odbornosti stratégia pomoci šikanovaným deťom zahŕňa nasledovné kroky:

 • rozhovor s informátormi a obeťami o vonkajších prejavoch šikanovania
 • vyhľadanie vhodných svedkov, o ktorých je predpoklad, že budú pravdivo opisovať situáciu šikanovania
 • individuálne, prípadne konfrontačné rozhovory so svedkami (nesmie ísť o konfrontáciu obete a agresorov!)
 • zaistenie ochrany obetiam (napr. bezpečný odchod domov zo školy)
 • rozhovor s agresormi, prípadne konfrontácia medzi agresormi (nastupuje až v tom prípade, ak poznáme vonkajší obraz šikanovania a máme zhromaždené dôkazy)
 • pedagóg nesmie u obeti šikanovania vyvolávať presvedčenie, že má na agresora v sebaobrane zaútočiť
 • rozhovor s rodičmi obete aj agresora (nie spoločne)
 • vo vážnych prípadoch fyzického ublíženia, upovedomiť políciu, detského pediatra
 • kontaktovať pediatricko-psychologickú poradňu alebo centrum výchovnej a psychologickej prevencie

Ak sa snažíme pochopiť, prečo deti šikanujú, musíme rozlišovať medzi deťmi, ktoré chcú niekoho potrápiť iba krátkodobo, aby si ventilovali svoju okamžitú nespokojnosť, nepohodu, rozrušenie a medzi deťmi, ktoré chronicky šikanujú ostatných a ich správanie je narušené po všetkých stránkach. K šikanovaniu sa môže uchýliť i dieťa, ktoré si už muselo vytrpieť nejaké zlomyseľnosti od iných, alebo sa môže pokúšať o odplatu.

V prípadoch ojedinelého šikanovania a miernych foriem šikanovania

 • pokúste sa zachovať pokoj
 • zistite či šikanujúce dieťa nebolo v minulosti samo terčom šikanovania
 • snažte sa vytvoriť atmosféru dôvery a zistiť fakty o tom, čo sa prihodilo
 • ak sa vám podarí objaviť príčinu, vysvetlite dieťaťu, že chápete dôvody, ktoré ho k šikanovaniu viedli, ale na druhej strane zdôraznite, že konkrétne správanie nie je v žiadnom prípade prípustné
 • vedieme dieťa k tomu, aby sa poškodenému ospravedlnilo a pokúsilo sa spôsobené škody nahradiť dobrými skutkami
 • ubezpečte ho, že ho nepovažujete za zlomyseľného, ale naopak za dobré dieťa, nešetrite chválou za slušné správanie
 • šikanovanie v žiadnom prípade neprejdeme mlčaním, ale je dôležité, aby sme problém v týchto prípadoch veľmi nezveličovali, niekedy, ak situácia nie je vážna, čas ju môže sám vyriešiť

V prípadoch dlho trvajúceho šikanovania:

 • vyjadríme zreteľný nesúhlas alebo hnev (napr. slovami ,,sklamal si ma”, ,,hnevám sa na teba”) s nasledujúcou zmenou správania voči danému žiakovi
 • zdržíme žiaka v škole po vyučovaní
 • vyžadujeme náhradu za poškodený alebo zničený predmet
 • oznámime problém rodičom, trénerovi, príp. iným, na ktorých dieťaťu záleží
 • ofi ciálna sťažnosť riaditeľovi školy
 • oznámenie šikanovania na rodičovskom združení a na zhromaždení žiakov viacerých tried
 • vylúčenie z výletu, príp. inej akcie, na ktorú sa dieťa teší
 • zabezpečiť pobyt dieťaťa cez prestávky v blízkosti pedagóga
 • pokarhanie, prípadne známka zo správania
 • preloženie na inú školu
 • vo veľmi vážnych a opakovaných prípadoch šikanovania oznámiť na polícii, požiadať ochrannú výchovu, príp. požiadať o umiestnenie agresora v diagnostickom ústave

Každá škola si musí vytvoriť a uviesť do každodenného života školy súbor pevných a reálne splniteľných opatrení a pravidiel, z ktorých je jasné, že šikanovanie sa nebude v žiadnom prípade tolerovať. Pedagógovia majú viesť deti k tomu, že nikto by nemal:

 • schvaľovať a odmeňovať agresívne správanie svojich spolužiakov
 • odsudzovať menej sympatické deti a naopak prejavovať nekritickú obľubu niekoľkým sympatickým populárnym spolužiakom
 • nemal mlčky prihliadať na nespravodlivý hnev a konanie, nečestné a povýšenecké správanie, ponižovanie druhých a využívanie slabosti druhých vo svoj prospech
 • nechať sa ovplyvniť alebo presvedčiť tým, ktorý šikanuje, aby mlčal
 • pripájať sa z pocitu strachu k tomu, kto šikanuje alebo k jeho parte
 • posmievať sa slabšiemu spolužiakovi, niekomu, kto sa akokoľvek líši od ostatných, kto má iné názory a záujmy
 • zostať ľahostajný k prejavom násilného správania
 • nečinne sa prizerať a mlčať, ak sa stane svedkom šikanovania

Stratégia prevencie šikanovania

 • Zameranie pozornosti na nových a nastupujúcich žiakov
 • Skvalitnenie prestávok
 • Zvyšovanie sebavedomia detí
 • Zahrnutie problematiky šikanovania do učebných osnov
 • Aplikácia intervenčného programu za pomoci pracovníkov PPV alebo CVPP
 • Vypracovanie celoškolskej komplexnej stratégie