Školský vzdelávací program

Školský vzdelávací program

ISCED 3A SAPERE AUDE

SAPERE AUDE – odváž sa myslieť sám, odváž sa vedieť
– Horacius

Prvýkrát sa toto motto objavilo ako devíza školy pred desiatimi rokmi na prvých reprezentačných tričkách školy. Myslíme si, že vystihuje nielen podstatu a podmienku stáleho napredovania človeka a ľudstva v jeho vývoji, ale aj nanajvýš aktuálnu potrebu nasmerovania pôsobenia školy na žiaka tak, aby bol samostatný, kritický, tvorivý, originálny a slobodný.

Prioritným poslaním Gymnázia Pavla Horova je vychovať vzdelaného, tvorivého študenta s vlastným názorom, a pozitívnym prístupom k životu, pripraveného a otvoreného na celoživotné vzdelávanie.

Škola ponúka atraktívny učebný program, sústavne zvyšuje úroveň výchovno-vzdelávacieho procesu a vytvára podmienky pre jeho naplnenie. Naša škola má nielen vzdelávať, ale aj vychovávať. Naše ciele v systéme výchovy a vzdelávania spočívajú v cieľavedomom a systematickom rozvoji poznávacích schopností, emocionálnej zrelosti žiaka, motivácie k sústavnému zdokonaľovaniu sa, prosociálneho správania, etiky, sebaregulácii ako vyjadrenia schopnosti prevziať zodpovednosť za seba a svoj rozvoj a tvorivosť.

V snahe rozvinúť potenciál každého študenta sa snažíme vytvárať priaznivé podmienky a dostatok priestoru pre slobodný, prirodzený rast študenta, rozvíjame schopnosť tvorivo a kriticky myslieť, pracovať tímovo, vzájomne sa rešpektovať, komunikovať v medzinárodnom prostredí a byť otvorený celoživotnému vzdelávaniu.

Stratégia naplňovania našej vízie

  • Stabilný tím odborníkov – vedenie školy sa snaží udržiavať špičkovú odbornosť pedagogického zboru a poskytovať všetkým zamestnancom pevné zázemie. Vytvárame prostredie, kde sa všetci svojím podielom zúčastňujeme na riadení a hľadaní vyššej efektívnosti práce. Aktívny prístup učiteľov je vidieť pri organizovaní exkurzií, besied s pracovníkmi rôznych profesií, so zástupcami VŠ, pri plánovaní a realizácií zájazdov, kultúrnych akcií. Publikovanie štatistík o úspešnosti žiakov formou hodnotiacej správy dáva pozitívny príklad a posilňuje vedomie o kvalite školy.
  • Etické jednanie a priateľské vzťahy – otvorené dvere má každý, kto prichádza s inováciami, návrhom, nápadom, príp. iba slušne vyjadrí svoj kritický názor. Za samozrejmosť považujeme dodržiavanie základných etických noriem a práv pri výkone ktorejkoľvek našej činnosti. Snažíme sa o korektnú a transparentnú komunikáciu nielen s našimi zákazníkmi, ale takisto s našimi zamestnancami. Rozvíjame vzťahy so svojimi zákazníkmi s cieľom dosiahnuť partnerstvo, vytvárame motivačné prostredie a primerané sociálne podmienky pre personálny a odborný rast zamestnancov a študentov školy. Mnohostranné aktivity (výlety, lyžiarsky kurz, zájazdy) obohacujú žiakov o zážitky, ktorými sa posilňujú medziľudské vzťahy, zmysel pre fair-play a pre vzájomnú spoluprácu.
  • Vzdelávanie – analyzujeme a vyhodnocujeme informácie o spokojnosti interných aj externých zákazníkov (študentov, zamestnancov, verejnosti a ďalších subjektov). Priebežne aktualizujeme a modernizujeme obsah, formy a metódy vzdelávania pre zabezpečenie kvality v kontexte nepretržitého celoživotného a širokospektrálneho vzdelávania. Bohatou a včasnou voľbou seminárov a voliteľných predmetov v 3.a 4. ročníku je posilňovaná profesionálna orientácia žiakov. Kladieme dôraz na osobnostný rozvoj pedagogických pracovníkov, ktorý je zárukou vysokej kvality vzdelávacieho procesu

Učebný plán

Výučba je vo všetkých moduloch realizovaná prevažne v rámci systému vyučovacích hodín. Podľa potreby a charakteru výučby sú triedy v niektorých predmetoch rozdeľované do skupín. Výučba cudzieho jazyka, informatiky, telesnej a športovej výchovy, náboženskej a etickej výchovy a prírodovedných laboratórnych cvičení prebieha vždy v skupinách. Výučba jednotlivých predmetov je vo väčšine prípadov realizovaná v odborných učebniach vybavených potrebnou technikou. Vo všetkých vyučovacích predmetoch sú žiaci vedení k účasti v predmetových súťažiach a olympiádach. Jednotlivé predmetové komisie prostredníctvom ročných plánov zaradzujú  exkurzie, zájazdy, návštevy kultúrnych podujatí a pod., aby výučbu obohatili  o reálne zážitky.

Všetkými predmetmi sa prelínajú prierezové témy /osobnostný a sociálny rozvoj, enviromentálna výchova, mediálna výchova, multikultúrna výchova, ochrana života a zdravia, tvorba projektov a prezentačné schopnosti/  s podporou rozvoja finančnej gramotnosti. Povinnou súčasťou vyučovania sú účelové cvičenia na ochranu človeka a prírody v 1. a 2. ročníku, lyžiarsky kurz v 1. ročníku, kurz športových aktivít v 2. ročníku a samostatný kurz na ochranu človeka a prírody v 3. ročníku.

Disponibilné hodiny v prvom a druhom ročníku v rámci modulov 1 až 5 v rámci povinných predmetov zvyšujú kvalitu výkonu v danom predmete.

V treťom a štvrtom ročníku sú disponibilné hodiny venované špecializačnej príprave v rámci rozšírenej ponuky voliteľných predmetov, ktoré umožnia profiláciu žiaka a jeho kvalitnú prípravu pre štúdium na vysokej škole a sú ponechané slobodnému výberu  žiaka.

Prílohy

Charakteristika školského  vzdelávacieho programu SAPERE AUDE

Školský vzdelávací program SAPERE_AUDE_6_GPHMI_2023_2024

Skratky k ŠkVP  Vysvetlivky

Viac na gphmi.edupage.org

Aktuálne učebné plány pre jednotlivé moduly (2023/2024) :

Učebný_plán_1_až_3_ročník_2023_24

Učebný_plán_4_ročník_2023_24