Erasmus +

Erasmus +

Erasmus+ je program EÚ v oblastiach vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu na obdobie 2021 – 2027. Vzdelávanie, odborná príprava, mládež a šport predstavujú kľúčové oblasti, ktoré sú pre občanov oporou v ich osobnom aj profesijnom rozvoji. Vysokokvalitné inkluzívne vzdelávanie a odborná príprava, ako aj informálne učenie sa a neformálne vzdelávanie poskytujú mladým ľuďom a účastníkom vo všetkých vekových skupinách kvalifikácie a zručnosti potrebné na ich zmysluplnú účasť na živote v demokratickej spoločnosti, medzikultúrne porozumenie a úspešný prechod na trh práce, resp. zmenu postavenia na ňom.

Všeobecný cieľ

Všeobecným cieľom programu je podporiť prostredníctvom celoživotného vzdelávania vzdelávací, profesijný a osobný rozvoj ľudí v oblastiach vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu v Európe a mimo nej, a tak prispieť k udržateľnému rastu, ku kvalitným pracovným miestam, k sociálnej súdržnosti, podpore inovácií a posilneniu európskej identity a aktívneho občianstva. Program ako taký je kľúčovým nástrojom na budovanie európskeho vzdelávacieho priestoru, podpory pri realizácii európskej strategickej spolupráce v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy so základnými sektorovými programami. Okrem toho je kľúčový aj pre napredovanie v spolupráci zameranej na politiku v oblasti mládeže v rámci stratégie Európskej únie pre mládež na roky 2019 – 2027 a rozvoj európskeho rozmeru v športe.

Špecifické ciele

Špecifické ciele programu sú:

 • podporovať vzdelávaciu mobilitu jednotlivcov a skupín, ako aj spoluprácu, kvalitu, inklúziu a rovnosť, excelentnosť, tvorivosť a inováciu na úrovni organizácií a politík v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy,
 • podporovať mobilitu v neformálnom vzdelávaní a informálnom učení sa a aktívnu účasť mladých ľudí, ako aj spoluprácu, kvalitu, inklúziu, tvorivosť a inovácie na úrovni organizácií a politík v oblasti mládeže,
 • podporovať vzdelávaciu mobilitu zamestnancov v oblasti športu, ako aj spoluprácu, kvalitu, inklúziu, tvorivosť a inovácie na úrovni športových organizácií a politík v oblasti športu.

Program Erasmus+ umožňuje využívať tento typ kľúčovej akcie:

Kľúčová akcia 1 (KA1) Mobilita jednotlivcov

Táto kľúčová akcia podporuje mobilitu zamestnancov — ponúka príležitosti učiteľom, aby získali študijné a/alebo odborné skúsenosti v inej krajine. Naša škola sa zapája do mobility zamestnancov v školskom vzdelávaní. Tento projekt mobility môže zahŕňať jednu alebo viacero z nasledujúcich činností:

 • štruktúrované kurzy — podporujú odborný rozvoj učiteľov a riadiacich zamestnancov škôl,
 • hospitácie (tzv. job shadowing) — poskytujú pre učiteľov a riadiacich zamestnancov škôl možnosť stráviť obdobie v zahraničí v partnerskej škole.

Štruktúra mobility

Pre zamestnancov

Typy zamestnaneckých mobilít (typy kľúčových akcií)

Fázy mobility

 • príprava (vrátane praktických opatrení, výberu účastníkov, uzavretia zmlúv s partnermi a účastníkmi, prípravy účastníkov pred odchodom v oblasti jazykovej, interkultúrnej a vzdelávacej a v súvislosti so stanovenými úlohami),
 • realizácia mobility,
 • nadväzujúce činnosti (vrátane vyhodnotenia činností, potvrdenia a šírenia a využívania výsledkov projektu).

Pred vycestovaním

 1. Zamestnanec odovzdá všetky príslušné dokumenty koordinátorovi potrebné k vytvoreniu dokladov pre sociálnu poisťovňu minimálne 21 dní pred vycestovaním (meno, termín mobility, cieľ — krajina). Výšku finančnej podpory stanovuje schválená zmluva o poskytnutí grantu.
 2. Zamestnanec si vyhotoví cestovný príkaz.
 3. Cestovný príkaz podpisuje zamestnanec a riaditeľka školy.
 4. Po schválení cestovného príkazu zamestnanec požiada o vystavenie Zmluvy o finančnej podpore minimálne 14 dní pred vycestovaním na ekonomickom úseku (Ľudmila Popovičová – lzudmila.popovičova@vucke.sk). Na základe podpísanej zmluvy sa následne zamestnancovi vyplatí schválený poskytnutý grant.

Cestovné lístky ako aj ubytovanie si zamestnanec zabezpečuje sám v súlade so splnením kritérií efektívnosti, účelnosti a účinnosti pri hospodárení s verejnými prostriedkami.

Každý účastník mobility je povinný mať uzavreté platné cestovné poistenie počas celého trvania mobility.

Po návrate z mobility

 1. Zamestnanec vyúčtuje svoju pracovnú cestu do 10 kalendárnych dní odo dňa návratu na ekonomickom úseku, kde mu bol CP vystavený.
 2. Zamestnanec predloží po mobilite správu zo zahraničnej pracovnej cesty riadne vyplnenú a podpísanú riaditeľkou školy (tlačivo v súlade s ISO smernicou).
 3. Zamestnanec predloží cestovný a ubytovací doklad, ktorý bude deklarovať čas odchodu na mobilitu a príchodu do miesta pobytu a všetky súvisiace doklady, ktoré mu vznikli počas mobility.
 4. Zamestnanec predkladá po ukončení cesty certifikát alebo potvrdenie z prijímajúcej inštitúcie o absolvovaní prednáškového pobytu/školenia (dokumenty potvrdzujúce realizáciu Erasmus+ mobility).
 5. Zamestnanec vyplní správu z absolvovanej mobility — online cez systém EU Survey po mobilite najneskôr do termínu určeného systémom. Portál EU zašle každému účastníkovi na e-mail link, prostredníctvom ktorého je možné vyplniť správu. Túto správu vytlačí a odovzdá koordinátorovi programu ERASMUS+.
 6. Zamestnanec pripraví stručnú správu o zrealizovanom projekte na webovú stránku školy podľa vzoru najskôr do dvoch týždňov od návratu.
 7. Zamestnanec prezentuje získané skúsenosti na pedagogickej rade a prípadne zrealizuje otvorenú hodinu, ktorá využíva získané poznatky z absolvovanej mobility.

Pre žiakov

Žiaci sa môžu zapojiť do Kľúčovej akcie 2 (KA2) — Strategické partnerstvá v sektore školského vzdelávania.

V prihláške na partnerstvo, ktorú zostavuje naša škola s partnerkou školou/partnerskými školami, môžu byť naplánované v rámci doplnkových aktivít projektu aj mobility žiakov do partnerských škôl, buď v rámci krátkodobých výmen skupín žiakov alebo dlhodobé mobility za účelom štúdia. Prihlášku do príslušnej národnej agentúry podáva škola, ktorá je koordinátorom celého partnerstva.

V rámci tohto typu sa žiaci zapájajú do osobitného partnerstva — do školských výmenných partnerstiev.

 

Realizované projekty

Názov projektu: Bulldog – Bullying, Discrimation Overcame game

Trvanie projektu: 1. január 2020 – 30. jún 2022

Číslo zmluvy: 613505-EPP-1-2019-1-RO-SPO-SCP

Zúčastnené krajiny: Grécko, Portugalsko, Rumunsko, Írsko, Taliansko, Slovensko

Predstava, že vaše dieťa je vystavené šikanovaniu, násiliu, diskriminácií alebo rasizmu v priestoroch školy, ktorá je považovaná za jedno z najbezpečnejších miest v živote detí, je nepredstaviteľná a neakceptovateľná.

Gymnázium Pavla Horova ako jeden zo základných pilierov vzdelávania a výchovy v regióne Zemplín organizuje rôzne aktivity spojené s touto problematikou. Jednou z nich bolo aj zapojenie sa do medzinárodného projektu Erasmus+ Bulldog, na ktorom participovalo spoločne s partnermi zo 6 krajín – Slovenska, Grécka, Rumunska, Talianska, Írska a Portugalska. Projekt Bulldog trval od 1. januára 2020 do 30. júna 2022. Projekt Erasmus+ Bulldog bol zameraný na boj proti šikanovaniu, násiliu, diskriminácií a rasizmu na školách a športoviskách. Projektu Bulldog sa zúčastnili desiatky ľudí, ktorí vytvárali situačné videá, hry, testy a samohodnotiace testy. Výsledným produktom projektu Bulldog je aplikácia, v ktorej si žiaci a študenti nájdu tieto videá, hry a testy s tematikou šikanovania a diskriminácie na športoviskách.

Tím Bulldog pri GPH pripravil v júni 2022 veľké podujatie pre žiakov základných škôl a pre športové kluby v našom meste, na ktorom si zúčastnení pomocou aplikácie Bulldog vyskúšali rôzne situácie, v ktorých sa môžu v škole ocitnúť v spojení so šikanovaním a táto aplikácia im bude nápomocná pri zvládaní prejavov negatívneho správania na športoviskách. Ukončenie projektu Erasmus+ Bulldog  bolo naplánované na koniec júna 2022, kedy sa v Michalovciach uskutočnilo aj záverečné stretnutie koordinátorov tohto projektu.

Gymnázium Pavla Horova predstavuje zdravé školské prostredie a my všetci sme si vedomí, že prevencia je účinnejšia ako represia.

Názov projektu: Múdre hlavy=skvelá budúcnosť (Smart heads=smart future)

Trvanie projektu: 1. júl 2022 – 30. november 2023

Číslo zmluvy: 2022-1-SK01-KA122-SCH-000076021

Našej škola bol schválený projekt Múdre hlavy=skvelá budúcnosť v rámci programu Erasmus +.

Kľúčová akcia 1: Vzdelávacia mobilita jednotlivcov. Trvanie projektu je 28 mesiacov od 1. 6. 2022 do 30. 11. 2023. Projekt má dve časti:

1. časť   – kurzy a odborná príprava učiteľov.

Našim cieľom je ďalšie vzdelávanie učiteľov (5)  v oblasti inovatívnych metód výučby s dôrazom na zlepšenie kompetencií v oblasti vzdelávania žiakov a s dôrazom na zlepšenie jazykových zručností učiteľov. Cieľ nadväzuje na potreby vzdelávania sa v oblasti inovatívnych metód výučby ako projektové vyučovanie, kooperatívne vyučovanie, metóda aktívneho bádania, metóda E -U-R v aprobačných predmetoch. Cieľ nadväzuje na potreby zvyšovania kvality jazykovej úrovne, aby učitelia vyučovali svoj aprobačný predmet pomocou metódy CLIL, a aby sa zvýšila ochota učiteľov spolupracovať so zahraničnými školami, a takto sme sa otvorili európskemu priestoru v oblasti metodiky, didaktiky, pedagogiky a odbornosti. Očakávame zlepšenie kompetencií učiteľov v oblasti formatívneho hodnotenia – stratégia kladenia otázok, implementácia získaných dôkazov z výsledkov formatívneho hodnotenia. Cieľ predpokladá zvýšenie kompetencií pre inkluzívne vzdelávanie.

2. časť projektu – skupinová mobilita žiakov (25 žiakov). Plánovaný je výmenný pobyt v Nemecku v priebehu školského roka.  Cieľom je rozvoj mäkkých zručností žiakov pre prácu v multijazykovom prostredí, zlepšenie jazykových zručností žiakov s dôrazom na akceptáciu rôznorodosti v v európskom priestore. Trh práce preto potrebuje emocionálne inteligentných ľudí s celým radom mäkkých zručnosti. Dôležité je motivovať mladých ľudí, aby si zvyšovali úroveň zručností a dokázali spĺňať nové požiadavky v rámci zverených úloh. Mäkké zručnosti sa týkajú spôsobu, akým spolupracujete s partnermi, riešite problémy a riadite svoju prácu. Dnešná doba si vyžaduje kvalitnú úroveň komunikačných zručností, mäkkých zručností pre úspešné zaradenie sa do ekonomiky 4.0 nastávajúceho tisícročia. V aktivitách naplňujúcich tento cieľ sa chceme zamerať na manažovanie projektov, sebadisciplínu, flexibilitu, timemanažment a iné mäkké zručnosti. Cez prácu v medzinárodnom prostredí chceme rozvíjať jazykové zručnosti žiakov na zlepšenie schopností tvorivo a kriticky myslieť, byť samostatný, pracovať v multikultúrnom tíme a učiť žiakov vzájomne rešpektovať inakosť názorov a postojov. Do aktivít budú zapájaní aj žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktorí sú rovnocennými partnermi v kolektíve.

KA1: Smart heads = smart future

Akcia: Mobilita učiacich sa zamestnancov

Typ akcie: Mobilita pracovníkov v oblasti školského vzdelávania

Účastníci mobility: PhDr. Agáta Košičanová

Dátum: november 2022

Miesto: Florencia, Taliansko

Poskytovateľ: Europass Teacher Academy, Via Sant´Egidio 12, 50122 Florence, Italy

Obsah kurzu

 • Úvodné informácie o kurze, školiacom stredisku a externých týždňových aktivitách; aktivity zamerané na prelomenie ľadov a vzájomné spoznanie sa; kľúčové kompetencie v školách a učebné štýly
 • Motivačné a výučbové hry; kreatívne premýšľanie a mapovanie
 • Vizuálne výučbové zdroje: stratégie vizuálneho premýšľania; vyhľadávanie vizuálnych materiálov online: Google, YouTube, Wordclouds
 • Riadenie skupinovej práce a práce vo dvojiciach; typy hodnotenia (učiteľ; študent – študent; sebaevalvácia)
 • Portfóliá a online nástroje; záverečné prezentácie

Výstup

 • Zdokonaliť poznanie učebných štýlov študentov a súvzťažného projektovania výučby;
 • Pochopiť spôsoby mapovania práce, procesy vizuálneho premýšľania, vizuálne vyučovacie stratégie a kreatívne myslenie;
 • Osvojiť si projektové vyučovanie využitím inovatívnych metód;
 • Ohodnotiť komplexnosť učiteľských, študentských kompetencií a sebaevalvácia;
 • Vyhľadať, aplikovať a spracovať vizuálne zdroje s cieľom rozvinutia vyšších kognitívnych zručností;
 • Ovládať použitie IKT vo výučbe: kvízy a výučbové hry, výučbové platformy riadenia triedy a online portfóliá

KA1 – Írsko: Smart heads = smart future 

 Typ akcie: Mobilita pracovníkov v oblasti školského vzdelávania – Kurz anglického jazyka (stredne pokročilá úroveň)

Účastníci mobility: RNDr. Mária Spišáková, PhD.

Dátum: november 2022

Miesto: Dublin, Írsko

Poskytovateľ: Europass Teacher Academy, Haddington Place, Dublin D04 RD88, Ireland, Company Registration: 657417, Tax & VAT: IE3642930JH

Obsah kurzu

 • Úvod do kurzu, školy a aktivít externého týždňa;
 • Prezentácie škôl účastníkov;
 • Identifikácia potrieb a cieľov pre každého účastníka a relevantnosť populácie.
 • Anglická gramatika a konverzácia
 • Hodnotenie kurzu: zhrnutie získaných kompetencií, spätná väzba a diskusia;
 • Udelenie certifikátu o absolvovaní kurzu;
 • Exkurzie a iné externé kultúrne aktivity.

 Výstup

 • Zahrnutie inovatívnych a kreatívnych metód do Časovo-tematických plánov (CLIL) a ich praktická aplikácia do vyučovacie procesu.

*******************************************************************************************************************************

Tablety a smartfóny – Používanie mobilných zariadení ako vzdelávacích nástrojov

Účastníci mobility: RNDr. Mária Spišáková, PhD.

Dátum: november – december 2022

Miesto: Dublin, Írsko

Poskytovateľ: Europass Teacher Academy, Haddington Place, Dublin D04 RD88, Ireland, Company Registration: 657417,

Tax & VAT: IE3642930JH

Obsah kurzu

 • Úvod do kurzu
 • Úvod do kurzu, školy a aktivít externého týždňa;
 • Icebreaker aktivity využívajúce drámu na budovanie dôvery a súboru.Určiť si ciele
 • Identifikácia potrieb a cieľov pre každého účastníka a príslušné populácie;
 • Aké technológie používate vo svojej triede?
 • Ako integrovať mobilné zariadenia do vašich hodín;
 • Párová a skupinová práca;
 • Úvaha a otázky;
 • Prezentácie škôl účastníkov.
 • Riadenie učebne prostredníctvom webových platforiem a mobilných zariadení;•
 • Čo používať, ako to používať;
 • Aktivity, úvahy a otázky
 • Zdieľanie obrázkov na sociálnych sieťach;
 • Ako používať platformy Social Video;
 • Aktivity, úvahy a otázky.
 • Použitie a funkcie vzdelávacích aplikácií na vytváranie interaktívnych úloh;
 • Kvízy a vzdelávacie hry.
 • Komunikácia s kolegami, študentmi a rodičmi;•
 • Etické problémy. Prax: Vybudovanie eSafe učebne;
 • Podporovať študentov, aby boli digitálne gramotní, ako aj bezpečných a zodpovedných sociálnych používateľov;
 • Úvaha a otázky.
 • Hodnotenie kurzu: zhrnutie získaných kompetencií, spätná väzba a diskusia;• udelenie certifikátu o absolvovaní kurzu;

 

Výstup

 • Používať technológie v triede: riadenie skupín, interakcia, komunikácia, zdieľanie materiálov;
 • Štruktúrovať informácie, lepšie ich analyzovať, pochopiť, syntetizovať, vyvolať a vytvárať nové nápady pomocou technologických nástrojov;
 • Prijať interaktívne vzdelávanie pomocou kvízov, hier a kartičiek;
 • Spravovať virtuálnu triedu, posielať úlohy, vyhľadávať a zdieľať užitočné materiály, komunikovať so študentmi a rodičmi;
 • Budovať povedomie o etických otázkach súvisiacich so sociálnymi médiami a webovými platformami;
 • Spravovať nastavenia ochrany osobných údajov pre bezpečné používanie sociálnych médií.