Realizované projekty Erasmus+

Bulldog – Bullying, Discrimation Overcame game

Názov projektu: Bulldog – Bullying, Discrimation Overcame game

Trvanie projektu: 1. január 2020 – 30. jún 2022

Číslo zmluvy: 613505-EPP-1-2019-1-RO-SPO-SCP

Zúčastnené krajiny: Grécko, Portugalsko, Rumunsko, Írsko, Taliansko, Slovensko

Predstava, že vaše dieťa je vystavené šikanovaniu, násiliu, diskriminácií alebo rasizmu v priestoroch školy, ktorá je považovaná za jedno z najbezpečnejších miest v živote detí, je nepredstaviteľná a neakceptovateľná.

Gymnázium Pavla Horova ako jeden zo základných pilierov vzdelávania a výchovy v regióne Zemplín organizuje rôzne aktivity spojené s touto problematikou. Jednou z nich bolo aj zapojenie sa do medzinárodného projektu Erasmus+ Bulldog, na ktorom participovalo spoločne s partnermi zo 6 krajín – Slovenska, Grécka, Rumunska, Talianska, Írska a Portugalska. Projekt Bulldog trval od 1. januára 2020 do 30. júna 2022. Projekt Erasmus+ Bulldog bol zameraný na boj proti šikanovaniu, násiliu, diskriminácií a rasizmu na školách a športoviskách. Projektu Bulldog sa zúčastnili desiatky ľudí, ktorí vytvárali situačné videá, hry, testy a samohodnotiace testy. Výsledným produktom projektu Bulldog je aplikácia, v ktorej si žiaci a študenti nájdu tieto videá, hry a testy s tematikou šikanovania a diskriminácie na športoviskách.

Tím Bulldog pri GPH pripravil v júni 2022 veľké podujatie pre žiakov základných škôl a pre športové kluby v našom meste, na ktorom si zúčastnení pomocou aplikácie Bulldog vyskúšali rôzne situácie, v ktorých sa môžu v škole ocitnúť v spojení so šikanovaním a táto aplikácia im bude nápomocná pri zvládaní prejavov negatívneho správania na športoviskách. Ukončenie projektu Erasmus+ Bulldog  bolo naplánované na koniec júna 2022, kedy sa v Michalovciach uskutočnilo aj záverečné stretnutie koordinátorov tohto projektu.

Gymnázium Pavla Horova predstavuje zdravé školské prostredie a my všetci sme si vedomí, že prevencia je účinnejšia ako represia.

KA1: Smart heads = smart future

Názov projektu: Múdre hlavy=skvelá budúcnosť (Smart heads=smart future)

Trvanie projektu: 1. júl 2022 – 30. november 2023

Číslo zmluvy: 2022-1-SK01-KA122-SCH-000076021

Našej škola bol schválený projekt Múdre hlavy=skvelá budúcnosť v rámci programu Erasmus +.

Kľúčová akcia 1: Vzdelávacia mobilita jednotlivcov. Trvanie projektu je 28 mesiacov od 1. 6. 2022 do 30. 11. 2023. Projekt má dve časti:

1. časť   – kurzy a odborná príprava učiteľov.

Našim cieľom je ďalšie vzdelávanie učiteľov (5)  v oblasti inovatívnych metód výučby s dôrazom na zlepšenie kompetencií v oblasti vzdelávania žiakov a s dôrazom na zlepšenie jazykových zručností učiteľov. Cieľ nadväzuje na potreby vzdelávania sa v oblasti inovatívnych metód výučby ako projektové vyučovanie, kooperatívne vyučovanie, metóda aktívneho bádania, metóda E -U-R v aprobačných predmetoch. Cieľ nadväzuje na potreby zvyšovania kvality jazykovej úrovne, aby učitelia vyučovali svoj aprobačný predmet pomocou metódy CLIL, a aby sa zvýšila ochota učiteľov spolupracovať so zahraničnými školami, a takto sme sa otvorili európskemu priestoru v oblasti metodiky, didaktiky, pedagogiky a odbornosti. Očakávame zlepšenie kompetencií učiteľov v oblasti formatívneho hodnotenia – stratégia kladenia otázok, implementácia získaných dôkazov z výsledkov formatívneho hodnotenia. Cieľ predpokladá zvýšenie kompetencií pre inkluzívne vzdelávanie.

2. časť projektu – skupinová mobilita žiakov (25 žiakov). Plánovaný je výmenný pobyt v Nemecku v priebehu školského roka.  Cieľom je rozvoj mäkkých zručností žiakov pre prácu v multijazykovom prostredí, zlepšenie jazykových zručností žiakov s dôrazom na akceptáciu rôznorodosti v v európskom priestore. Trh práce preto potrebuje emocionálne inteligentných ľudí s celým radom mäkkých zručnosti. Dôležité je motivovať mladých ľudí, aby si zvyšovali úroveň zručností a dokázali spĺňať nové požiadavky v rámci zverených úloh. Mäkké zručnosti sa týkajú spôsobu, akým spolupracujete s partnermi, riešite problémy a riadite svoju prácu. Dnešná doba si vyžaduje kvalitnú úroveň komunikačných zručností, mäkkých zručností pre úspešné zaradenie sa do ekonomiky 4.0 nastávajúceho tisícročia. V aktivitách naplňujúcich tento cieľ sa chceme zamerať na manažovanie projektov, sebadisciplínu, flexibilitu, timemanažment a iné mäkké zručnosti. Cez prácu v medzinárodnom prostredí chceme rozvíjať jazykové zručnosti žiakov na zlepšenie schopností tvorivo a kriticky myslieť, byť samostatný, pracovať v multikultúrnom tíme a učiť žiakov vzájomne rešpektovať inakosť názorov a postojov. Do aktivít budú zapájaní aj žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktorí sú rovnocennými partnermi v kolektíve.

KA1: Smart heads = smart future

Kľúčová akcia 1 (KA1) Mobilita jednotlivcov (pedagogickí zamestnanci)

Typ akcie: Mobilita pracovníkov v oblasti školského vzdelávania

Účastníci mobility: PhDr. Agáta Košičanová

Dátum: november 2022

Miesto: Florencia, Taliansko

Poskytovateľ: Europass Teacher Academy, Via Sant´Egidio 12, 50122 Florence, Italy

Obsah kurzu

 • Úvodné informácie o kurze, školiacom stredisku a externých týždňových aktivitách; aktivity zamerané na prelomenie ľadov a vzájomné spoznanie sa; kľúčové kompetencie v školách a učebné štýly
 • Motivačné a výučbové hry; kreatívne premýšľanie a mapovanie
 • Vizuálne výučbové zdroje: stratégie vizuálneho premýšľania; vyhľadávanie vizuálnych materiálov online: Google, YouTube, Wordclouds
 • Riadenie skupinovej práce a práce vo dvojiciach; typy hodnotenia (učiteľ; študent – študent; sebaevalvácia)
 • Portfóliá a online nástroje; záverečné prezentácie

Výstup

 • Zdokonaliť poznanie učebných štýlov študentov a súvzťažného projektovania výučby;
 • Pochopiť spôsoby mapovania práce, procesy vizuálneho premýšľania, vizuálne vyučovacie stratégie a kreatívne myslenie;
 • Osvojiť si projektové vyučovanie využitím inovatívnych metód;
 • Ohodnotiť komplexnosť učiteľských, študentských kompetencií a sebaevalvácia;
 • Vyhľadať, aplikovať a spracovať vizuálne zdroje s cieľom rozvinutia vyšších kognitívnych zručností;
 • Ovládať použitie IKT vo výučbe: kvízy a výučbové hry, výučbové platformy riadenia triedy a online portfóliá

KA1 – Írsko: Smart heads = smart future 

 Typ akcie: Mobilita pracovníkov v oblasti školského vzdelávania – Kurz anglického jazyka (stredne pokročilá úroveň)

Účastníci mobility: RNDr. Mária Spišáková, PhD.

Dátum: november 2022

Miesto: Dublin, Írsko

Poskytovateľ: Europass Teacher Academy, Haddington Place, Dublin D04 RD88, Ireland, Company Registration: 657417, Tax & VAT: IE3642930JH

Obsah kurzu

 • Úvod do kurzu, školy a aktivít externého týždňa;
 • Prezentácie škôl účastníkov;
 • Identifikácia potrieb a cieľov pre každého účastníka a relevantnosť populácie.
 • Anglická gramatika a konverzácia
 • Hodnotenie kurzu: zhrnutie získaných kompetencií, spätná väzba a diskusia;
 • Udelenie certifikátu o absolvovaní kurzu;
 • Exkurzie a iné externé kultúrne aktivity.

 Výstup

 • Zahrnutie inovatívnych a kreatívnych metód do Časovo-tematických plánov (CLIL) a ich praktická aplikácia do vyučovacie procesu.

*******************************************************************************************************************************

Tablety a smartfóny – Používanie mobilných zariadení ako vzdelávacích nástrojov

Účastníci mobility: RNDr. Mária Spišáková, PhD.

Dátum: november – december 2022

Miesto: Dublin, Írsko

Poskytovateľ: Europass Teacher Academy, Haddington Place, Dublin D04 RD88, Ireland, Company Registration: 657417,

Tax & VAT: IE3642930JH

Obsah kurzu

 • Úvod do kurzu
 • Úvod do kurzu, školy a aktivít externého týždňa;
 • Icebreaker aktivity využívajúce drámu na budovanie dôvery a súboru.Určiť si ciele
 • Identifikácia potrieb a cieľov pre každého účastníka a príslušné populácie;
 • Aké technológie používate vo svojej triede?
 • Ako integrovať mobilné zariadenia do vašich hodín;
 • Párová a skupinová práca;
 • Úvaha a otázky;
 • Prezentácie škôl účastníkov.
 • Riadenie učebne prostredníctvom webových platforiem a mobilných zariadení;•
 • Čo používať, ako to používať;
 • Aktivity, úvahy a otázky
 • Zdieľanie obrázkov na sociálnych sieťach;
 • Ako používať platformy Social Video;
 • Aktivity, úvahy a otázky.
 • Použitie a funkcie vzdelávacích aplikácií na vytváranie interaktívnych úloh;
 • Kvízy a vzdelávacie hry.
 • Komunikácia s kolegami, študentmi a rodičmi;•
 • Etické problémy. Prax: Vybudovanie eSafe učebne;
 • Podporovať študentov, aby boli digitálne gramotní, ako aj bezpečných a zodpovedných sociálnych používateľov;
 • Úvaha a otázky.
 • Hodnotenie kurzu: zhrnutie získaných kompetencií, spätná väzba a diskusia;• udelenie certifikátu o absolvovaní kurzu;

 

Výstup

 • Používať technológie v triede: riadenie skupín, interakcia, komunikácia, zdieľanie materiálov;
 • Štruktúrovať informácie, lepšie ich analyzovať, pochopiť, syntetizovať, vyvolať a vytvárať nové nápady pomocou technologických nástrojov;
 • Prijať interaktívne vzdelávanie pomocou kvízov, hier a kartičiek;
 • Spravovať virtuálnu triedu, posielať úlohy, vyhľadávať a zdieľať užitočné materiály, komunikovať so študentmi a rodičmi;
 • Budovať povedomie o etických otázkach súvisiacich so sociálnymi médiami a webovými platformami;
 • Spravovať nastavenia ochrany osobných údajov pre bezpečné používanie sociálnych médií.

Taliansko

 Názov projektu:  Múdre hlavy=skvelá budúcnosť (Smart heads=smart future)

Číslo zmluvy:  2022-1-SK01-KA122-SCH-000076021

Kľúčová aktivita K1: Vzdelávacia mobilita jednotlivcov

Akcia: Mobilita učiacich sa zamestnancov

Typ akcie: Mobilita pracovníkov v oblasti školského vzdelávania

Účastníčka mobility:  Mgr. Natália Demková

Dátum: júl – 15. júl 2023

 Miesto: Rím, Taliansko

Poskytovateľ: Europass Teacher Academy, Via Sant´Egidio 12, 50122 Florence, Italy

Obsah kurzu

V dôsledku digitálnej revolúcie  dnešní žiaci a študenti môžu považovať tradičné aktivity, napr. ako čítanie, mimoriadne nezaujímavé, pričom ich prirodzene priťahujú audiovizuálne informácie (napr. videá, fotografie a zvukové zdroje). Na druhej strane, učitelia najčastejšie dostávajú tradičné vzdelanie a môžu cítiť, že nie sú pripravení komunikovať so svojimi študentmi pomocou digitálneho žargónu a nástrojov.Tento kurz poskytne účastníkom širšie pochopenie toho, ako aplikovať nástroje IKT v praxi triede a zlepšiť digitálne kompetencie pre vzdelávanie. Celkovo bude podporovať excelentnosť vzdelávania tým, že umožní učiteľom, školiteľom, riaditeľom škôl a iných pedagógov, aby integrovali nové technológie a sociálne médiá do vyučovania a učenia. Kurz poskytne úplný a komplexný prehľad IKT a sociálnych technológií pre vzdelávanie. Účastníci získajú prehľad o špičkových digitálnych aplikáciách na výučbu a vzdelávanie študentov a sociálne platformy.

 Výstup

Kurz pomôže účastníkom:

 • Získate predstavu o najdôležitejších nových technológiách, ako aj o rozširujúcom sa trende

začlenenia IKT do vzdelávania;

 • Objavíte najrelevantnejšie platformy sociálnych médií a ako ich možno využiť vo vzdelávaní a učení;
 • Získate zručnosti v tom, ako používať fotografie a videá vo svojej triede a ako ich vytvárať;
 • Porozumiete tomu, ako rýchlo a jednoducho vytvoriť webovú stránku alebo blog;
 • Stanete sa kompetentnými v základoch vývoja e-learningovej platformy;
 • Uchopíte najpútavejšie, najmotivujúcejšie a najinovatívnejšie aplikácie a webové riešenia, budete vzdelávať pútavejšie, motivujúcejšie a vynaliezavejšie;
 • Naučíte sa inovatívne techniky a osvedčené postupy na integráciu nových technológií do vzdelávania získaním nového pohľadu na nástroje IKT.

 

Taliansko

Názov projektu:  Múdre hlavy=skvelá budúcnosť (Smart heads=smart future)

Číslo zmluvy:  2022-1-SK01-KA122-SCH-000076021

Kľúčová aktivita: Vzdelávacia mobilita jednotlivcov

Akcia: Mobilita učiacich sa zamestnancov

Typ akcie: Mobilita pracovníkov v oblasti školského vzdelávania

Účastníčka mobility:   Jana Kertisová

Dátum: 17. apríl – 22. apríl 2023

Miesto: Florencia, Taliansko

Poskytovateľ: Europass Teacher Academy, Via Sant´Egidio 12, 50122 Florence, Italy

Obsah kurzu

Tento kurz bol vytvorený pre učiteľov, ktorí sa chcú dozvedieť viac o efektívnom riadení a modernej triede, ktorá podporuje participáciu a zaujímavé učenie s využitím najnovších techník a učebných pomôcok.Učitelia sa dozvedia viac o riadení triedy prostredníctvom reflexie, pozorovania učiteľa a prípadových štúdií, ktoré podporujú diskusiu a riešenie najbežnejších problémov jednotlivých tried.Prostredníctvom interaktívnych a pútavých aktivít sa účastníci naučia, ako zvýšiť motiváciu, stanoviť pravidlá triedy, poskytnúť jasné pokyny, monitorovať, rozvíjať vzťah, začleňovať páry pri skupinovej práci a získajú tipy, ako povzbudiť študentov, aby uvažovali o svojom vlastnom správaní v triede.Okrem toho bude súčasťou kurzu aj diskusia o tom, čo to vlastne Flipped Classroom je a ako túto novú vyučovaciu metódu možno použiť pri vyučovaní predmetu. Nakoniec bude vyhodnotenie a spoločne sa bude spolu diskutovať ako začlenenť portfólia študentov, rubriky a prezentačné stratégie do vyučovacieho procesu.

 Výstup

Kurz pomôže účastníkom:• Efektívne riadiť triedu stanovením pravidiel s logickými dôsledkami;• Vysporiadať sa so zložitým správaním a prácou na spoločných riešeniach;• Určia sa jasné pokyny ako organizovať párovú a skupinovú prácu a rozvíjať pozitívne vzťahy;• Ako motivovať študentov a primäť ich, aby premýšľali o svojom správaní;• Organizovať a plánovať vyučovací proces• Hodnotiť študentov a poskytovať spätnú väzbu pomocou portfólií, rubrík a iných foriem.

Francúzsko

 Názov projektu: Múdre hlavy=skvelá budúcnosť (Smart heads=smart future)

Číslo zmluvy:  2022-1-SK01-KA122-SCH-000076021

Kľúčová aktivita: Vzdelávacia mobilita jednotlivcov

Akcia: Mobilita učiacich sa zamestnancov

Typ akcie: Mobilita pracovníkov v oblasti školského vzdelávania

Účastník mobility:  Mgr. Jordán Dorič

Dátum: 2.október – 7. október 2023

Miesto: Nice, Francúzsko

Poskytovateľ: Europass Teacher Academy, Via Sant´Egidio 12, 50122 Florence, Italy

Obsah kurzu

Ste učiteľom francúzštiny ako cudzieho jazyka?Chceli by ste aktualizovať a vylepšiť svoj praktický prístup k vyučovaniu, aby bol ešte lepší, zaujímavejší a pútavejčí pre vašich študentov? Potom je tento kurz pre vás! Účastníci budú diskutovať o tom, ako navrhnúť skupinové aktivity, aby sa ich študenti ponorili do frankofónneho sveta, čo zahŕňa odkazy nielen na Francúzov z Francúzska! Okrem toho zistíte, ako používať digitálne nástroje a vizuálne materiály pri zachovaní orientácie na autentický jazykový materiál a zdroje. Účastníci sa tiež naučia ako nabádať svojich študentov, aby boli nezávislejšími a chceli spolupracovať. Väčšina z aktivity kurzu sa bude zaoberať spoluprácou a kreativitou s cieľom prehĺbiť zapojenie študentov a podporenie ich zvedavosti. Nakoniec kurz predstaví a prehĺbi znalosti účastníkov čo sa týka skúšok z francúzštiny vrátane DELF a nových druhov hodnotení, spätnej väzby a hodnotenia. Kurzy sú určené pre učiteľov a budúcich učiteľov, ktorí vyučujú francúzštinu ako cudzí jazyk. Kurz je vhodný aj pre skúsených učiteľov, ktorí si chcú osviežiť svoje vyučovacie metódy a schopnosti v práci. Na jeho konci budú účastníci schopní navrhnúť a aplikovať nové aktivity vo svojich triedach. Budú sa cítiť pripravení používať a prispôsobovať technológie a digitálne nástroje a získajú prehľad o francúzskej kultúre v rôznych kútoch sveta.

 

Výstup

Kurz pomôže účastníkom:

 • Zlepšiť úroveň francúzštiny;
 • Navrhnúť nové aktivity popri ich učebných osnovách;
 • Ponoriť sa do mnohých aspektov francúzskej kultúry;
 • Zapojiť triedy do spoločných a tvorivých aktivít;
 • Nastaviť nové druhy hodnotenia a spätnej väzby vo svojich triedach;
 • Zdieľať a premýšľať o svojich profesionálnych zručnostiach a motivácii ako učiteľov.

Kľúčová akcia 1 (KA1) Mobilita jednotlivcov (pedagogickí zamestnanci) 

Taliansko 

Názov projektu: Akreditácia 2023/2024 

Číslo zmluvy: 2022-1-SK01-KA120-SCH-000111601 

Kľúčová aktivita: Vzdelávacia mobilita jednotlivcov 

Akcia: Mobilita učiacich sa zamestnancov 

Typ akcie: Mobilita pracovníkov v oblasti školského vzdelávania 

Účastníčka mobility: Ing. Katarína Bušaničová 

Dátum: 23. október – 28. október 2023

Miesto: Florencia, Taliansko 

Poskytovateľ : Europass Teacher Academy, Via Sant´Egidio 12, 50122 Florence, Italy 

 

KURZ: 4C: Kreativita, kritické myslenie, komunikácia a spolupráca v školách 

Obsah kurzu: 

Dlho ohlasované kľúčové kompetencie pre študentov 21. storočia, „štyri C“ (kreativita, kritické myslenie, komunikácia a spolupráca) sú často zahrnuté v teórii, no nie v praxi. Kreativita a kritické myslenie predstavujú neoddeliteľné nástroje a zručnosti pre inovácie, ktoré na rozdiel od všeobecného presvedčenia sa dajú naučiť, musia sa učiť a implementovať v triedach. Komunikácia a spolupráca sú základné životné zručnosti, z ktorých môžu študenti čerpať pri každodenných skúsenostiach v škole a formujú ich schopnosť dobre žiť, kooperovať s ostatnými a dosahovať pracovné úspechy v budúcnosti. „Štyri C“ posilňujú schopnosť našich študentov nájsť si svoje miesto – profesionálne, osobne a spoločensky – v dnešnom rýchlo sa meniacom svete a zároveň podporujú ďalšie život obohacujúce C: zvedavosť, dôveru, starostlivosť a spoluprácu. Cieľom tohto kurzu je poskytnúť učiteľom vedomosti, know-how a sebadôveru začleniť tieto stimulujúce zručnosti do svojich učebných osnov a školského prostredia. 

V skutočnom prostredí učenia sa získajú účastníci kurzu lepšie vedomosti o tom, čo tieto kompetencie so sebou prinášajú nielen to, ako ich naučiť, ale predovšetkým to, ako  využiť vlastnú schopnosť tvoriť, kriticky myslieť, efektívne komunikovať a dobre spolupracovať s inými. 

  Výstup 

 Kurz pomôže účastníkom: 

 • Získať jasné pochopenie tvorivého procesu a zažiť ho na vlastnej koži;
 • Myslieť kriticky a vyťažiť maximum z dnešného pretlaku informácií;
 • Zažiť efektívnejšie komunikačné schopnosti a techniky;
 • Rozšíriť možnosti spolupráce v triede a podporiť ju vo všetkých aspektoch školskej komunity;
 • Zažiť skutočný medzinárodný teambuilding.

Portugalsko 

 Názov projektu : Akreditácia 2023/2024 

Číslo zmluvy : 2022-1-SK01-KA120-SCH-000111601 

Kľúčová aktivita : Vzdelávacia mobilita jednotlivcov 

Akcia : Mobilita učiacich sa zamestnancov 

Typ akcie : Mobilita pracovníkov v oblasti školského vzdelávania 

Účastníčka mobility : RNDr. Mária Spišáková, PhD. 

Dátum : 30. jún – 5. júl 2024

Miesto : Porto, Portugalsko 

Poskytovateľ : Learning together, Advanced Skills Institute, Porto, Portugalsko 

KURZ: Trieda budúcnosti: Trieda budúcnosti: Aplikácie pre vzdelávanie 

Obsah  

Výzvy, ktorým čelia dnešné školy sú pre súčasných učiteľov čoraz náročnejšie. 

Školy súťažia na niekoľkých úrovniach s internetom, digitálnymi aplikáciami a inými systémami zdieľania komunikácie a vedomostí. Dnešní študenti sú súčasťou digitálnej generácie, ktorá je veľmi odlišná od ich učiteľov, a preto sa všetko učia odlišným spôsobom. 

Cieľom tohto kurzu je aktualizovať poznatky učiteľov, aby prekonali túto výzvu a umiestnili študentov do centra vzdelávania tým, že budú robiť to, čo vedia najlepšie: používať digitálne aplikácie. 

Počas tohto kurzu budeme využívať situácie každodenného života učiteľov a študentov a zároveň využívať vzdelávacie aplikácie na prenos vedomostí. Naša metodika je postavená na učení objavovaním na podporu motivácie a kreativity pre vzdelávacie predmety. Tieto aplikácie možno použiť pri každej školskej aktivite: školské výlety, múzeá, každodenný život študentov atď. 

Využitím týchto digitálnych nástrojov môžu učitelia lepšie motivovať študentov vo svojich predmetoch! 

Výstup 

 • Využívať online nástroje na podporu a zlepšovanie inovatívnych vyučovacích a vzdelávacích metód s cieľom motivovať a povzbudiť študentov; 
 • Využívať mobilné zariadenia ako dôležitý nástroj pre vyučovacie a vzdelávacie aktivity; 
 • Preskúmajte „najlepšie“ vzdelávacie aplikácie nielen v triede, ale aj pri každej školskej aktivite; 
 • Preskúmajte aktívne metodológie v triede a počas vyučovania; 
 • Experimentujte so vzdelávacími aplikáciami na zlepšenie vyučovacích a vzdelávacích aktivít; 
 • Zlepšenie IKT zručnosti; 
 • Vytvoriť/pokračovať v implementácii akčného plánu na zvýšenie udržateľnosti škôl a komunít; 
 • Aplikujte a/alebo prispôsobte rôzne koncepty, nápady a vyučovacie metódy tým, ktoré sa praktizujú v domovskej krajine účastníkov; 
 • Uľahčiť skúsenosti a kultúrne výmeny medzi európskymi účastníkmi a portugalským učiteľským personálom, čo vedie k plodným medzinárodným skúsenostiam; 
 • Posilniť komunikatívne kompetencie v angličtine a sociálne zručnosti; 
 • Podporovať medzikultúrne povedomie; 
 • Zistite viac o kultúre, dedičstve a spoločnosti Portugalska a Porta; 
 • Identifikujte a zdieľajte osvedčené postupy, ktoré možno implementovať na miestnej úrovni.