Vnútorný školský poriadok 2021/2022

Úvodné ustanovenie

Vnútorný školský poriadok Gymnázia Pavla Horova vydaný riaditeľkou školy na základe zákona č.245/2008 Zb. z. o výchove a vzdelaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a na základe Smernice č. 36/2018  k prevencii a riešeniu šikanovania žiakov v školách a školských zariadeniach upravuje práva a povinnosti žiakov školy a výchovné opatrenia na zabezpečenie výchovy a vzdelávania v duchu humanizmu a tolerancie.

Žiak Gymnázia Pavla Horova si vybral túto školu slobodne a dobrovoľne. Svojím výberom sa zaviazal, že bude rešpektovať vnútorný poriadok školy, aby tak umožnil naplniť jednu z podmienok nadobudnutia kvalitných vedomostí a zručností.  Žiak sa dobrovoľným rozhodnutím študovať na Gymnáziu Pavla Horova, Masarykova 1, Michalovce zaväzuje riadne dochádzať do školy, riadiť sa zásadami všeľudskej morálky, humanizmu, demokracie, tolerancie. Plniť si všetky povinnosti, ktoré pre neho vyplývajú zo všeobecne platných právnych noriem, školského a klasifikačného poriadku školy.

Školský poriadok vydáva riaditeľka školy po prerokovaní v pedagogickej rade a v Rade školy pri Gymnáziu Pavla Horova v súlade s nasledujúcimi právnymi normami:

 • Zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • Vyhláška MŠ SR č. 231/2009 Z.z. o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách,
 • Vyhláška MŠVVa Š SR 65/2015 Z.z. o stredných školách,
 • Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov
 • Dohovor o právach dieťaťa,
 • Deklarácia práv dieťaťa vyhlásená rezolúciou Valného zhromaždenia 1386 (XIV) z 20. novembra 1959
 • Smernica č.36/2018 k prevencii a riešeniu šikanovania žiakov na školách a školských zariadeniach,
 • Metodický pokyn č. 21/2011 na hodnotenie žiakov strednej školy
 • Vyhláška č. 207/2016 Z. z. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti výkonu rozhodnutia vo veciach maloletých
 • 36/2005 Z. z. – Zákon o rodine
 • 103/2018 Z. z. – Vyhláška o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele
 • 305/2005 Z. z. – Zákon o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele v znení neskorších predpisov

Zamestnanci Gymnázia Pavla Horova, Masarykova 1, Michalovce sa zaväzujú dodržiavať všetky právne normy vo vzťahu k žiakom.

Práva žiaka

Žiak má právo na

 • rovnoprávny prístup k vzdelávaniu,
 • bezplatné vzdelanie v štátnom a  materinskom jazyku,
 • individuálny prístup rešpektujúci jeho schopnosti a možnosti, nadanie a zdravotný stav v rozsahu ustanovenom školským zákonom,
 • bezplatné zapožičiavanie učebníc a učebných textov na povinné vyučovacie predmety, mimo učebníc a pracovných zošitov pre vyučovanie cudzích jazykov
 • úctu k jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnostnej a etnickej príslušnosti,
 • poskytovanie poradenstva a služieb spojených s výchovou a vzdelaním,
 • výchovu a vzdelávanie v bezpečnom a hygienicky vyhovujúcom prostredí,
 • organizáciu výchovy a vzdelávania primeraného jeho veku, schopnostiam, záujmom, zdravotnému stavu a v súlade so zásadami psychohygieny,
 • úctu k svojej osobe a zabezpečenie ochrany proti fyzickému, psychickému a sexuálnemu násiliu,
 • slobodnú voľbu voliteľných a nepovinných predmetov v súlade so svojimi možnosťami, záujmami a záľubami v rozsahu ustanovenom vzdelávacím programom,
 • individuálne vzdelávanie,
 • zrozumiteľný výklad.

Žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami má právo na výchovu a vzdelávanie s využitím špecifických foriem a metód, ktoré zodpovedajú jeho potrebám a na vytvorenie nevyhnutných podmienok, ktoré túto výchovu a vzdelávanie umožňujú.

Žiak má právo poznať kritériá hodnotenia a klasifikácie vo všetkých predmetoch na začiatku školského roka, spravidla na prvých vyučovacích hodinách.

a) Žiak má právo na informáciu o priebežnej klasifikácii, na bezprostredné oznámenie známky z ústnej odpovede a poznať výsledky klasifikácie a zdôvodnenie hodnotenia písomných prác a testov do 14 dní od napísania.

b) Ak má žiak pochybnosti o správnosti hodnotenia na konci 1. alebo 2. polroka, má právo do 3 dní požiadať riaditeľku školy o komisionálne preskúšanie.

Žiak má právo po konzultácii s vedením školy využívať školský rozhlas, nástenky, športoviská a iné priestory školy, a to aj v čase mimo vyučovania.

Žiak má právo pracovať v záujmových krúžkoch školy.

Žiak má právo prezentovať svoje pripomienky a námety na triednických hodinách, na zasadnutiach študentskej a žiackej rady, na vedení školy a na Rade školy.

Žiak má právo na ochranu svojich osobných údajov a ochranu osobnosti. Nikto nemá právo vysmievať sa, urážať, ponižovať žiaka, poukazovať na jeho telesné, duševné či charakterové danosti, rodinu, poškodzovať česť a dobrú povesť žiaka.

Žiak má právo na ochranu proti šikanovaniu podľa Smernice na prevenciu proti šikanovaniu, ktorá platí v celom Gymnáziu Pavla Horova i na mimoškolských akciách uskutočnených školou.

Žiak alebo jeho zákonný zástupca má právo požiadať riaditeľa školy o štúdium podľa individuálneho študijného plánu, umožnenie štúdia v zahraničí, o prerušenie štúdia, o prestup na inú školu, po ukončení povinnej školskej dochádzky má právo zanechať štúdium, ak to písomne oznámi riaditeľke školy.

Žiak alebo jeho zákonný zástupca má právo na základe odborného vyjadrenia lekára požiadať riaditeľku  školy o oslobodenie od vyučovania telesnej výchovy, resp. o zaradenie do skupín zdravotnej telesnej výchovy.

Povinnosti žiakov

1. Žiak sa správa slušne a zdvorilo ku všetkým učiteľom a zamestnancom školy. K spolužiakom je priateľský a taktný. Pričiňuje sa o dobré meno a česť školy a triedy. Žiak zdraví zreteľne všetkých učiteľov a zamestnancov školy. Pri vstupe vyučujúceho do triedy a po skončení hodiny žiaci pozdravia vyučujúceho postavením sa z lavice.

2. Žiak prichádza do školy 10 minút pred začiatkom vyučovania. V prípade, že žiak prichádza neskoro na vyučovanie, vyučujúci zaznamená tento čas do elektronickej triednej knihy a čas meškania sa mu spočítava do počtu neospravedlnených hodín.

3. Každý žiak je povinný zakúpiť si študentskú kartu školy, alebo inú kartu (ISIC karta). Tá mu umožní vstup do školy a v školskej jedálni mu prostredníctvom nej bude vydaný obed. Ak žiak stratí školskú kartu, škola mu za poplatok 10 eur vydá novú kartu.

4. Žiak nosí do školy iba veci, ktoré nevyhnutne potrebuje na vyučovanie. Učebnice, zošity a pomôcky si označí menom  a triedou. Žiak má zakázané nosiť do školy veci, ktoré by mohli ohroziť jeho zdravie alebo zdravie jeho spolužiakov. Nesmie do školy a na mimoškolské aktivity, exkurzie, výlety a pod. nosiť väčšiu sumu peňazí, drahé šperky, karty, omamné látky, alkohol.

5. V celom areáli školy a na miestach podujatí organizovaných školou je zakázané piť alkoholické nápoje, fajčiť, hrať hazardné hry, používať zábavnú pyrotechniku, užívať drogy alebo iné omamné látky a tiež tieto látky ponúkať alebo predávať ostatným žiakom. Žiak nesmie prichádzať na vyučovanie a mimovyučovacie aktivity v škole pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok. V prípade porušenia zákazu vyučujúci alebo iný učiteľ informuje zákonného zástupcu žiaka a podľa závažnosti situácie riaditeľka školy udelí výchovné opatrenie: pokarhanie riaditeľkou školy, zníženie známky zo správania, podmienečné vylúčenie zo školy alebo pri opakovanom porušení zákazu vylúči žiaka zo školy.

6. Žiakovi nie je dovolené bez súhlasu druhého zhotovovať fotografie, audio a video záznamy iných osôb (žiaka alebo zamestnanca školy) a ani ich zverejňovať. Má zakázané používať nedovolené informačné pramene a pomôcky. Počas vyučovania má zakázané používať mobilný telefón, ak mu to vyučujúci nepovolí.

7. V školskej budove sa správa spoločensky. Je slušne a čisto oblečený. Počas vyučovania žiak nenosí na hlave čiapku alebo šiltovku, ak si to nevyžadujú zdravotné dôvody. Oblečenie zodpovedá kultúrnym a pracovným požiadavkám aj v letnom období. Žiak je povinný prezúvať sa do čistej, hygienicky a bezpečnostne vyhovujúcej obuvi. V skrinkách udržuje poriadok a hygienu. Dodržuje čistotu v laviciach, triedach, chodbách a sociálnych zariadeniach. Po opustení miesta nezanecháva v lavici osobné veci ani odpadky.

8. Žiakovi sa zakazuje znečisťovať steny (interiér aj exteriér), ničiť zariadenie učební, šatní, šatňových skriniek a ostatných priestorov školy. Žiak šetrí školský majetok. Škody spôsobené na školskom majetku je povinný uhradiť.

9. Žiak nešíri   prejavy  intolerancie,  rasizmu,  sociálnej  nerovnosti v škole, na verejnosti  a na internetových stránkach. Úplne sa vyhýba urážkam, vulgárnym prejavom a osočovaniu pedagogických a nepedagogických zamestnancov školy i spolužiakov na verejnosti a sociálnych sieťach. Prejavy dôverných vzťahov do školy nepatria.

10. Žiakom nie je dovolené prijímať počas vyučovania súkromné návštevy v budove školy.

11. Žiakovi sa zakazuje počas vyučovania bez povolenia vyučujúcich vzdialiť sa z budovy školy. Ak má žiak voľnú hodinu, zdržiava sa v priestoroch na to určených. Žiak sa môže vzdialiť z budovy školy len so súhlasom triedneho učiteľa na základe zápisu do žiackeho slovníka. Žiak, ktorý je neplnoletý, môže opustiť školu len v sprievode zákonného zástupcu.

12. V jedálni školy sa žiak  správa slušne a spoločensky. V prípade nerešpektovania pravidiel má vedúca ŠJ právo vylúčiť žiaka dočasne zo zoznamu stravníkov,  resp. službukonajúci učiteľ určí takémuto žiakovi povinnú výpomoc pri udržiavaní poriadku v jedálni.

13. Zástupca žiakov triedy je povinný bezodkladne nahlásiť neprítomnosť učiteľa po uplynutí 10 minút od začiatku vyučovacej hodiny na sekretariáte školy.

14. Počas prestávok alebo v neprítomnosti učiteľa majú žiaci zakázané akokoľvek manipulovať s
didaktickou technikou (notebook, PC, dataprojektor a i.).

Práva a povinnosti zákonného zástupcu žiaka

 1. Zákonný zástupca žiaka má právo oboznámiť sa s výchovno-vzdelávacím programom školy a so školským poriadkom. Má právo sa vyjadrovať k výchovno-vzdelávaciemu programu školy alebo školského zariadenia prostredníctvom orgánov školskej samosprávy.
 2. Zákonný zástupca žiaka má právo byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa.
 3. Zákonný zástupca žiaka má právo na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa.
 4. Byť prítomný na komisionálnom preskúšaní svojho dieťaťa po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy.
 5. Dostávať informácie o svojom dieťati diskrétne, v elektronickej podobe zabezpečené prostredníctvom prístupového kódu. Zákonný zástupca je povinný informovať školu o zmene zdravotnej spôsobilosti jeho dieťaťa, jeho zdravotných problémoch alebo závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania. Tieto informácie podľa charakteru závažnosti sú pre učiteľa dôverné a musí o nich zachovať mlčanlivosť.
 6. Zákonný zástupca je povinný nahradiť škodu, ktorú žiak úmyselne zavinil.
 7. Zákonný zástupca je povinný ospravedlňovať absenciu žiaka na vyučovaní vopred, alebo najneskôr v deň neprítomnosti žiaka a po skončení neprítomnosti doložiť písomné ospravedlnenie do dvoch dní.
 8. Zákonný zástupca žiaka nenarúša vyučovací proces. Nevyhnutné návštevy žiakov počas vyučovania sú možné len cez prestávky pri vrátnici školy.

Dochádzka do školy

 • Vyučovanie a povinné podujatia školy môže žiak vynechať len pre vážnu chorobu, vážne rodinné dôvody a nepredvídané dopravné pomery.
 • Triedny učiteľ musí byť informovaný o dôvodoch každej absencie.
 • Ak sa žiak nemôže zúčastniť na vyučovaní z dôvodov vopred známych, požiada rodič alebo jeho zákonný zástupca písomne, príp. telefonicky triedneho učiteľa o uvoľnenie žiaka z vyučovania. Triedny učiteľ môže takto ospravedlniť žiaka na maximálne 3 dni za polrok z rodinných dôvodov. O uvoľnenie žiaka na viac dní je nutné požiadať riaditeľku školy. O uvoľnenie z jednej vyučovacej hodiny žiak požiada vyučujúceho učiteľa, ale s vedomím triedneho učiteľa.
 • Triedny učiteľ ospravedlní neprítomnosť žiaka na vyučovaní z dôvodov choroby na základe ospravedlnenia napísaného do žiackeho slovníka a podpísaného rodičom resp. lekárom. Rodič informuje triedneho učiteľa písomne, telefonicky alebo osobne o dôvode neprítomnosti žiaka hneď v prvý deň jeho neprítomnosti. Žiak je povinný predložiť písomné ospravedlnenie ihneď po návrate do školy, najviac však do 2 dní. V prípade, že v priebehu 2 dní od začiatku neprítomnosti neospravedlní rodič žiaka dôveryhodným spôsobom, triedny učiteľ vyzve doporučeným listom rodiča, aby neprítomnosť žiaka zdôvodnil a ospravedlnil do 2 dní. Plnoletý žiak sa ospravedlní sám, ospravedlnenie musí byť opatrené podpisom a potvrdením rodiča o tom, že je informovaný o jeho neprítomnosti v škole.
 • Ak žiak alebo rodič /zákonný zástupca/ nepredloží ospravedlnenie podľa predchádzajúcich pravidiel, bude triedny učiteľ považovať vymeškané hodiny za neospravedlnené.
 • Za neospravedlnené hodiny budú žiakom uložené tieto opatrenia:
 • a) za 1 – 2 neospravedlnené hodiny – pokarhanie triednym učiteľom
 • b) za 3 – 4 neospravedlnené hodiny – pokarhanie riaditeľkou školy
 • c) za 5 – 8 neospravedlnených hodín bude mať žiak zníženú známku zo správania na stupeň uspokojivé
 • d) za 9 až viac neospravedlnených hodín na stupeň menej uspokojivé.
 • Ak sa žiak nezúčastní na vyučovaní aspoň 5 dní a svoju neúčasť neospravedlní, vyzve ho riaditeľka školy písomne, aby svoju neúčasť zdôvodnil v stanovenej lehote. Ak do 10 dní od výzvy žiak do školy nenastúpi a nezdôvodní svoju predchádzajúcu neúčasť, posudzuje sa to tak, akoby štúdium zanechal.
 • Ak žiak má dostatok podkladov pre stanovenie celkovej klasifikácie v predmete na konci klasifikačného obdobia, ale jeho absencia bola vysoká, môže vyučujúci predmetu zadať žiakovi súhrnný overovací test.
 • Ak žiak nebude mať dostatok relevantných klasifikačných podkladov na klasifikáciu za daný polrok, nebude klasifikovaný. Termín komisionálnej skúšky v danom predmete určí riaditeľka školy.
 • Žiak oslobodený od telesnej výchovy na základe rozhodnutia riaditeľky školy sa zúčastňuje hodín TV, pokiaľ sa nachádzajú vo vnútri rozvrhu hodín. Žiak dodržiava hygienické a bezpečnostné predpisy, prezlieka sa do cvičebného úboru a pomáha vyučujúcemu pri organizácii hodiny.
 • Žiak, ktorý sa zúčastňuje zdravotnej telesnej výchovy, cvičí v súlade s učebnými osnovami predmetu a návrhom lekára.
 • Absolvovanie autoškoly je súkromnou aktivitou, preto je žiak povinný realizovať skúšobné jazdy mimo vyučovacích hodín. Žiak má právo na uvoľnenie z vyučovania na deň, v ktorom vykonáva záverečnú skúšku.
 • Na konci školského roka môže byť žiak v odôvodnených prípadoch uvoľnený až po klasifikačnej pedagogickej rade.

Výchovné opatrenia

Pochvaly:

a) Pochvala triednym učiteľom

b) Pochvala riaditeľom školy

Opatrenia na posilnenie disciplíny:

 1. Napomenutie triednym učiteľom
 2. Pokarhanie triednym učiteľom – zápis do triedneho katalógu
 3. Pokarhanie riaditeľom školy – zápis do triedneho katalógu
 4. Znížená známka zo správania na stupeň uspokojivé – zápis do triedneho katalógu
 5. Znížená známka zo správania na stupeň menej uspokojivé – zápis do triedneho katalógu / prípadne s podmienečným vylúčením zo školy/
 6. Vylúčenie zo školy

Pri závažnom priestupku môže mať žiak zníženú známku zo správania alebo môže byť vylúčený zo školy bez predchádzajúcich zápisov a opatrení.

Akékoľvek porušenie školského poriadku zaznamená učiteľ do elektronickej triednej knihy.

Zápisy v elektronickej triednej knihe rieši triedny učiteľ nasledujúcim spôsobom:

 • za dva zápisy – napomenutie triednym učiteľom
 • za 3 zápisy – pokarhanie triednym učiteľom
 • za 4 zápisy – pokarhanie riaditeľom školy  so zápisom v triednom katalógu
 • za 5 zápisov – znížená známka zo správania

Výchovné opatrenia sa bilancujú na klasifikačnej porade príslušného klasifikačného obdobia  a zaznamenajú sa do triedneho katalógu s dátumom klasifikačnej porady.

Organizovanie školských spoločenských podujatí

 1. Pri organizovaní školských spoločenských podujatí (napr. imatrikulácie, stužkovej slávnosti a pod.) je povinnosťou triedneho učiteľa resp. povereného učiteľa skontrolovať obsahovú náplň programu, aby sa predišlo zaraďovaniu nevhodných aktivít do programu akcií školy, ktoré by poškodzovali autoritu školy v očiach verejnosti.
 2.  Na webovej a facebookovej stránke školy sa povoľuje zverejňovať len také fotografie zo spoločenských podujatí a akcií školy, ktoré svojim obsahom nepoškodzujú autoritu školy a osobnosť žiaka v očiach verejnosti.

Protiepidemiologické opatrenia a opatrenia v prípade výskytu ochorenia COVID – 19

V období od 1. septembra 2021 platí Pokyn riaditeľky č.1 /2021 upravujúci postup, organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania žiakov v Gymnáziu Pavla Horova v školskom roku 2021/2022 vypracovaný v súlade s aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR a manuálu MŠVVaŠ SR pod názvom školský semafor pre školský rok 2021/2022 , s ktorým sú žiaci i rodičia oboznámení v úvode školského roka.

 1. Pri ceste do/zo školy sa žiak/zamestnanec riadi aktuálnymi opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR (ďalej „ÚVZ SR“) a pokynmi regionálneho úradu verejného zdravotníctva.
 2. Pri vstupe do školy si každý žiak i zamestnanec vydezinfikuje ruky. Žiak i zamestnanec musí mať prekryté horné dýchacie cesty počas celého vyučovania podľa aktuálne platnej vyhlášky ÚVZ SR.
 3. Zákonný zástupca nevstupuje do budovy školy, pokiaľ to situácia nevyžaduje. V prípade nutnosti použije prekrytie tváre rúškom a dezinfikuje si ruky. Vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný len s výnimkou povolenou riaditeľkou školy a Písomným vyhlásením o bezpríznakovosti.
 4. Zákonný zástupca/plnoletý žiak (ďalej „rodič“) zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do školy a pri odchode žiaka zo školy (prekrytie horných dýchacích ciest vhodne zvolenými ochrannými pomôckami alebo jej stanovenými ekvivalentmi v súlade s aktuálne platnými opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR, dodržiavanie odstupov, dezinfekciu rúk v zmysle aktuálnych opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR).
 5. Rodič zabezpečí pre žiaka každý deň minimálne dve rúška (náhradné musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové utierky.
 6. Rodič dodržiava pokyny riaditeľky školy, ktoré upravujú podmienky na školský rok 2021/202 a rešpektuje opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov ( §152 ods .c) zákona 245/2008 Z. z.). Škola bude rešpektovať a riadiť sa výstražným systémom COVID automatu na troch úrovniach – zelenej, oranžovej a červenej.
 7. Rodič predkladá pri nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní (vrátane víkendov a sviatkov) „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ žiaka (Príloha 1). V zelených okresoch na základe odporúčania ministerstva, v ostatných okresoch na základe povinnosti vyplývajúcej z COVID automatu. V prípade, že rodič/plnoletý žiak nepredloží „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“, sa žiak považuje za príznakového, a je potrebné, aby rodič kontaktoval všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý ho bude ďalej usmerňovať. Pokiaľ žiak prišiel do školy, nebude mu umožnený vstup do školy,  a odchádza domov (rodič bude bezodkladne kontaktovaný). Ak si žiak nedopatrením zabudne vyhlásenie doma, rodič ho môže odoslať škole cez školský Edupage, poslať sken vyhlásenia mailom resp. kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý ho bude ďalej usmerňovať.
 8. Rodič môže svojím rozhodnutím ospravedlniť žiaka na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní. Pri absencii viac ako 5 po sebe vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí predložiť „ Potvrdenie o chorobe“ od všeobecného lekára pre deti a dorast, v opačnom prípade pôjde o neospravedlnenú neprítomnosť na vyučovaní, ktorá môže mať za následok zhoršenú známku zo správania, prípadne nutnosť vykonať komisionálne skúšky.
 9. V prípade, že je u žiaka podozrenie na COVID- 19 (bol v úzkom kontakte s osobou pozitívnou na COVID-19), rodič bezodkladne o tejto situácii informuje triedneho učiteľa alebo riaditeľku školy, aby mohli prijať sprísnené hygienicko-epidemiologické opatrenia. Povinnosťou rodiča je aj bezodkladne nahlásenie karantény škole, ak bola žiakovi nariadená všeobecným lekárom pre deti a dorast alebo miestnym príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva. Za týchto podmienok žiak nemôže navštevovať školu.
 10. V prípade, že je u žiaka potvrdené ochorenie COVID-19, rodič bezodkladne o tejto situácii informuje triedneho učiteľa alebo riaditeľku školy, aby mohli byť obratom identifikované úzke kontakty žiaka za 2 dni pred jeho testovaním.
 11. Rodič predloží škole „ Oznámenie o výnimke z karantény (Príloha 2 ). Riaditeľka školy tak v prípade potvrdeného pozitívneho prípadu na ochorenie COVID-19 bude môcť v záujme ochrany zdravia požiadať neprekonaných a nezaočkovaných žiakov, aby čo najrýchlejšie opustili priestory školy, no zároveň uplatniť výnimku z karantény na tých žiakov, ktorých sa to týka, v súlade so Školským semaforom pre školský rok 2021/2022.