Organizácia školského roka 2018/2019

Školský rok sa začína 1. septembra 2018 a končí sa 28. júna 2019.

Vyučovacie hodiny

Rozmiestnenie tried

Zoznam triednych učiteľov a vedúcich PK

Klasifikácia predmetov

  1. Klasifikácia jednotlivých predmetov v školskom roku 2018/2019 je v súlade so Školským vzdelávacím programom Gymnázia Pavla Horova, s Metodickým pokynom č. 21/2011 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl a klasifikačným poriadkom Gymnázia Pavla Horova, s ktorým sú žiaci oboznámení v úvode školského roka.
  1. Náboženská výchova, etická výchova, športová príprava, informatika a počítačové modelovanie, psychosociálny výcvik a nepovinné predmety sa neklasifikujú známkou. Na vysvedčení sa uvádza „absolvoval/-a“ resp. neabsolvoval/-a.
  1. Dvojhodinové voliteľné predmety (semináre) v 3. a 4. ročníku sa neklasifikujú známkou. Na vysvedčení sa uvádza „ absolvoval/-a“ resp. „neabsolvoval/-a“.
  1. Štvorhodinové predmety v 4. ročníku sú klasifikované známkou podľa klasifikačného poriadku Gymnázia Pavla Horova.

ON_18_2017_klasifikačný poriadok_platny