Organizácia školského roka 2019/2020

Školský rok sa začína 1. septembra 2019 a končí sa 30. júna 2020.
Slávnostné otvorenie školského roka 2019/2020 je 2. septembra 2019.

Vyučovacie hodiny

Rozmiestnenie tried

Zoznam triednych učiteľov a vedúcich PK

Klasifikácia predmetov

  1. Klasifikácia jednotlivých predmetov v školskom roku 2019/2020 je v súlade so Školským vzdelávacím programom Gymnázia Pavla Horova, s Metodickým pokynom č. 21/2011 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl a klasifikačným poriadkom Gymnázia Pavla Horova, s ktorým sú žiaci oboznámení v úvode školského roka.
  2. Náboženská výchova, etická výchova, športová príprava, informatika a počítačové modelovanie a nepovinné predmety sa neklasifikujú známkou. Na vysvedčení sa uvádza „absolvoval/-a“ resp. neabsolvoval/-a.
  3. Dvojhodinové voliteľné predmety (semináre) v 4. ročníku, okrem predmetov ekonomika, psychológia a dejiny umenia sa neklasifikujú známkou. Na vysvedčení sa uvádza „absolvoval/-a“ resp. neabsolvoval/-a.
  4. Predmety ekonomika, psychológia a dejiny umenia sú klasifikované známkou podľa klasifikačného poriadku Gymnázia Pavla Horova.
  5. Štvorhodinové predmety v 4. ročníku sú klasifikované známkou podľa klasifikačného poriadku Gymnázia Pavla Horova.

ON_18_2019_klasifikačný poriadok_2019-2020

Dodatok č.1 ku klasifikačnému  poriadku GPH

Usmernenie na hodnotenie žiakov strednej školy, odborného učilišťa a praktickej školy v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 usmernenie-hodnotenie-ziakov-strednych-skol

Ostatné

Názvy predmetov 2019/2020

Organizačná štruktúra školy_2019/2020

Organizácia školského roka 2019_2020 (dôležité termíny)

ON_05_2019_Vnútorný_poriadok_GPH

Pedagogicko-organizačné pokyny MŠVVaŠ na 2019-2020

Prerušenie vyučovania v školách a školských zariadeniach

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 v nadväznosti na prerušenie od 16. marca 2020 do 29. marca 2020 prerušuje aj naďalej vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 30. marca 2020 do odvolania. 16003 Vyučovanie prebieha dištančnou formou.