Pedagogickí zamestnanci

V školskom roku 2020/2021 je na Gymnáziu Pavla Horova zamestnaných 57  kvalifikovaných interných pedagogických zamestnancov (56 pedagogických zamestnancov, z toho  jeden lektor anglického jazyka a 1 odborný zamestnanec).

PK slovenského jazyka, umenia a kultúry (vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia)

vzdelávacia oblasť: jazyk a komunikácia, umenie a kultúra
p.č. Meno a priezvisko aprobácia
1. Starják Matej, Mgr., PhD. – vedúci PK SJL – DEJ
2. Vasiľová Alena, PaedDr. SJL – HDV  

 

3. Porvazníková Brigita, PhDr. SJL – NEJ
4. Štovková Slávka, Mgr. – garant za UKL SJL – UKL
5. Košičanová Agáta, PhDr., PhD. ANJ – ESV

PK anglického jazyka (Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia)

vzdelávacia oblasť: jazyk a komunikácia
p.č. Meno a priezvisko aprobácia
1. Bušaničová Katarína, Ing. , vedúca PK ANJ
2. Kertisová Jana ANJ – RUJ – DEJ
3. Košičanová Agáta, PhDr., PhD. ANJ – ESV
4. Luteranová Anna, Mgr. SJL – ANJ
5. Salatková Katarína, Mgr. ANJ
6. Herbecová Dagmar, Mgr. SJL – ANJ
7. Demková Natália, Mgr. ANJ
8. Hospodárová Zlatica, Mgr. SJL – ANJ
9. Ryniková Beáta, Mgr. ANJ-NEJ
10. Cymbal Johnny Christopher lektor ANJ

PK druhého cudzieho jazyka (Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia)

vzdelávacia oblasť: jazyk a komunikácia
p.č. Meno a priezvisko aprobácia
1. Žolnová Ľuboslava., vedúca PK RUJ – DEJ
2. Sušková Ľudmila, Mgr. (zástupkyňa RŠ) NEJ – SJL
3. Želinská Viola, PhDr. DEJ – RUJ
4. Ďuríková Mária, Mgr. SJL – NEJ
5. Morozová Alexandra, Mgr. ANJ – NEJ
6. Nemcová Anna, Mgr., DiS. art. RUJ
7. Dorič Jordán, Mgr. FRJ – ANJ

PK MAT a INF (Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami)

vzdelávacia oblasť: matematika a práca s informáciami
p.č. Meno a priezvisko aprobácia
1. Šariková Marianna, RNDr.,   vedúca PK MAT – CHE
2. Kunčová Jana,Mgr. MAT – FYZ
4. Hajdanka Ľubomír, PaedDr. MAT – FYZ
5. Gonda Lucián, Mgr. MAT – GEG
6. Süčová Alica, RNDr. MAT – CHE
7. Spišáková Mária, RNDr., PhD. – garant za INF MAT – FYZ- INF
8. Tomková Zuzana, RNDr. MAT – INF
9. Nedelský Martin, Ing. INF – PRO
10. Špak Vladimír, Ing. INF – PRO
11. Olšavová Katarína, Mgr., RŠ MAT – CHE

PK prírodovedných predmetov (Vzdelávacia oblasť: Človek a príroda)

vzdelávacia oblasť: človek a príroda
p.č. Meno a priezvisko aprobácia
1. Semková Beáta, RNDr., vedúca PK MAT – CHE
2. Jurištová Blanka, RNDr. – garant za BIO MAT – BIO
3. Hajdanka Ľubomír, PaedDr. – garant za FYZ MAT-FYZ
4. Ivanová Andrea, RNDr. BIO – CHE
5. Hajniková Andrea RNDr. BIO – CHE
6. Dudášová Erika, Mgr. BIO – CHE
7. Virágová Erika, PaedDr. BIO – GEG
8. Opalková Danka, RNDr. BIO – CHE
9. Bruňák Marcel, RNDr. FYZ – CHE
10. Kunčová Jana, RNDr. MAT – FYZ
11. Smrek Jozef, RNDr. MAT – FYZ
12. Pillár Peter, Mgr. BIO-TEV
13. Gaľová Renáta, RNDr., zástupkyňa RŠ FYZ – CHE – INF
14. Spišáková Mária, RNDr., PhD. MAT-FYZ-INF

PK spoločenskovedných predmetov (vzdelávacia oblasť: Človek a hodnoty )

vzdelávacia oblasť: človek a spoločnosť, človek a hodnoty
p.č. Meno a priezvisko aprobácia
1. Želinská Viola, PhDr., vedúca PK DEJ – RUJ
2. Košičan Michal, PhDr., PhD. – garant za OBN DEJ – Politológia
3. Liščík Vladimír, Mgr. GEG – DEJ
4. Gonda Lucián, Mgr. MAT – GEG
5. Sibal Jozef, PaedDr. – garant za GEG MAT- GEG
6. Hirjak Vladimír, PhDr. DEJ – OBN
7. Vasiľková Gabriela, PaedDr. TSV – OBN
8.  Palovčák Tomáš, Mgr. TSV – PSY
9. PaedDr. Vladimír Čan (zástupca RŠ) TSV – OBN

PK telesnej výchovy a športovej výchovy (vzdelávacia oblasť: Zdravie a pohyb)

vzdelávacia oblasť: zdravie a pohyb
p.č. Meno a priezvisko aprobácia
1. Furda Eugen, Mgr., vedúci PK TSV – BIO
2. Holej Milan, Mgr. TSV – GEG
3. Palovčák Tomáš, Mgr. TSV – PSY
4. Pillár Peter, Mgr. TSV – BIO
5. Vasiľková Gabriela, PaedDr. TSV – OBN
6. Valisková Iveta, PaedDr. TSV

Školský psychológ

Mgr. Anna Matovičová

Konzultácie s rodičmi a žiakmi vo štvrtok 13.30-14.30 hod

Výchovný poradca

Mgr. Mária Ďuríková

Kariérový poradca

Mgr. Erika Dudášová