Testovanie ECDL

Európsky vodičský preukaz na počítače (ECDL)

ECDL (European Computer Driving Licence) je označenie pre systém na overovanie znalostí a zručností bežného používateľa v oblasti práce s výpočtovou technikou. Jeho základom sú štandardy, ktoré určujú rozsah požadovaných znalostí a zručností vo vybraných tematických oblastiach (nazývané sylaby) a celosvetovo platná metodika na overovanie, či uchádzač  požadovanú úroveň znalostí a zručností dosahuje. Certifikáty systému ECDL sú medzinárodne rešpektovanými dokladmi o tom, že ich držiteľ dosahuje požadovanú úroveň/požadovaný štandard/ znalostí a zručností z príslušnej oblasti preukázal na testoch podľa celosvetovo platnej metodiky.

Overovanie znalostí a zručností prostredníctvom systému ECDL – overovanie digitálnej spôsobilosti – sa používa vo vyše 100 krajinách sveta v 41 jazykoch. Je nezávislá od typu počítačov a ich programového vybavenia, je otvorená pre všetkých, bez ohľadu na vek, vzdelanie, na spôsob získania vedomostí, a to vrátane osôb so zdravotným postihnutím. Je prevádzkovaná na neziskovom princípe.

Garantom za vývoj a kvalitu systému ECDL vo svete je prevádzkovateľ systému ECDL ECDL Foundation, Ltd.  v Írsku. V roku 2005 získal za manažment kvality certifikát ISO 9001:2008, ktorý je pravidelne auditovaný. Garantom za lokalizáciu systému ECDL a jeho prevádzku na Slovensku  Slovenská informatická spoločnosť.

Certifikačné testy ECDL sa môžu vykonávať len v akreditovaných testovacích centrách v ľubovoľnej krajine so zavedeným programom ECDL. Na Slovensku sú to tieto akreditované testovacie centrá.

Termíny testovania

Akreditované testovacie centrum ECDL pri Gymnáziu Pavla Horova v Michalovciach

Gymnázium Pavla Horova získalo akreditáciu testovacíeho centra ECDL 1.6.2005.

Čo prináša ECDL- European Computer Driving Licence

ECDL zaznamenáva celosvetovo značný rozmach, ktorý predčil všetky očakávania. Systém je rešpektovaný ako medzinárodný štandard pre kvalifikáciu v základných zručnostiach pri práci s počítačom. Podstatou veľkého úspechu systému ECDL vo svete je ponuka flexibilného, modulárneho programu, ktorý je softvérovo a hardvérovo nezávislý a ktorého úlohou je:

 • pripraviť čo najširšie vrstvy ľudí na prechod do informačnej spoločnosti,
 • zvýšiť úroveň znalostí a zručností v narábaní s osobnými počítačmi a ich základnými aplikáciami,
 • poskytnúť jednotnú základnú kvalifikáciu, ktorá umožní ľuďom nielen využívať základné informačné technológie, ale túto znalosť aj porovnať s medzinárodne rešpektovaným štandardom a doložiť medzinárodne rešpektovaným dokladom,
 • vytvoriť model pre výučbu a tréning počítačových zručností,
 • podporiť zvýšenie mobility pracovnej sily.

Jednotlivcom ECDL prináša:

 • celoeurópsky rešpektovaný Certifikát ECDL,
 • formálne preukázateľnú úroveň schopností práce s počítačom,
 • zefektívnenie využívania výpočtovej techniky a zvýšenie vlastnej pracovnej výkonnosti,
 • výhodnejšiu pozíciu pri výbere zamestnania,
 • mobilitu a širšiu možnosť uplatnenia na trhu pracovných síl v SR a vo svete,
 • vytvorenie východiskového bodu pre trvalú obnovu znalostí a zručností v oblasti IT.

Zamestnávateľom ECDL prináša:

 • garanciu určitej úrovne vzdelania a zručností v oblasti práce s PC u vlastných zamestnancov a u uchádzačov,
 • zhodnotenie investícii do výpočtovej techniky a zaistenie konzistentnej úrovne IT znalostí v celej organizácii
 • zefektívnenie práce vo firme a zníženie podporných nákladov pri práci s výpočtovou technikou,
 • zvýšenie motivácie zamestnancov k využívaniu moderných technológií,
 • vytvorenie východiskového bodu pre trvalú obnovu znalostí a zručností pracovnej sily v oblasti IT,
 • zvýšenie konkurencieschopnosti firmy na trhu.

Akreditovaným testovacím centrám ECDL prináša možnosť:

 • ponúknuť svojim klientom celoeurópsky uznávanú kvalifikáciu
 • využívať nové druhy obchodných aktivít v oblasti ECDL testovania,
 • začleniť sa do vzdelávacích programov a štandardov EÚ,
 • zriadiť celú škálu flexibilných prípravných kurzov k testom ECDL.

Zdroj: http://ecdl.sk

Sylaby ECDL skupina Base a skupina Standard

Sylaby ECDL podrobne stanovujú okruhy požadovaných znalostí a zručností potrebných na  využívanie osobných počítačov na základnej úrovni. Okruhy znalostí a zručností sú rozdelené do jednotlivých tematických celkov – modulov. Sylabus je formulovaný softvérovo a hardvérovo nezávisle. Za jeho lokalizáciu zodpovedá národný garant ECDL, t.j. na Slovensku Slovenská informatická spoločnosť.

Skupina modulov Base

M2. Základy práce s počítačom – táto verzia nastúpila 01.11.2013 (Computer Essentials, syllabus version 1.0)
 • Základné pojmy: IKT, hardvér a bežné zariadenia, softvér a bežné aplikácie, typy softvérových licencií, spustenie a vypnutie počítača
 • Práca s pracovnou plochou, ikonami, oknami, prispôsobovanie základných nastavení operačného systému, vytvorenie jednoduchého textového dokumentu a jeho tlač
 • Súbory a priečinky, ich filozofia, tvorba štruktúry a práca s nimi, správa súborov, kompresia a obnova súborov
 • Základné pojmy z počítačových sietí, základy prístupu k nim, princípy ochrany údajov a zariadení, škodlivý softvér
 • Ochrana zdravia a životného prostredia

M3. Spracovanie textu (Word Processing, syllabus version 5.0)

 • Spustenie textového procesora, princíp práce s ním a úprava základných nastavení
 • Vytvorenie, uloženie, zatvorenie dokumentu a práca s viacerými dokumentami súčasne
 • Vkladanie, výber, kopírovanie, presúvanie, mazanie a vyhľadávanie určitej skupiny dát (textu)
 • Formátovanie písma, odstavcov a vytváranie vzorov pre úpravu textu
 • Formátovanie dokumentu ako celku, stránkovanie, hlavičky, päty, poznámky, pravopis
 • Tvorba tabuliek, obrázkov a grafických objektov v dokumente a práca s nimi
 • Vkladanie objektov do dokumentu a hromadná korešpondencia
 • Príprava dokumentov pre tlač, transformácia dokumentov do iného prostredia

M4. Tabuľkový kalkulátor (Spreadsheets, verzia sylabu 5.0)

 • Spustenie tabuľkového kalkulátora, princíp práce s ním a úprava základných nastavení
 • Vytvorenie, uloženie, zatvorenie tabuľky a práca s viacerými tabuľkami súčasne
 • Vkladanie, výber, kopírovanie, presúvanie, mazanie a vyhľadávanie obsahu bunky tabuľky
 • Využívanie vzorcov a funkcií pre automatické vyplňovanie buniek tabuľky
 • Formátovanie obsahu buniek – čísel, textu
 • Formátovanie tabuľky ako celku, pravopis, hlavičky, päty
 • Vkladanie objektov do tabuľky, automatická tvorba diagramov a grafov z dát tabuľky
 • Príprava dokumentov pre tlač, transformácia dokumentov do iného prostredia

M7. Základy práce online – táto verzia nastúpila 01.11.2013 (Online Essentials, syllabus version 1.0)

 • Základné pojmy z prezerania webových stránok, z bezpečnosti a ochrany, základné nástroje, úprava základných nastavení
 • Tvorba záložiek a ich organizácia, práca s výstupmi z webu
 • Vyhľadávacie nástroje pre Web, kritické hodnotenie získaného výsledku, autorské práva získaných dokumentov
 • Základné pojmy z elektronickej komunikácie: virtuálne komunity, komunikačné nástroje, elektronická pošta
 • Elekronické správy:  nastavenia aplikácie, odosielanie správ, prijímanie správ, práca s adresármi a distribučnými zoznamami
 • Organizovanie elektronických správ
 • Používanie elektronických kalendárov
Podrobne celé znenia sylabov nájdete na http://www.ecdl.sk/testy-ecdl/sylabus-ecdl

Poplatky za testovanie

Študenti školy sa  testujú v našom centre za jednorázový poplatok 100 €. V ňom je zahrnuté: náklady za vystavenie indexu a certifikátu, administratívny poplatok a testovanie 7 modulov.
Ďalšie opravné testy sú už za poplatok 2,50 €.
Prosíme o uhradenie poplatku najneskôr deň po prvom testovaní na účet Rodičovského združenia školy:  SK49 5600 0000 0081 0198 9002

Uvádzajte prosím variabilný symbol mesiac a rok: napríklad: 052024 a do poznámky dopíšte: ECDL vase priezvisko.

Pri rozšírení testovania, teda ak už máte index z iného testovacieho centra,  je poplatok za jeden test 20 €.

Záujemci mimo školy si testovanie  hradia. Viac o výške poplatku poskytneme na adrese ecdl@gphmi.sk

Ako prebieha testovanie ECDL

 

Testovanie v našom ATC je možné len vo vyhlásených termínoch testovania, zverejňovaných na našej webovej stránke v novinkách. Na každý termín testovania je potrebné zaslať vyplnenú prihlášku  aspoň 24 hodín pred termínom testovania. Prihláška sa posiela mailom  na adresu ecdl@gphmi.sk

Stiahnite si prihlášku na testovanie z modulov stanovených sylabom ECDL: prihláška na testovanie

Na jeden termín stačí vyplniť len 1 prihlášku. Do nej si zaznačíte, z ktorých  modulov sa chcete testovať. Vyplnenú prihlášku pošlite na adresu: ecdl@gphmi.sk.

Základné pravidlá testovania:

 • Testovanie uchádzačov o certifikáty v systéme ECDL sa riadi smernicou „Procedúra testovania uchádzačov o Certifikát ECDL v SR“.
 • Vykonávané testy ECDL losuje systém IS ECDL/SK na základe elektronickej požiadavky vedúceho testovania.
 • Báza otázok a testov je neverejná, prístup majú len pre oprávnené osoby.
 • ATC nesmie umožniť absolvovanie testovania ECDL v da­nom ter­mí­ne uchádzačovi, ktorý  má k vedúcemu testovania daného termínu osob­ný alebo inak blízky vzťah, alebo ho vedúci testovania pripravoval na testovanie ECDL a je teda potenciálne nebezpečenstvo, že by nemusela byť zachovaná ob­jekti­vita vedenia testov. Ak k takejto situácii došlo zavinením centra, musí ponúknuť uchádzačovi náhradné riešenie.
 • Každý test podľa sylabov ECDL musí byť ukončený do 45 minút a test podľa sylabov ECDL Advanced do 60 minút.
 • Testy ukončené po časovom limite budú prehlásené za neplatné.
 • V prípade výpadku elektrickej energie alebo inej závažnej nepredvídanej poruchy pracovnej stanice má vedúci testovania právo predĺžiť trvanie testu o čas poruchy.
 • Uchádzač má právo absolvovať testy z jednotlivých modulov programov systému ECDL v ľubovoľných ATC. Každý modul môže absolvovať v inom ATC.
 • Uchádzač môže absolvovať testy z viacerých modulov v jednom termíne a v poradí, ktoré si určil, ak to vyhlásený termín umožňuje.
 • Pri neúspešnom teste informuje ATC uchádzača o najbližšom možnom termíne opakovania testu.
 • Pri neúspešnom teste z daného modulu zabezpečia procedúry systému IS ECDL/SK, že uchádzač dostane pri novom testovaní pridelený odlišný test.
 • Vedúci testovania zaznamená všetky významné problémy a udalosti z priebehu testovania do „Protokolu o vykonaní testov ECDL“.

Ďalšie informácie nájdete na http://www.ecdl.sk/uchadzaci/ake-su-pravidla-testovania-pred-testovanim