Manažment školy

Mgr. Katarína Olšavová

riaditeľka školy

Je absolventkou GPH, neskôr študovala na PF UPJŠ odbor matematika a chémia. Pôsobí na škole od 1995, od roku 2005 bola zástupkyňou pre prírodovedné predmety a  od 1. júla 2017 je riaditeľkou školy.

Kontakt

Zástupcovia školy

PaedDr. Vladimír Čan

zástupca riaditeľky školy pre ekonomické záležitosti

Na škole pôsobí od roku 1994. Ukončil PgF UPJŠ v Prešove odbor občianska náuka a telesná výchova. Od roku 2008 zastával funkciu zástupcu riaditeľa školy pre spoločenskovedné predmety a od júla 2017 je zástupcom riaditeľky školy pre technicko-ekonomický úsek.

Kontakt

Mgr. Ľudmila Sušková

zástupkyňa riaditeľky školy pre spoločenskovedné predmety

Študovala na FF UPJŠ v Prešove odbor slovenský jazyk a nemecký jazyk. Pôsobí na škole od 1995 a v roku 2017 sa stala zástupkyňou riaditeľky školy pre spoločenskovedné predmety, riadiaca pôsobnosť 1.- 2. ročník.

Kontakt

RNDr. Renáta Gaľová

zástupkyňa riaditeľky školy pre prírodovedné a technické predmety

Študovala na PF UPJŠ v Košiciach odbor fyzika a chémia. V projekte „Ďalšie vzdelávanie učiteľov informatiky“ si rozšírila odbor o predmet informatika. Pôsobí na škole od 1993 a v roku 2017 sa stala zástupkyňou riaditeľky školy pre prírodovedné predmety, riadiaca pôsobnosť 3.- 4. ročník.

Kontakt