Orgány školy

Rada školy

Rada školy je iniciatívny a poradný orgán školskej samosprávy. Jej poslaním je vyjadrovať a presadzovať verejné záujmy, záujmy žiakov, rodičov a zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania.

Plní funkciu verejnej kontroly a vyjadruje sa k činnosti našej školy v rámci školskej problematiky. Členovia rady sú zástupcovia pedagogických, nepedagogických zamestnancov, rodičov či dokonca žiakov.

Členovia rady školy
RADA ŠKOLY PRE ROKY 2016-2020 KONTAKT
MUDr. Pavol Kuchta predseda janka.kuchtova@gmail.com
JUDr. Anna Činčárová anna.cincarova@vucke.sk
Ing. Emil Ďurovčík durovcike@gmail.com
Mgr. Miroslav Bočinec miroslav.bocinec@vucke.sk
Ing. Jozef Sokologorský jozef.soky@gecom.sk
MUDr. Ján Paľovčík marbea@centrum.sk
Mgr. Miriam Eľková miriam.elkova@gmail.com
RNDr. Mária Spišáková spisakov@gphmi.sk
PhDr. Viola Želinská viola.zelinska@centrum.sk
Vlasta Pavlová pavlova@gphmi.sk
Ema Huňadyová žiacka rada ehunadyova@gmail.com

Dokumenty o Rade školy

   – štatút Rady školy    – správa o činnosti Rady školy za 2017

Žiacka školská rada

Žiacka školská rada je orgánom žiakov strednej školy, ktorá reprezentuje a zastupuje záujmy žiakov školy vo vzťahu k vedeniu školy.

Žiacka školská rada sa vyjadruje k návrhom a opatreniam školy v oblasti výchovy a vzdelávania, podieľa na tvorbe a dodržiavaní školského poriadku, zastupuje žiakov vo vzťahu k riaditeľke a vedeniu školy, predkladá im svoje stanoviská a návrhy, zastupuje žiakov aj navonok a samozrejme organizuje na škole rôzne študentské akcie.

Gestorom žiackej školskej rady je Mgr. Vladimír Liščík

Členovia žiackej školskej rady
 

Meno a priezvisko

 

Trieda

 

Ladislav Pittner I.D
Ján Suto I.D
Katarína Matejovičová I.F
Sofia Kvaková II.F
Ema Huňadyová II.F
Branislav Sokirka II.D
Emma Čurmová III.G
Martin Sinčák III.F
Martina Bukovská III.E
Šimon Čižmár IV.E
Dominika Mihaľová IV.G
Činnosť žiackej školskej rady

Program ŽŠR a ŠR v školskom roku 2017/2018

  Činnosť Termín
1. Voľby do ŽŠR a ŠR september
2. Schválenie vnútorného poriadku školy september
3. 95. výročie založenia školy október
4. Turistické podujatie (Tatry, Slovenský raj) október
5. Imatrikulácia november
6. Študentská kvapka krvi december
7. Vianočný program december
8. Lyžovačka v Litmanovej január
9. Valentínsky ples február
10. Jarné upratovanie areálu školy marec
11 Deň učiteľov marec
12. Maturitná kvapka krvi apríl
13. Výstup na Vihorlat máj

Študentská školská rada

Študentská školská rada je orgánom žiakov strednej školy, ktorá reprezentuje a zastupuje záujmy žiakov školy vo vzťahu k vedeniu školy.

Štatút študentskej školskej rady

Členovia študentskej školskej rady 2017/2018
Trieda Meno a priezvisko
I.A
I.B
I.C
I.D
I.E
I.F Maxima Gaľová
II.A Pavol Biačko
II.B Viktória Virágová
II.C Chiara Rešetárová
II.D Katarína Ondová
II.E Viktória Molnárová
II.F Maxima Gaľová
III.A Lukáš Bátora
III.B Daniela Marcinčáková
III.C Soňa Pasuľková
III.D Michaela Marošiová
III.E Lucia Šatková
III.F Lucia Šatková
IV.A Natália Vaľová
IV.B Patrik Novák
IV.C Alexandra Sušková
IV.D Matúš Cifranič
IV.E Milan Hajaš
IV.F Adrián Vaľovčík
IV.G Emma Čurmová

Rada rodičov školy

Spojovacím článkom medzi vedením školy, rodičmi a študentmi v oblasti školskej a mimoškolskej činnosti je rodičovské združenie – Združenie rodičov školy. Najvyšším orgánom Združenia rodičov školy je Rada rodičov školy, ktorú tvoria zástupcovia jednotlivých tried. Títo boli riadne zvolení na schôdzach triednych združení a majú plnú dôveru rodičov. Na svojich zasadnutiach prerokúva zásadné otázky výchovy a vzdelávania, rieši pripomienky rodičov. V tomto smere koordinuje činnosť jednotlivých triednych združení. Na jej čele stojí predseda RZ , ktorý je zvolený spomedzi členov Rady rodičov školy. Spolupracuje s vedením školy pri riešení problémov výchovy a vzdelávania žiakov, posudzuje výsledky výchovno-vzdelávacieho procesu, vyjadruje sa k práci školy, aktivizuje rodičov pri odstraňovaní prekážok. V rámci svojich možností poskytuje škole materiálnu, personálnu a organizačnú pomoc pri práci so žiakmi. Cieľom činnosti Rady rodičov školy je v spolupráci s vedením školy a pedagogickými pracovníkmi :

  • ochraňovať a podporovať rozvoj hodnôt výchovy a vzdelávania,
  • napomáhať zvyšovať kvalitu výchovy a vzdelávania na princípe humanizmu, demokracie, vedeckosti
  • zabezpečovať ochranu práv študentov a záujmov rodičov v zmysle Zákona o rodine a Dohovoru OSN o právach dieťaťa
  •  zabezpečovať efektívnu a koordinačnú spoluprácu rodičov a školy pri formovaní osobnostných hodnôt študentov školy a napĺňaní výchovných cieľov školy
  • napomáhať realizovať stratégiu školy a výchovnou a vzdelávacou činnosťou pripraviť erudovaných, flexibilných, tvorivých, odborne kvalifikovaných absolventov v jednotlivých študijných a učebných odboroch
  • sledovať pripomienky, námety, požiadavky rodičov a v spolupráci s vedením školy podieľať sa na ich riešení.
  • Pri riešení výchovných a vzdelávacích otázok je Rada rodičov školy prostredníctvom svojich zástupcov v kontakte s vedením školy. Rodičia môžu predkladať svoje názory, námety, pripomienky a požiadavky týkajúce sa výchovy a vzdelávania svojich detí na celoškolských stretnutiach Združenia rodičov školy alebo na schôdzach triednych rodičovských združení. Tieto môžu byť následne prerokované na stretnutiach Rady rodičov školy. Ďalšou možnou formou spolupráce je priamy kontakt rodiča s vyučujúcim alebo vedením školy. Rada rodičov školy podporuje finančné požiadavky školy a to prostredníctvom finančných prostriedkov získaných z príspevkov rodičov.
Členovia Rady rodičovského združenia pri GPH
Trieda Triedny dôverník
I.A MUDr. Dana Bobošová
I.B Katarína Semjanová
I.C Ing. Jozef Doležal
I.D Ing. Stanislav Gaľa
I.E Mgr. Lucia Janošová Viestová
I.F Ing. Beáta Polláková
II.A Miroslav Patlevič
II.B MUDr. Marianna Vapnárová
II.C PhDr. Ivana Kolesnáčová
II.D PhDr. Zuzana Kuľhová
II.E PaedDr. Martin Molnár
II.F Dagmar Matejovičová
III.A Ing. Nadežda Jurková
III.B Petra Bajčiová
III.C MUDr. Jana Pirčová
III.D Ing. Miroslava Čižmáriková
III.E Mgr. Monika Čobanová
III.F Miloš Šepeľák
IV.A Ing. Ján Čižmárik
IV.B Marián Štefan
IV.C Alena Pirkovská
IV.D JUDr. Eva Koščová
IV.E JUDr. Alena Bukovská
IV.F Mgr. Martina Hujdičová
IV.G Mgr. Miriam Eľková