Orgány školy

Rada školy

Rada školy je iniciatívny a poradný orgán školskej samosprávy. Poslaním rady školy je vyjadrovať a presadzovať verejné záujmy, záujmy žiakov, rodičov a zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Rada školy plní úlohu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti školy z pohľadu školskej problematiky.  V rámci svojej pôsobnosti vykonáva činnosti, ktoré jej prislúchajú z príslušných právnych predpisov. Nemá právomoc zasahovať do oblastí, ktoré jej neprislúchajú, ako napríklad oblasť pracovno-právna, odmeňovanie zamestnancov, riešenie sťažností, vykonávanie kontrol v školách a školských zariadeniach, priame vstupovanie do výchovnovzdelávacieho procesu.

Má 11 členov.  Členovia rady sú zástupcovia pedagogických, nepedagogických zamestnancov, rodičov, žiakov a delegovaní zástupcovia zriaďovateľa.

Rada školy bola zriadená dňom 21.12.2020. Predsedom rady školy je Ing. Radoslav Harbuľák. Funkčné obdobie orgánu školskej samosprávy je štyri roky a končí sa dňa 20.12.2024.
RADA ŠKOLY PRE ROKY 2020-2024
Ing. Radoslav Harbuľák predseda  rady školy, zástupca za rodičov (rada.skoly@gphmi.sk)
RNDr. Beáta Semková tajomník rady školy, zástupca pedagogických zamestnancov (semkova@gphmi.sk)
Ing. Emil Ďurovčík poslanec zastupiteľstva KSK
MUDr. Pavol Kuchta poslanec zastupiteľstva KSK
JUDr. Anna Terezková zástupca zriaďovateľa
JUDr. Ing. Lucia Pivarníková zástupca zriaďovateľa
MUDr. Dana Bobošová zástupca za rodičov
Mgr. Miriam Eľková zástupca za rodičov
Mgr. Vladimír Liščík zástupca za pedagogických zamestnancov
Jozefína Hajduková zástupca za ostatných zamestnancov
Kristína Gaľová zástupca za žiakov

Žiacka školská rada (2020-2024)

Žiacka školská rada je orgánom žiakov strednej školy, ktorá reprezentuje a zastupuje záujmy žiakov školy vo vzťahu k vedeniu školy.

Žiacka školská rada sa vyjadruje k návrhom a opatreniam školy v oblasti výchovy a vzdelávania, podieľa na tvorbe a dodržiavaní školského poriadku, zastupuje žiakov vo vzťahu k riaditeľke a vedeniu školy, predkladá im svoje stanoviská a návrhy, zastupuje žiakov aj navonok a samozrejme organizuje na škole rôzne študentské akcie.

Predsedom žiackej školskej rady je Kristína Gaľová (III.D).

Gestorom žiackej školskej rady je Mgr. Vladimír Liščík.

Meno a priezvisko Trieda
Alexandra Gombitová I.A
Peter Šimko I.A
Ján Uchaľ I.B
Vladimír Jančár II.A
Martina Heimová II.B
Natália Kalinová III.B
Kristína Gaľová III.D
Matúš Jakuboc III.E
Pavol Biačko IV.A
Katarína Ondová IV.D
Katarína Matejovičová IV.F
Členovia žiackej školskej rady
Činnosť žiackej školskej rady

Program ŽŠR a ŠR v školskom roku 2020/2021

September 2020
 • Voľby do ŽŠR a ŠR
 • Zasadnutie ŽŠR a ŠR
 • Schválenie školského poriadku
 • Návrh celoročného plánu práce ŽŠR
 • Týždeň dobrovoľníctva
Október 2020
 • Stretnutie ŽŠR s vedením školy
 • Príprava imatrikulácie
 • Príprava relácie k oslavám 98. výročia založenia školy
November 2020
 • Organizácia Imatrikulácie
 • Deň boja za slobodu a demokraciu/ Deň študentstva -rozhlasová relácia
 • Študentská kvapka krvi
December 2020
 • Vianočná zbierka pre psov v útulku
 • Vianoce – kultúrny program
 • Zbierka oblečenia a trvanlivého jedla pre ľudí bez domova
Január 2021
 • Vznik SR – rozhlasová relácia
 • Stretnutie ŽŠR s vedúcou školskej jedálne Vlastou Pavlovou
Február 2021
 • Valentínsky ples
 • Valentínska pošta
Marec 2021
 • Zorganizovanie akcie  Marec- mesiac knihy
 • Jarná dobrovoľnícka brigáda na škole
Apríl 2021
 • Študentská kvapka krvi
 • Deň Zeme – dobrovoľnícke aktivity študentov
Máj 2021
 • Deň víťazstva nad fašizmom –  rozhlasová relácia
 • Rozlúčka s maturantmi
Jún 2021
 •  Vyhodnotenie práce ŽŠR za školský rok 2020/2021
 • Navrhnutie predbežného plánu na nový školský rok

Študentská rada

Študentská rada je zložená z predsedov jednotlivých tried a zastupuje záujmy žiakov jednotlivých tried.

Štatút študentskej rady

Členovia študentskej rady 2020/2021
Trieda Meno a priezvisko
I.A Peter Šimko
I.B Ján Uchaľ
I.C Katarína Rudincová
I.D Boris Sninský
I.E Chiara Regina Tkačiková
I.F Matej Miša
II.A Pavol Vaľo
II.B Martina Heimová
II.C Sofia Zbihlejová
II.D Beáta Kasincová
II.E Martin Matejovič
II.F Anna Hoptajová
III.A Dávid Tkáč
III.B Natália Kalinová
III.C Lukáš Doležal
III.D Kristína Gaľová
III.E Matúš Jakuboc
III.F Bianka Macková
IV.A Pavol Biačko
IV.B Viktória Virágová
IV.C Alexandra Semjanová
IV.D Katarína Ondová
IV.E Katarína Harmóciová
IV.F Katarína Matejovičová

Rada rodičov školy

Spojovacím článkom medzi vedením školy, rodičmi a študentmi v oblasti školskej a mimoškolskej činnosti je rodičovské združenie – Združenie rodičov školy. Najvyšším orgánom Združenia rodičov školy je Rada rodičov školy, ktorú tvoria zástupcovia jednotlivých tried. Títo boli riadne zvolení na schôdzach triednych združení a majú plnú dôveru rodičov. Na svojich zasadnutiach prerokúva zásadné otázky výchovy a vzdelávania, rieši pripomienky rodičov. V tomto smere koordinuje činnosť jednotlivých triednych združení. Na jej čele stojí predseda RZ, Ing. Radoslav Harbuľák, ktorý bol zvolený spomedzi členov Rady rodičov školy. Spolupracuje s vedením školy pri riešení problémov výchovy a vzdelávania žiakov, posudzuje výsledky výchovno-vzdelávacieho procesu, vyjadruje sa k práci školy, aktivizuje rodičov pri odstraňovaní prekážok. V rámci svojich možností poskytuje škole materiálnu, personálnu a organizačnú pomoc pri práci so žiakmi. Cieľom činnosti Rady rodičov školy je v spolupráci s vedením školy a pedagogickými pracovníkmi :

 • ochraňovať a podporovať rozvoj hodnôt výchovy a vzdelávania,
 • napomáhať zvyšovať kvalitu výchovy a vzdelávania na princípe humanizmu, demokracie, vedeckosti
 • zabezpečovať ochranu práv študentov a záujmov rodičov v zmysle Zákona o rodine a Dohovoru OSN o právach dieťaťa
 •  zabezpečovať efektívnu a koordinačnú spoluprácu rodičov a školy pri formovaní osobnostných hodnôt študentov školy a napĺňaní výchovných cieľov školy
 • napomáhať realizovať stratégiu školy a výchovnou a vzdelávacou činnosťou pripraviť erudovaných, flexibilných, tvorivých, odborne kvalifikovaných absolventov v jednotlivých študijných a učebných odboroch
 • sledovať pripomienky, námety, požiadavky rodičov a v spolupráci s vedením školy podieľať sa na ich riešení.
 • Pri riešení výchovných a vzdelávacích otázok je Rada rodičov školy prostredníctvom svojich zástupcov v kontakte s vedením školy. Rodičia môžu predkladať svoje názory, námety, pripomienky a požiadavky týkajúce sa výchovy a vzdelávania svojich detí na celoškolských stretnutiach Združenia rodičov školy alebo na schôdzach triednych rodičovských združení. Tieto môžu byť následne prerokované na stretnutiach Rady rodičov školy. Ďalšou možnou formou spolupráce je priamy kontakt rodiča s vyučujúcim alebo vedením školy. Rada rodičov školy podporuje finančné požiadavky školy a to prostredníctvom finančných prostriedkov získaných z príspevkov rodičov.
Členovia Rady rodičovského združenia pri GPH (2020/2021)
Trieda Triedny dôverník
I.A Mgr. Jana Gombitová
I.B Mgr. Lívia Kalaninová
I.C Mgr. Eva Kováčová, PhD.
I.D Ing. Ľudovít Veľas
I.E Mgr. Zuzana Kanocová
I.F Mgr. Lenka Sojková
II.A Ing. Radoslav Harbuľák
II.B Mgr. Martina Lesníková
II.C JUDr. Timea Sotáková
II.D Ing. Peter Moravec
II.E JUDr. Henrieta Hirjaková
II.F Žaneta Ličková
III.A MUDr. Dana Bobošová
III.B Katarína Semjanová
III.C Ing. Jozef Doležal
III.D Ing. Stanislav Gaľa
III.E Mgr. Lucia Janošová Viestová
III.F Ing. Beáta Polláková
IV.A Ing. Miroslav Patlevič
IV.B MUDr. Marianna Vapnárová
IV.C PhDr. Ivana Kolesnáčová
IV.D PhDr. Zuzana Kuľhová
IV.E PaedDr. Martin Molnár
IV.F Dagmar Matejovičová