Orgány školy

Rada školy

Rada školy je iniciatívny a poradný orgán školskej samosprávy. Poslaním rady školy je vyjadrovať a presadzovať verejné záujmy, záujmy žiakov, rodičov a zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Rada školy plní úlohu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti školy z pohľadu školskej problematiky.  V rámci svojej pôsobnosti vykonáva činnosti, ktoré jej prislúchajú z príslušných právnych predpisov. Nemá právomoc zasahovať do oblastí, ktoré jej neprislúchajú, ako napríklad oblasť pracovno-právna, odmeňovanie zamestnancov, riešenie sťažností, vykonávanie kontrol v školách a školských zariadeniach, priame vstupovanie do výchovnovzdelávacieho procesu.

Rada školy má 11 členov. Členovia rady sú zástupcovia pedagogických, nepedagogických zamestnancov, rodičov, žiakov a delegovaní zástupcovia zriaďovateľa.

Rada školy bola zriadená dňom 21.12.2020. Predsedom rady školy je Ing. Radoslav Harbuľák. Funkčné obdobie orgánu školskej samosprávy je štyri roky a končí sa dňa 20.12.2024.

RADA ŠKOLY PRE ROKY 2020-2024
Ing. Radoslav Harbuľák predseda  rady školy, zástupca za rodičov (rada.skoly@gphmi.sk)
RNDr. Beáta Semková tajomník rady školy, zástupca pedagogických zamestnancov (semkova@gphmi.sk)
Ing. Emil Ďurovčík poslanec zastupiteľstva KSK
MUDr. Pavol Kuchta poslanec zastupiteľstva KSK
JUDr. Anna Terezková zástupca zriaďovateľa
JUDr. Ing. Lucia Pivarníková zástupca zriaďovateľa
MUDr. Dana Bobošová zástupca za rodičov
Mgr. Miriam Eľková zástupca za rodičov
Mgr. Vladimír Liščík zástupca za pedagogických zamestnancov
Jozefína Hajduková zástupca za ostatných zamestnancov
Peter Šimko zástupca za žiakov

Školský parlament

Školský parlament je orgánom žiakov strednej školy, reprezentuje a zastupuje záujmy žiakov školy vo vzťahu k vedeniu školy.

Školský parlament sa vyjadruje k návrhom a opatreniam školy v oblasti výchovy a vzdelávania, podieľa na tvorbe a dodržiavaní školského poriadku, zastupuje žiakov vo vzťahu k riaditeľke a vedeniu školy, predkladá im svoje stanoviská a návrhy, zastupuje žiakov aj navonok a samozrejme organizuje na škole rôzne študentské akcie.

Predsedom školského parlamentu je Peter Šimko (III.A).

Koordinátorom činnosti študentského parlamentu je Mgr. Beáta Ryniková.

Meno a priezvisko Trieda
Adam Kornúc II.E
Peter Šimko III.A
Ján Uchaľ III.B
Martin Matejovič IV.E
Boris Sninský III.D
Gabriel Kuriľak III.B
Martina Heimová II.B
Richard Čornej IV.E
Klára Muchová III.C
Damián Bigáň III.F
Norbert Riebesam III.A
Anna Hoptajová IV.F
Anna Kováčová II.B
Martina Gerberyová I.C
Vladimíra Ficová II.B

Aktualizácia: 08.10.2022

Plán práce školského parlamentu v školskom roku 2022/2023

September 2022
 • Vypracovanie plánu práce na nový školský rok
 • Týždeň dobrovoľníctva v Michalovciach
 • Realizácia akcií pri príležitosti osláv 100 rokov GPH
Október 2022
 • Voľby nových členov do školského parlamentu (ďalej „ŠP“)
 • Teambuildingové workshopy s členmi ŠP
 • Voľba predsedu ŠP
 • Schválenie a prípadné doplnenie plánu práce pre ŠP
 • Prerokovanie Štatútu ŠP
 • Vzdelávací pobyt členov ŠP s cieľom získania cenných vedomostí
 • Príprava imatrikulácie
 • Spolupráca s Radou mládeže KSK
November 2022
 • Využívanie nástenky, internetu a platformy Edupage ako prostriedku na šírenie informácií o činnosti ŠP a akcií pre študentov
 • Riešenie pripomienok z triednických hodín
 • Imatrikulácia
 • Študentský ples
December 2022
 • Pomoc pri organizovaní vianočných školských aktivít a športových súťaží
 • Vianočná zbierka
 • Sprievodné akcie počas obdobia adventu
Január 2023
 • Projekty RMKK
 • Vzdelávanie funkcionárov školského parlamentu
 • Besedy o extrémizme a aktuálnych problémoch vo svete
Február 2023
 • Deň otvorených dverí
 • Valentínska kvapka krvi
 • Valentínska pošta
 • Teplákový deň
Marec 2023
 • Deň narcisov, pomoc pri organizovaní verejnej zbierky
 • Práca s členmi školského parlamentu, vzdelávanie predsedov tried, príprava budúcich mládežníckych lídrov
 • Deň vody
 • Lucky Jar
Apríl 2023
 • Lepšie okolie
 • Deň Zeme – realizácia projektu Lepšie okolie
 • Informácie o podujatiach z IUVENTY
Máj 2023
 • Rozlúčka so žiakmi 4. ročníkov
 • Dobrovoľníctvo a aktivity s ním spojené – zbierky a podujatia
Jún 2023
 • Hodnotenie činnosti školského parlamentu

Študentská rada

Študentská rada je zložená z predsedov jednotlivých tried a zastupuje záujmy žiakov jednotlivých tried.

Štatút školského parlamentu

Členovia študentskej rady 2022/2023
Trieda Meno a priezvisko
I.A Jakub Zaremba
I.B Noel Gulika
I.C Matej Michal Marcin
I.D Veronika Krásenská
I.E Šimon Vinc
I.F Dominika Pehaničová
II.A Marko Kotora
II.B Richard Čornej
II.C Dominika Mitníková
II.D Ivana Peslárová
II.E Dejan Rovňák
II.F David Němec
III.A Peter Šimko
III.B Ján Uchaľ
III.C Matej Bamburák
III.D Boris Sninský
III.E Tamara Illéšová
III.F Matej Miša
IV.A Viktor Roháč
IV.B Martina Heimová
IV.C Sofia Zbihlejová
IV.D Beáta Kasincová
IV.E Martin Matejovič
IV.F Anna Hoptajová

Rada rodičov školy

Spojovacím článkom medzi vedením školy, rodičmi a študentmi v oblasti školskej a mimoškolskej činnosti je rodičovské združenie – Združenie rodičov školy. Najvyšším orgánom Združenia rodičov školy je Rada rodičov školy, ktorú tvoria zástupcovia jednotlivých tried. Títo boli riadne zvolení na schôdzach triednych združení a majú plnú dôveru rodičov. Na svojich zasadnutiach prerokúva zásadné otázky výchovy a vzdelávania, rieši pripomienky rodičov. V tomto smere koordinuje činnosť jednotlivých triednych združení. Na jej čele stojí predseda RZ, Ing. Radoslav Harbuľák, ktorý bol zvolený spomedzi členov Rady rodičov školy. Spolupracuje s vedením školy pri riešení problémov výchovy a vzdelávania žiakov, posudzuje výsledky výchovno-vzdelávacieho procesu, vyjadruje sa k práci školy, aktivizuje rodičov pri odstraňovaní prekážok. V rámci svojich možností poskytuje škole materiálnu, personálnu a organizačnú pomoc pri práci so žiakmi. Cieľom činnosti Rady rodičov školy je v spolupráci s vedením školy a pedagogickými pracovníkmi :

 • ochraňovať a podporovať rozvoj hodnôt výchovy a vzdelávania,
 • napomáhať zvyšovať kvalitu výchovy a vzdelávania na princípe humanizmu, demokracie, vedeckosti
 • zabezpečovať ochranu práv študentov a záujmov rodičov v zmysle Zákona o rodine a Dohovoru OSN o právach dieťaťa
 •  zabezpečovať efektívnu a koordinačnú spoluprácu rodičov a školy pri formovaní osobnostných hodnôt študentov školy a napĺňaní výchovných cieľov školy
 • napomáhať realizovať stratégiu školy a výchovnou a vzdelávacou činnosťou pripraviť erudovaných, flexibilných, tvorivých, odborne kvalifikovaných absolventov v jednotlivých študijných a učebných odboroch
 • sledovať pripomienky, námety, požiadavky rodičov a v spolupráci s vedením školy podieľať sa na ich riešení.

Pri riešení výchovných a vzdelávacích otázok je Rada rodičov školy prostredníctvom svojich zástupcov v kontakte s vedením školy. Rodičia môžu predkladať svoje názory, námety, pripomienky a požiadavky týkajúce sa výchovy a vzdelávania svojich detí na celoškolských stretnutiach Združenia rodičov školy alebo na schôdzach triednych rodičovských združení. Tieto môžu byť následne prerokované na stretnutiach Rady rodičov školy. Ďalšou možnou formou spolupráce je priamy kontakt rodiča s vyučujúcim alebo vedením školy. Rada rodičov školy podporuje finančné požiadavky školy a to prostredníctvom finančných prostriedkov získaných z príspevkov rodičov.

Členovia Rady rodičovského združenia pri GPH
Trieda Triedny dôverník
I.A Jana Zarembová
I.B Ing. Mária Geralská
I.C Mgr. Katarína Semjanová
I.D Ing. Roman Marek
I.E PaedDr. Jana Dzurillová
I.F Ing. Denisa Palinská
II.A Ing. Miriam Kotorová
II.B Mgr. Katarína Čornejová
II.C PhDr. Beáta Paľovčíková
II.D Miroslava Peslárová
II.E Ing. Júlia Sabovová
II.F Mgr. Slavomíra Hadžuriková
III.A Mgr. Jana Gombitová
III.B Mgr. Lívia Kalaninová
III.C Mgr. Eva Kováčová, PhD.
III.D Mgr. Ľudovít Veľas
III.E Mgr. Zuzana Kanocová
III.F Mgr. Lenka Sojková
IV.A Ing. Radoslav Harbuľák
IV.B Mgr. Martina Lesníková
IV.C JUDr. Timea Sotáková
IV.D Ing. Peter Moravec
IV.E JUDr. Henrieta Hirjaková
IV.F Žaneta Ličková