Orgány školy

Rada školy

Rada školy je iniciatívny a poradný orgán školskej samosprávy. Jej poslaním je vyjadrovať a presadzovať verejné záujmy, záujmy žiakov, rodičov a zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania.

Plní funkciu verejnej kontroly a vyjadruje sa k činnosti našej školy v rámci školskej problematiky. Členovia rady sú zástupcovia pedagogických, nepedagogických zamestnancov, rodičov či dokonca žiakov.

Členovia rady školy
RADA ŠKOLY PRE ROKY 2016-2020 KONTAKT
MUDr. Pavol Kuchta predseda rada.skoly@gphmi.sk
RNDr. Mária Spišáková tajomník spisakov@gphmi.sk
PhDr. Viola Želinská viola.zelinska@centrum.sk
JUDr. Anna Činčárová anna.cincarova@vucke.sk
Ing. Emil Ďurovčík durovcike@gmail.com
Ing. Henrieta Kubová henrieta.kubova@vucke.sk
Ing. Jozef Sokologorský jozef.soky@gecom.sk
MUDr. Ján Paľovčík marbea@centrum.sk
Mgr. Miriam Eľková miriam.elkova@gmail.com
Vlasta Pavlová pavlova@gphmi.sk
Ema Huňadyová žiacka rada ehunadyova@gmail.com

Žiacka školská rada 2018/2019

Žiacka školská rada je orgánom žiakov strednej školy, ktorá reprezentuje a zastupuje záujmy žiakov školy vo vzťahu k vedeniu školy.

Žiacka školská rada sa vyjadruje k návrhom a opatreniam školy v oblasti výchovy a vzdelávania, podieľa na tvorbe a dodržiavaní školského poriadku, zastupuje žiakov vo vzťahu k riaditeľke a vedeniu školy, predkladá im svoje stanoviská a návrhy, zastupuje žiakov aj navonok a samozrejme organizuje na škole rôzne študentské akcie.

Gestorom žiackej školskej rady je Mgr. Vladimír Liščík

Plán práce koordinátora ŽŠR

Členovia žiackej školskej rady
 

Meno a priezvisko

 

Trieda

 

Dávid Tkáč
I.A
Anna Bamburáková I.C
 Matúš Jakuboc I.E
Ladislav Pittner II.D
Ján Suto II.D
Katarína Matejovičová II.F
Branislav Sokirka III.D
Sofia Kvaková III.F
Ema Huňadyová III.F
Emma Čurmová IV.G
Martin Sinčák IV.F
Činnosť žiackej školskej rady

Program ŽŠR a ŠR v školskom roku 2018/2019

September 2018 –        Voľba nových členov ŽŠR

–        Návrh celoročného plánu práce ŽŠR

–        Rozhlasová relácia ku Pamätnému dnu obetí Holokaustu a rasového násilia

–        Výpomoc s maľovaním plotov (materská škôlka) v rámci týždňa dobrovoľníctva

Október 2018 –        Stretnutie ŽŠR s vedením školy

–        100 rokov od vzniku ČSR – rozhlasová relácia

–        Príprava imatrikulácie

–        Zriadenie klubovne (oddychovej miestnosti pre študentov)

–        Jesenná dobrovoľnícka brigáda na škole

November 2018 –        Organizácia Imatrikulácie

–        Zorganizovanie prednášky v rámci Týždňa boja proti drogám

–        Deň boja za slobodu a demokraciu/ Deň študentstva –  rozhlasová relácia

–        Študentská kvapka krvi

December 2018 –        Vianočná zbierka pre psov v útulku

–        Vianoce – kultúrny program

–        Vianočná súťaž v aranžovaní tried

–        Zbierka oblečenia a trvanlivého jedla pre ľudí bez domova

Január 2019 –        Vznik SR – rozhlasová relácia

–        Stretnutie ŽŠR s ved. jedálne, p. V. Paulovou

Február 2019 –        Valentínsky ples

–        Valentínska pošta

Marec 2019 –        Zorganizovanie akcie k Marec- mesiac knihy

–        Jarná dobrovoľnícka brigáda na škole

Apríl 2019 –        Veľkonočná súťaž v aranžovaní tried

–        Študentská kvapka krvi

Máj 2019 –        Deň víťazstva nad fašizmom –  rozhlasová relácia
Jún 2019 –        Vyhodnotenie práce ŽŠR za školský rok 2018/2019

–        Navrhnutie predbežného plánu na nový školský rok

Študentská školská rada

Študentská školská rada je orgánom žiakov strednej školy, ktorá reprezentuje a zastupuje záujmy žiakov školy vo vzťahu k vedeniu školy.

Štatút študentskej školskej rady

Členovia študentskej školskej rady 2018/2019
Trieda Meno a priezvisko
I.A Dávid Tkáč
I.B Soňa Diničová
I.C Anna Bamburáková
I.D Kristína Gaľová
I.E Matúš Jakuboc
I.F Natália Poláková
II.A Pavol Biačko
II.B Viktória Virágová
II.C Rebeka Kolesnáčová
II.D Katarína Ondová
II.E Martin Tima
II.F Adam Majvitor
III.A Lukáš Bátora
III.B Daniela Marcinčáková
III.C Adrián Štafura
III.D Soňa Pasuľková
III.E Michaela Marošiová
III.F Lucia Šatková
IV.A Natália Vaľová
IV.B Patrik Novák
IV.C Alexandra Sušková
IV.D Matúš Cifranič
IV.E Milan Hajaš
IV.F Ivana Geročová
IV.G Emma Čurmová

Rada rodičov školy

Spojovacím článkom medzi vedením školy, rodičmi a študentmi v oblasti školskej a mimoškolskej činnosti je rodičovské združenie – Združenie rodičov školy. Najvyšším orgánom Združenia rodičov školy je Rada rodičov školy, ktorú tvoria zástupcovia jednotlivých tried. Títo boli riadne zvolení na schôdzach triednych združení a majú plnú dôveru rodičov. Na svojich zasadnutiach prerokúva zásadné otázky výchovy a vzdelávania, rieši pripomienky rodičov. V tomto smere koordinuje činnosť jednotlivých triednych združení. Na jej čele stojí predseda RZ , ktorý je zvolený spomedzi členov Rady rodičov školy. Spolupracuje s vedením školy pri riešení problémov výchovy a vzdelávania žiakov, posudzuje výsledky výchovno-vzdelávacieho procesu, vyjadruje sa k práci školy, aktivizuje rodičov pri odstraňovaní prekážok. V rámci svojich možností poskytuje škole materiálnu, personálnu a organizačnú pomoc pri práci so žiakmi. Cieľom činnosti Rady rodičov školy je v spolupráci s vedením školy a pedagogickými pracovníkmi :

  • ochraňovať a podporovať rozvoj hodnôt výchovy a vzdelávania,
  • napomáhať zvyšovať kvalitu výchovy a vzdelávania na princípe humanizmu, demokracie, vedeckosti
  • zabezpečovať ochranu práv študentov a záujmov rodičov v zmysle Zákona o rodine a Dohovoru OSN o právach dieťaťa
  •  zabezpečovať efektívnu a koordinačnú spoluprácu rodičov a školy pri formovaní osobnostných hodnôt študentov školy a napĺňaní výchovných cieľov školy
  • napomáhať realizovať stratégiu školy a výchovnou a vzdelávacou činnosťou pripraviť erudovaných, flexibilných, tvorivých, odborne kvalifikovaných absolventov v jednotlivých študijných a učebných odboroch
  • sledovať pripomienky, námety, požiadavky rodičov a v spolupráci s vedením školy podieľať sa na ich riešení.
  • Pri riešení výchovných a vzdelávacích otázok je Rada rodičov školy prostredníctvom svojich zástupcov v kontakte s vedením školy. Rodičia môžu predkladať svoje názory, námety, pripomienky a požiadavky týkajúce sa výchovy a vzdelávania svojich detí na celoškolských stretnutiach Združenia rodičov školy alebo na schôdzach triednych rodičovských združení. Tieto môžu byť následne prerokované na stretnutiach Rady rodičov školy. Ďalšou možnou formou spolupráce je priamy kontakt rodiča s vyučujúcim alebo vedením školy. Rada rodičov školy podporuje finančné požiadavky školy a to prostredníctvom finančných prostriedkov získaných z príspevkov rodičov.
Členovia Rady rodičovského združenia pri GPH
Trieda Triedny dôverník
I.A MUDr. Dana Bobošová
I.B Katarína Semjanová
I.C Ing. Jozef Doležal
I.D Ing. Stanislav Gaľa
I.E Mgr. Lucia Janošová Viestová
I.F Ing. Beáta Polláková
II.A Miroslav Patlevič
II.B MUDr. Marianna Vapnárová
II.C PhDr. Ivana Kolesnáčová
II.D PhDr. Zuzana Kuľhová
II.E PaedDr. Martin Molnár
II.F Dagmar Matejovičová
III.A Ing. Nadežda Jurková
III.B Petra Bajčiová
III.C MUDr. Jana Pirčová
III.D Ing. Miroslava Čižmáriková
III.E Mgr. Monika Čobanová
III.F Miloš Šepeľák
IV.A Ing. Ján Čižmárik
IV.B Marián Štefan
IV.C Alena Pirkovská
IV.D JUDr. Eva Koščová
IV.E JUDr. Alena Bukovská
IV.F Mgr. Martina Hujdičová
IV.G Mgr. Miriam Eľková