Orgány školy

Rada školy

Rada školy je iniciatívny a poradný orgán školskej samosprávy. Jej poslaním je vyjadrovať a presadzovať verejné záujmy, záujmy žiakov, rodičov a zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania.

Plní funkciu verejnej kontroly a vyjadruje sa k činnosti našej školy v rámci školskej problematiky. Členovia rady sú zástupcovia pedagogických, nepedagogických zamestnancov, rodičov či dokonca žiakov.

Členovia rady školy
RADA ŠKOLY PRE ROKY 2016-2020 KONTAKT
MUDr. Pavol Kuchta predseda rada.skoly@gphmi.sk
RNDr. Mária Spišáková tajomník spisakov@gphmi.sk
PhDr. Viola Želinská viola.zelinska@centrum.sk
JUDr. Anna Terezková anna.terezkova@vucke.sk
Ing. Emil Ďurovčík durovcike@gmail.com
Ing. Henrieta Kubová henrieta.kubova@vucke.sk
Ing. Jozef Sokologorský jozef.soky@gmail.com
MUDr. Ján Paľovčík palovcikovamartina@gmail.com
Mgr. Miriam Eľková miriam.elkova@gmail.com
Vlasta Pavlová pavlova@gphmi.sk
Ema Huňadyová žiacka rada ehunadyova@gmail.com

Žiacka školská rada 2019/2020

Žiacka školská rada je orgánom žiakov strednej školy, ktorá reprezentuje a zastupuje záujmy žiakov školy vo vzťahu k vedeniu školy.

Žiacka školská rada sa vyjadruje k návrhom a opatreniam školy v oblasti výchovy a vzdelávania, podieľa na tvorbe a dodržiavaní školského poriadku, zastupuje žiakov vo vzťahu k riaditeľke a vedeniu školy, predkladá im svoje stanoviská a návrhy, zastupuje žiakov aj navonok a samozrejme organizuje na škole rôzne študentské akcie.

Predsedom žiackej školskej rady je Ema Huňadyová (IV.F).

Gestorom žiackej školskej rady je Mgr. Vladimír Liščík.

Plán práce koordinátora ŽŠR

 Meno a priezvisko  

Trieda

 

Pavol Vaľo I.A
Sofia Zbihlejová I.C
Anna Hoptajová I.F
Katarina Herzanych II.B
Lukáš Doležal II.C
Matúš Jakuboc II.E
Pavol Biačko III.A
Ladislav Pittner III.D
Katarína Matejovičová III.F
Branislav Sokirka IV.D
Ema Huňadyová IV.F
Členovia žiackej školskej rady
Činnosť žiackej školskej rady

Program ŽŠR a ŠR v školskom roku 2019/2020

September 2019
 • Zasadnutie ŽŠR a ŠR
 • Schválenie školského poriadku
 • Voľba nových členov ŽŠR
 • Návrh celoročného plánu práce ŽŠR
 • Týždeň dobrovoľníctva
Október 2019
 • Stretnutie ŽŠR s vedením školy
 • Príprava imatrikulácie
 • Otvorenie školskej klubovne (oddychovej miestnosti pre študentov
November 2019
 • Organizácia Imatrikulácie
 • Deň boja za slobodu a demokraciu/ Deň študentstva -rozhlasová relácia
 • Študentská kvapka krvi
December 2019
 • Vianočná zbierka pre psov v útulku
 • Vianoce – kultúrny program
 • Zbierka oblečenia a trvanlivého jedla pre ľudí bez domova
Január 2020
 • Vznik SR – rozhlasová relácia
 • Stretnutie ŽŠR s vedúcou jedálne p. V. Pavlovou
Február 2020
 • Valentínsky ples
 • Valentínska pošta
Marec 2020
 • Zorganizovanie akcie k Marec- mesiac knihy
 • Jarná dobrovoľnícka brigáda na škole
Apríl 2020
 • Študentská kvapka krvi
 • Deň Zeme – rozhlasová relácia
Máj 2020
 • Deň víťazstva nad fašizmom –  rozhlasová relácia
Jún 2020
 •  Vyhodnotenie práce ŽŠR za školský rok 2019/2020
 • Navrhnutie predbežného plánu na nový školský rok

Študentská školská rada

Študentská školská rada je orgánom žiakov strednej školy, ktorá reprezentuje a zastupuje záujmy žiakov školy vo vzťahu k vedeniu školy.

Štatút študentskej školskej rady

Členovia študentskej školskej rady 2019/2020
Trieda Meno a priezvisko
I.A Pavol Vaľo
I.B Martina Heimová
I.C Sofia Zbihlejová
I.D Beáta Kasincová
I.E Ester Šafinová
I.F Anna Hoptajová
II.A Dávid Tkáč
II.B Natália Kalinová
II.C Lukáš Doležal
II.D Kristína Gaľová
II.E Matúš Jakuboc
II.F Bianka Macková
III.A Pavol Biačko
III.B Viktória Virágová
III.C Alexandra Semjanová
III.D Katarína Ondová
III.E Katarína Harmóciová
III.F Katarína Matejovičová
IV.A Lukáš Bátora
IV.B Daniela Marcinčáková
IV.C Adrián Štafura
IV.D Soňa Pasuľková
IV.E Michaela Marošiová
IV.F Lucia Šatková

Rada rodičov školy

Spojovacím článkom medzi vedením školy, rodičmi a študentmi v oblasti školskej a mimoškolskej činnosti je rodičovské združenie – Združenie rodičov školy. Najvyšším orgánom Združenia rodičov školy je Rada rodičov školy, ktorú tvoria zástupcovia jednotlivých tried. Títo boli riadne zvolení na schôdzach triednych združení a majú plnú dôveru rodičov. Na svojich zasadnutiach prerokúva zásadné otázky výchovy a vzdelávania, rieši pripomienky rodičov. V tomto smere koordinuje činnosť jednotlivých triednych združení. Na jej čele stojí predseda RZ , ktorý je zvolený spomedzi členov Rady rodičov školy. Spolupracuje s vedením školy pri riešení problémov výchovy a vzdelávania žiakov, posudzuje výsledky výchovno-vzdelávacieho procesu, vyjadruje sa k práci školy, aktivizuje rodičov pri odstraňovaní prekážok. V rámci svojich možností poskytuje škole materiálnu, personálnu a organizačnú pomoc pri práci so žiakmi. Cieľom činnosti Rady rodičov školy je v spolupráci s vedením školy a pedagogickými pracovníkmi :

 • ochraňovať a podporovať rozvoj hodnôt výchovy a vzdelávania,
 • napomáhať zvyšovať kvalitu výchovy a vzdelávania na princípe humanizmu, demokracie, vedeckosti
 • zabezpečovať ochranu práv študentov a záujmov rodičov v zmysle Zákona o rodine a Dohovoru OSN o právach dieťaťa
 •  zabezpečovať efektívnu a koordinačnú spoluprácu rodičov a školy pri formovaní osobnostných hodnôt študentov školy a napĺňaní výchovných cieľov školy
 • napomáhať realizovať stratégiu školy a výchovnou a vzdelávacou činnosťou pripraviť erudovaných, flexibilných, tvorivých, odborne kvalifikovaných absolventov v jednotlivých študijných a učebných odboroch
 • sledovať pripomienky, námety, požiadavky rodičov a v spolupráci s vedením školy podieľať sa na ich riešení.
 • Pri riešení výchovných a vzdelávacích otázok je Rada rodičov školy prostredníctvom svojich zástupcov v kontakte s vedením školy. Rodičia môžu predkladať svoje názory, námety, pripomienky a požiadavky týkajúce sa výchovy a vzdelávania svojich detí na celoškolských stretnutiach Združenia rodičov školy alebo na schôdzach triednych rodičovských združení. Tieto môžu byť následne prerokované na stretnutiach Rady rodičov školy. Ďalšou možnou formou spolupráce je priamy kontakt rodiča s vyučujúcim alebo vedením školy. Rada rodičov školy podporuje finančné požiadavky školy a to prostredníctvom finančných prostriedkov získaných z príspevkov rodičov.
Členovia Rady rodičovského združenia pri GPH
Trieda Triedny dôverník
I.A Ing. Radoslav Harbuľák
I.B Mgr. Martina Lesníková
I.C JUDr. Timea Sotáková
I.D Ing. Peter Moravec
I.E JUDr. Henrieta Hirjaková
I.F Žaneta Ličková
II.A MUDr. Dana Bobošová
II.B Katarína Semjanová
II.C Ing. Jozef Doležal
II.D Ing. Stanislav Gaľa
II.E Mgr. Lucia Janošová Viestová
II.F Ing. Beáta Polláková
III.A Miroslav Patlevič
III.B MUDr. Marianna Vapnárová
III.C PhDr. Ivana Kolesnáčová
III.D PhDr. Zuzana Kuľhová
III.E PaedDr. Martin Molnár
III.F Dagmar Matejovičová
IV.A Ing. Nadežda Jurková
IV.B Petra Bajčiová
IV.C MUDr. Jana Pirčová
IV.D Ing. Miroslava Čižmáriková
IV.E Mgr. Monika Čobanová
IV.F Ing. Miloš Šepeľák