Povinne zverejňované informácie

Povinné zverejnenie informácií Gymnázia Pavla Horova, Masarykova 1, Michalovce (ďalej len „škola“) v zmysle ustanovení zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)

Názov školy: Gymnázium Pavla Horova, Masarykova 1, 071 79 Michalovce

Adresa: Masarykova 1, 071 79 Michalovce

IČO: 00161063

Spôsob zriadenia: Zriaďovacia listina č. 1170/2009 – RU 17/8410
Zriaďovateľ: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 040 01 Košice

Škola je organizačne členená do troch úsekov (schéma organizačnej štruktúry):

  • úsek riaditeľa školy,
  • úsek výchovno-vzdelávacej činnosti,
  • úsek technicko-ekonomických činností v gymnáziu.

Žiadosť o sprístupnenie informácií podľa infozákona, ako aj sťažnosti a podnety možno podať:

  • osobne na sekretariáte školy v pracovných dňoch v čase od 8.00 do 15.00,
  • poštou na adresu Gymnázium Pavla Horova, Masarykova 1, 071 79 Michalovce,
  • telefonicky na +421 56 6423097,
  • elektronickou poštou na gph@gphmi.sk.

Sadzobník úhrad za sprístupňovanie informácií

Prehlásenie o prístupnosti

Webové sídlo Gymnázia Pavla Horova, Masarykova 1, 071 79 Michalovce www.gphmi.sk sa v čo najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy v oblasti prístupnosti webových stránok, a to najmä zákona 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy v znení neskorších predpisov a platného výnosu Ministerstva financií SR o štandardoch informačných systémov verejnej správy.

Gymnázium Pavla Horova si je vedomé nedodržania štandardov v niektorých častiach stránky, kde zverejňuje dokumenty, doručené škole výlučne klasickou poštou (verejné vyhlášky, zmluvy). Ide o dokumenty, ktoré škola netvorí ani nepripomienkuje a nemá k dispozícii zdroj príslušných textov v elektronickej forme, preto zverejňuje informáciu v jedinej dostupnej forme ako naskenované texty.

Voľné pracovné miesta

11.7.2024 Gymnázium Pavla Horova, Masarykova 1, 071 79  Michalovce informuje o voľnom pracovnom mieste učiteľ/ka všeobecno-vzdelávacích predmetov s aprobáciou výchova k občianstvu v kombinácii telesná výchova, s nástupom od 01.09.2024 na 100% pracovný úväzok, pracovná zmluva na dobu určitú, neskôr možnosť uzavretia pracovnej zmluvy na dobu neurčitú.Ďalšie informácie (tu)

Prístup k informáciám

V zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov je Gymnázium Pavla Horova (ďalej len „škola“) povinnou osobou, ktorá je povinná sprístupňovať informácie, ktoré má k dispozícii. Informácie sa sprístupňujú bez preukázania právneho alebo iného dôvodu alebo záujmu, pre ktorý sa informácia požaduje.

Sprístupňovanie informácií na žiadosť
Zo žiadosti musí byť zrejmé ktorej povinnej osobe je určená (škola), meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa, adresa pobytu alebo sídlo žiadateľa, ktorých informácií sa žiadosť týka, aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje. Ak žiadosť nemá predpísané náležitosti, škola bezodkladne vyzve žiadateľa, aby v určenej lehote neúplnú žiadosť doplnil.

Lehota na vybavenie žiadosti
Škola sprístupňuje informácie bez zbytočného odkladu, najneskôr do 8 pracovných dní alebo do 15 pracovných dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe. Lehota môže byť v zákonom stanovených prípadoch predĺžená.

Obmedzenia prístupu k informáciám
Informácie, ktoré sú v zmysle zákona o slobode informácií považované za utajované skutočnosti, obchodné tajomstvo, bankové tajomstvo, daňové tajomstvo, ďalej informácie, ktoré podliehajú ochrane osobných údajov a ochrane osobnosti, sa nesprístupňujú. Ďalšie obmedzenia prístupu k informáciám sú špecifikované v § 11 zákona o slobode informácií.

Vybavenie žiadosti
Ak povinná osoba poskytne žiadateľovi požadované informácie v rozsahu a spôsobom podľa § 16 zákona o slobode informácií v zákonom stanovenej lehote, urobí rozhodnutie zápisom v spise. Proti takému rozhodnutiu nemožno podať opravný prostriedok. Ak povinná osoba, ku ktorej žiadosť smeruje, nemá požadované informácie k dispozícii a ak má vedomosť o tom, kde možno požadovanú informáciu získať, postúpi žiadosť do piatich dní odo dňa doručenia žiadosti povinnej osobe, ktorá má požadované informácie k dispozícii, inak žiadosť odmietne rozhodnutím (§ 18). Postúpenie žiadosti povinná osoba bezodkladne oznámi žiadateľovi. Ak povinná osoba žiadosti nevyhovie hoci len sčasti, vydá o tom v zákonom stanovenej lehote písomné rozhodnutie. Rozhodnutie nevydá v prípade, ak žiadosť bola odložená.

Opravné prostriedky 
Proti rozhodnutiu povinnej osoby o odmietnutí sprístupnenia požadovanej informácie možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti. Odvolanie sa podáva povinnej osobe, ktorá rozhodnutie vydala alebo mala vydať.

Podávanie podnetov o protispoločenskej činnosti

Podávanie podnetov o protispoločenskej činnosti – web zriaďovateľa VUC Košice

Usmernenie pre prácu so sťažnosťami

Usmernenie pre prácu so sťažnosťami