Maturita 2022

Aktuálne informácie k maturitným skúškam

Organizáciu maturitnej skúšky upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov. EČ MS a PFIČ MS zabezpečuje NÚCEM.

Viac informácií nájdete  TU

MATURITA 2022 – Informácie o maturite pre gymnáziá s vyučovacím jazykom slovenským

Prezentácia k MS pre žiakov a rodičov Maturita_2021_2022

Prihláška na maturitnú skúšku 2022

Predmety maturitnej skúšky na gymnáziu:

 1. slovenský jazyk a literatúra
 2. cudzí jazyk (ANJ, FRJ, NEJ, RUJ) – B2
 3. voliteľný predmet zo skupiny prírodovedných alebo spoločenskovedných alebo ostatných predmetov
 4. ďalší voliteľný predmet (aj CUJ na úrovni B1 alebo B2, žiak koná len ÚFIČ MS)

      Voliteľný predmet  uvedený v bode 3 je každý predmet zo skupiny menovaných predmetov, v ktorom mal žiak súčet týždenných hodinových dotácií počas štúdia najmenej  šesť.

 • Termín podania prihlášok na maturitnú skúšku 30. september 2021
 • Zmeny predmetov a úrovní do 15. októbra 2021
 • Žiak so zdravotným znevýhodnením (vzdelávaný podľa individuálneho vzdelávacieho programu) oznámi aj spôsob vykonania maturitnej skúšky na základe žiadosti podľa § 14 ods. 8 vyhlášky č. 318/2008 Z. z.
 • Riaditeľka školy môže v osobitných prípadoch (najmä zdravotný stav, dlhodobý pobyt v zahraničí) najneskôr do 31. januára 2022 povoliť zmeny predmetov maturitnej skúšky.

Dokument na stiahnutie: Prihláška_žiaka_na_maturitnú skúšku 

Informácie k EČ a PFIČ v školskom roku 2021/2022

V zmysle dokumentu Sprievodca školským rokom 2021/2022 sa riadny termín externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky (EČ a PFIČ MS) v školskom roku 2021/2022 uskutoční v dňoch

 • 15. marec 2022 (utorok) – slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra
 • 16. marec 2022 (streda) – anglický, francúzsky, nemecký, ruský jazyk
 • 17. marec 2022 (štvrtok) – matematika

Všetky dôležité informácie k EČ a PFIČ MS nájdete na stránke  TU

Aktuálne zmeny:
1. V deň administrácie EČ a PFIČ MS je potrebné sa riadiť pri rozsadení študentov v miestnosti podľa aktuálnych hygienicko-epidemiologických nariadení.
2.  V školskom roku 2021/2022 sa predlžuje časový limit na napísanie testov z jednotlivých predmetov EČ MS, ako aj prác PFIČ MS o 15 minút. Pri realizácii EČ a PFIČ MS sa riadime upraveným časovým harmonogramom – Príloha č. 1 (od str. 17)  dokumentu Pokyny pre školských koordinátorov_2022_finalne.

Náhradný termín EČ a PFIČ MS sa uskutoční 5. až 8. apríla 2022. 

Opravný termín EČ a PFIČ MS určí MŠVVaŠ SR. Predbežný termín je 3. až 8. septembra 2022.

Organizáciu maturitnej skúšky upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov. EČ MS a PFIČ MS zabezpečuje NÚCEM.

Špecifikácie testov

Špecifikácia testu zo slovenského jazyka a literatúry >>>  Špecifikácia testov EČ a PFIČ MS – vyučovací jazyk 

Špecifikácia testu B2 – cudzí jazyk >>> Špecifikácia testov EČ a PFIČ MS – cudzí jazyk

Špecifikácia testu z matematiky>>> MATURITA 2022 – Špecifikácia testu EČ MS – MAT