Maturita 2021

Aktuálne informácie k maturitným skúškam

Organizáciu maturitnej skúšky upravuje zákon č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní  (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška č.318/2008 Z.z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov. Realizáciu externej časti (EČ) a písomnej formy internej časti (PFIČ) maturitnej skúšky (MS) zabezpečuje NÚCEM.

Informácie pre výchovných poradcov, triednych učiteľov, rodičov a žiakov o maturite 2021 – gymnáziá s VJS_final

Informácie k  maturitným skúškam: https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/maturita

Prihláška na maturitnú skúšku 2021

Predmety maturitnej skúšky na gymnáziu:

  1. slovenský jazyk a literatúra
  2. cudzí jazyk (ANJ, FRJ, NEJ, RUJ) – B2
  3. voliteľný predmet zo skupiny prírodovedných alebo spoločenskovedných alebo ostatných predmetov
  4. ďalší voliteľný predmet (aj CUJ na úrovni B1 alebo B2, žiak koná len ÚFIČ MS)

      Voliteľný predmet  uvedený v bode 3 je každý predmet zo skupiny menovaných predmetov, v ktorom mal žiak súčet týždenných hodinových dotácií počas štúdia najmenej  šesť.

  • Termín podania prihlášok na maturitnú skúšku 30. september 2020
  • Zmeny predmetov a úrovní do 15. októbra 2020
  • Žiak so zdravotným znevýhodnením (vzdelávaný podľa individuálneho vzdelávacieho programu) oznámi aj spôsob vykonania maturitnej skúšky na základe žiadosti podľa § 14 ods. 8 vyhlášky č. 318/2008 Z. z.
  • Riaditeľka školy môže v osobitných prípadoch (najmä zdravotný stav, dlhodobý pobyt v zahraničí) najneskôr do 31. januára 2021 povoliť zmeny predmetov maturitnej skúšky.

Dokument na stiahnutie: Prihláška_žiaka_na_maturitnú_ skúšku

18.9.2020 Usmernenie pre prihlasovanie žiakov so ZZ na EČ a PFIČ MS 2021_final

EČ a PFIČ v školskom roku 2020/2021

16. marec 2021                            EČ a PFIČ zo slovenského jazyk a literatúry
17. marec 2021                            EČ a PFIČ z cudzích jazykov (ANJB2, NEJB2, FRJB2, RUJB2)
18. marec 2021                            EČ z matematiky

Zmena 04.01.2021: Ruší sa externá časť maturitnej skúšky v školskom roku 2020/2021. Písomná forma internej časti maturitnej skúšky, teda sloh sa uskutoční v termíne od 12. apríla. Presný termín určí MŠVVaŠ SR  do 31. marca 2021.

Špecifikácie testov

Špecifikácia testu zo SLJ >>> Specifikacia testu_VUJ_MS 2020_2021_web_final

Špecifikácia testu B2 – CUJ>>> Specifikacia_testu_B2_MS_2020_2021_web_final

Špecifikácia testu z MAT>>> Specifikacia testu_MAT_MS 2020_2021_web_final