Maturita 2020

Informácie pre výchovných poradcov, rodičov, učiteľov a žiakov

Riadny termín externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky (EČ a PFIČ MS) v školskom roku 2019/2020 sa uskutoční v dňoch 17. – 20. marca 2020. Náhradný termín EČ a PFIČ MS sa uskutoční 31. 3. –  3. 4. 2020. Opravný termín EČ a PFIČ MS určí MŠVVaŠ SR. Predbežný termín je 3. až 8. septembra 2020.

Organizáciu maturitnej skúšky upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov. EČ MS a PFIČ MS zabezpečuje NÚCEM.

Informácie_o_maturite_2020_-_gymnáziá_s_vyučovacím jazykom slovenským

Prezentácia zo školenia o Maturite 2020

Prihláška na maturitnú skúšku 2020

Dokument na stiahnutie: PRIHLÁŠKA_MS_2020

Špecifikácie testov

Špecifikácia testu zo SLJ >>> Specifikacia testu_VUJ_MS 2019_2020_web_final_final

Špecifikácia testu B2 – CUJ>>>Specifikacia_testu_B2_MS_2019_2020_web_final

Špecifikácia testu z MAT>>>Specifikacia_testu_MAT_MS_2019_2020_web