Maturita 2020

Aktuálne informácie k maturitným skúškam

27.04.2020 Stručný prehľad aktuálnych informácií k realizácii ústnych maturitných skúšok v školskom roku 2019/2020:

  • Vyučovanie sa pre posledné ročníky v SŠ končí  7. mája 2020.
  • Vysvedčenie posledného ročníka SŠ vydá SŠ spolu s maturitným vysvedčením najneskôr  30. júna 2020.
  • V školskom roku 2019/2020 sa na gymnáziách interná časť maturitnej skúšky vykonáva administratívne. Hodnotenie v predmete internej časti maturitnej skúšky sa získa ako aritmetický priemer známok z tohto predmetu alebo skupiny príbuzných predmetov. Do aritmetického priemeru známok sa započítajú koncoročné známky zo všetkých ročníkov a polročné známky z posledných dvoch ročníkov.
  • Riaditeľka školy určí do 7. mája 2020 skupiny príbuzných predmetov, ktorých známky sa započítajú do hodnotenia maturitného predmetu.
  • Výsledné známky sprístupní škola do 12. mája 2020.
  • Ak žiak nesúhlasí s výslednou známkou z niektorého predmetu maturitnej skúšky a do 15. mája 2020 písomne oznámi nesúhlas strednej škole, žiak vykoná internú časť maturitnej skúšky z tohto predmetu podľa bodu 11 rozhodnutia https://www.minedu.sk/rozhodnutie-o-terminoch-a-organizacii-absolventskej-skusky-zaverecnej-skusky-zaverecnej-pomaturitnej-skusky-a-celkoveho-zhodnotenia-manualnych-zrucnosti-v-case-mimoriadnej-situacie-v-skolskom-roku-20192020/. Ak s priemerovanou známkou súhlasí, stredná škola vystaví žiakovi maturitné vysvedčenie.
  • Komunikácia medzi strednou školou a plnoletým žiakom alebo zákonným zástupcom neplnoletého žiaka sa uskutočňuje cez informačný systém strednej školy alebo elektronicky v naskenovanej podobe alebo poštou. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole.
  • Administratívne vykonanie internej časti maturitnej skúšky sa nevzťahuje na predmet dobrovoľnej maturitnej skúšky.
  • Žiadosť o uskutočnenie internej časti maturitnej skúšky z dobrovoľného predmetu môže plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka písomným oznámením zrušiť do 7. mája 2020, inak sa interná časť maturitnej skúšky z dobrovoľného predmetu vykonáva podľa bodu 11 usmernenia. Tlačivá na zrušenie dobrovoľnej skúšky boli zverejnené cez Edupage školy.
  • Interná časť maturitnej skúšky sa koná v termíne od 25. mája do 13. júna 2020 pre žiakov, ktorí nesúhlasia s výslednou známkou príp. chcú maturovať z dobrovoľného predmetu. O presných termínoch budete včas informovaní po ukončení administratívnych záležitostí a sprehľadnení stavu.

https://www.minedu.sk/rozhodnutie-o-terminoch-a-organizacii-internej-casti-maturitnej-skusky-v-case-mimoriadnej-situacie-v-skolskom-roku-20192020/

http://www.ucimenadialku.sk/usmernenia/maturity-a-zaverecne-skusky/

Pokyny pre skúšku – infografika

Časová os pre žiakov a rodičov

Ako sa vypočíta moja známka?

Čo sú príbuzné skupiny predmetov?

05.05.2020 Určenie predmetov k administratívnej maturite 

Prihláška na maturitnú skúšku 2020

Dokument na stiahnutie: PRIHLÁŠKA_MS_2020

Riadny termín externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky (EČ a PFIČ MS) v školskom roku 2019/2020 sa uskutoční v dňoch 17. – 20. marca 2020. Náhradný termín EČ a PFIČ MS sa uskutoční 31. 3. –  3. 4. 2020. Opravný termín EČ a PFIČ MS určí MŠVVaŠ SR. Predbežný termín je 3. až 8. septembra 2020.

Organizáciu maturitnej skúšky upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov. EČ MS a PFIČ MS zabezpečuje NÚCEM.

Informácie_o_maturite_2020_-_gymnáziá_s_vyučovacím jazykom slovenským

Prezentácia zo školenia o Maturite 2020

Ďalšie dôležité informácie pred písomnými MS 2020 - neaktuálne/zrušené

Špecifikácie testov

Špecifikácia testu zo SLJ >>> Specifikacia testu_VUJ_MS 2019_2020_web_final_final

Špecifikácia testu B2 – CUJ>>>Specifikacia_testu_B2_MS_2019_2020_web_final

Špecifikácia testu z MAT>>>Specifikacia_testu_MAT_MS_2019_2020_web