Darujte 2% z dane

Aj Vaše dane môžu skvalitniť vzdelávanie na Zemplíne.

Gymnázium Pavla Horova v Michalovciach je jednou z najstarších, najvýznamnejších, ale aj najdynamickejšie sa rozvíjajúcich škôl na Zemplíne, v Košickom samosprávnom kraji či na Slovensku. Škola s veľkou tradíciou, ktorá vychovala celý rad významných osobností, je v súčasnosti stredobodom záujmu širokej verejnosti. V Michalovciach i v širšom okolí patrí k tým školským zariadeniam, ktoré sú ťahúňmi progresu a kvalitatívneho napredovania. Škola sa vyznačuje tým, že v radoch jej pedagógov bolo a je nemálo výnimočných osobností a v radoch jej študentov bolo a je mnoho mimoriadnych talentov. Školu vždy charakterizovali aj pozoruhodné podujatia a aktivity, no najmä úspechy žiakov v rôznych súťažiach a olympiádach  na národnej i medzinárodnej úrovni.

Občianske združenie pri Gymnáziu Pavla Horova je zaradené do zoznamu prijímateľov, ktorým sa môže poukázať podiel zaplatenej dane, podľa § 50 Zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z.z. v znení noviel.

Na základe tejto skutočnosti, prosíme všetkých rodičov našich žiakov a ostatných sympatizantov GPH, aby 2 % z dane z príjmu za rok 2023 venovali našej škole. Takto získané finančné prostriedky škola využije na skvalitnenie a zefektívnenie výchovno-vzdelávacieho procesu. Tlačivá sú k dispozícii na webovej stránke školy a sekretariáte školy. Gymnázium Pavla Horova všetkým, ktorí sa rozhodnú venovať 2 % zaplatenej dane z príjmu za rok 2023 našej škole vopred ďakuje.

Ako sme použili poskytnuté prostriedky v predchádzajúcom roku

V roku 2021 ste nám venovali spolu 12 462,21 €. Použili sme ich na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu – inovovanie didaktickej techniky, nákup učebných pomôcok, literatúry, modernizáciu interiérových priestorov školy, doplnkov IT techniky, popularizáciu prírodovedno-technických predmetov.

V roku 2022 ste nám venovali spolu  10 504,78 €. Tieto finančné prostriedky použijeme na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho proces a modernizáciu interiérových priestorov školy, doplnkov IT techniky (notebooky, príslušenstvo), popularizáciu prírodovedno-technických predmetov za účelom vytvorenia podnetného školského prostredia so špičkovým vybavením a zabezpečenia kvalitatívneho posunu úrovne vzdelávania.

Ako nám poukázať 2% z dane

 • Vyplňte údaje o Občianskom združení pri Gymnáziu Pavla Horova  do príslušných oddielov v daňovom priznaní a sumu zodpovedajúcu:
  2% z dane, ak ste neboli dobrovoľníkom v roku 2023
  3% z dane, ak ste v roku 2023 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a máte o tom potvrdenie, ktoré priložíte k daňovému priznaniu.
 • Ak nám chcete oznámiť, že ste nám zaslali svoje % z dane, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov.
 • Do termínu na podanie daňového priznania zaplaťte daň za rok 2023 a podajte daňové priznanie príslušnému daňovému úradu.

Stiahnite si Tlačivo na 2 % z dane/vyhlásenie

vyhlasenie-2023 (na stiahnutie)

 • Skontrolujte, či nemáte nedoplatok na dani z minulosti a či výška 1% z vašej dane za rok 2023 nie je nižšia ako 8 €.
 • Do príslušných oddielov v daňovom priznaní vyplňte údaje o Občianskom združení pri Gymnáziu Pavla Horova a sumu zodpovedajúcu 2% z dane, ak ste POSKYTLI finančný dar na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba OZ pri GPH ) v minimálnej výške 0,5% zaplatenej dane do lehoty na podanie daňového priznania, alebo 1% z dane, ak ste ho neposkytli.
 • Ak nám chcete oznámiť, že ste nám zaslali svoje % z dane, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov.
 • Do termínu na podanie daňového priznania zaplaťte daň za rok 2021 a podajte daňové priznanie príslušnému daňovému úradu.
 • Požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane, v ktorej potvrdí výšku zaplatenej dane a potvrdí, že nemáte nedoplatok na dani za rok 2023.
 • Vypočítajte si 2% (3%) zo zaplatenej dane, vypočítaná suma nesmie byť nižšia ako 3 €.
 • Vyplňte Vyhlásenie o poukázaní sumy zodpovedajúcej:
  2% z dane, ak ste neboli dobrovoľníkom v roku 2023
  3% z dane, ak ste v roku 2023 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a máte o tom potvrdenie, ktoré priložíte k vyhláseniu..
 • Ak nám chcete oznámiť, že ste nám zaslali svoje % z dane, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov.

Údaje o Rodičovskom združení

[stm_table_html]

Názov Občianske združenie pri Gymnáziu Pavla Horova
Sídlo Masarykova 1932/1, 07101 Michalovce
Forma Občianske združenie
IČO 52925358
Info o OZ https://www.dvepercenta.sk/details.php?organizationID=32676

https://www.notar.sk/poberatel/?actId=61b0ac70689fbd72166afcc3

[/stm_table_html]