Projekt FinQ

Program FinQ – program finančného vzdelávania, ktorého hlavným garantom je Nadácia Slovenskej sporiteľne

Program FinQ je program finančného vzdelávania a rozvoja finančnej kultúry pre školy v SR, ktorého hlavným garantom je Nadácia Slovenskej sporiteľne.

Cieľ programu FinQ je prispieť k rozvoju finančného vzdelávania a finančnej kultúry na Slovensku, spracovať a poskytnúť školám učebné materiály na zvýšenie FG.  Naša škola patrí do skupiny 25 škôl Slovenska, ktoré boli vybrané  NSPP do finančného projektu FinQ.

Pri tvorbe koncepcie programu vychádzali autori z filozofie založenej na troch kvocientoch: schopnosť človeka poznávať a rozumieť prejavom okolia vyjadrujú inteligenčný a emočný kvocient, schopnosť využívať kritické myslenie s cieľom aktívne ovplyvniť finančnú situáciu seba a spoločnosti predstavuje FinQ– kvocient finančnej kultúry. Ten je podľa autorov programu potrebné neustále rozvíjať vo všetkých oblastiach života, aby pochopenie informácií v širších kontextoch umožnilo mladým ľuďom prijímať správne rozhodnutia a po vstupe do reálneho života dokázali robiť zodpovedné kroky aj vo finančnej oblasti.

Pri tvorbe koncepcie programu tvorcovia vychádzali z filozofie založenej na troch kvocientoch: schopnosť človeka poznávať a rozumieť prejavom okolia vyjadrujú inteligenčný a emočný kvocient, schopnosť využívať kritické myslenie s cieľom aktívne ovplyvniť finančnú situáciu seba a spoločnosti predstavuje FinQ – kvocient finančnej kultúry. Ten je potrebný neustále rozvíjať vo všetkých oblastiach života, aby pochopenie informácií v širších kontextoch umožnilo mladým ľuďom prijímať správne rozhodnutia a aby po vstupe do reálneho života dokázali robiť zodpovedné kroky aj vo finančnej oblasti.

IQ + EQ + FinQ = 3Q pre život

  1. Zástupkyňa riaditeľky školy: RNDr. Renáta Gaľová, FYZ – CHE – INF (absolvovala Metodický deň pre vedenie škôl 5.6.2019), galova@gphmi.sk
  2. Koordinátor finančného vzdelávania: Mgr. Jana Kunčová, MAT – FYZ (absolvovala Metodický deň pre vedenie škôl 5.6.2019) jkkuncova@gmail.com

Pedagogickí zamestnanci vzdelávacích oblastí:

  1. Jazyk a komunikácia: Mgr. Matej Starják, PhD., SJL – DEJ, matejstarjak@centrum.sk
  2. Matematika a práca s informáciami: RNDr. Alica Süčová,  MAT – CHE, alicasucova111@gmail.com
  3. Človek a spoločnosť: Mgr. Vladimír Liščík,  DEJ – GEG, vladoliscik@centrum.sk

Projekt pilotného overovania programu FinQ odštartoval v septembri na 25-tich školách, ktorých riaditelia a koordinátori finančnej gramotnosti sa mohli bližšie zoznámiť s obsahom programu počas metodického dňa. Pilotná fáza bude prebiehať v dvoch etapách: v školskom roku 2019/2020 vzdelávaním pedagógova vstupným testovaním žiačok a žiakov a v školskom roku 2020/2021 samotným pilotným overovaním vo vybraných triedach na základných a stredných školách.

Súčasťou FinQ je aj vzdelávací portál so všetkým metodickými a podpornými nástrojmi na webovej stránke www.finq.sk , ktorý bude slúžiť od septembra 2019 ako dostupný zdroj informácií pre odbornú i laickú verejnosť.