IQ + EQ + FinQ = 3Q pre život

IQ + EQ + FinQ = 3Q pre život

Naša škola je zapojená do programu FinQ, ktorého primárnym cieľom je zvyšovanie finančnej kultúry žiakov. Program rozvíja systémové myslenie žiakov, komunikačné, poznávacie, logické, prosociálne kompetencie a kompetencie osobnostného rozvoja. Umožní žiakom správne sa rozhodovať a posudzovať otázky a úlohy v kontexte finančného riadenia.

V rámci implementácie projektu do edukačného procesu v 2. ročníku, sme zakúpili pre študentov 2. ročníka portfólia, ktoré budú pre nich nápomocné v oblasti rozvoja ich finančnej kultúry.

Vzdelávanie bude prebiehať v jednotlivých vzdelávacích oblastiach: matematika a práca s informáciami, človek a spoločnosť, človek a príroda, jazyk a komunikácia.

Prajeme našim žiakom veľa úspechov pri práci s portfóliami a získavaní kompetencií v oblasti financií potrebných pre 21. storočie.

RNDr. Renáta Gaľová, zástupkyňa riaditeľa školy