Maturita 2024

Aktuálne informácie k maturitným skúškam

Organizáciu MS upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška č. 224/2022 Z. z. o strednej škole.
Realizáciu EČ MS a PFIČ MS zabezpečuje oddelenie hodnotenia a monitorovania vzdelávania NIVaM.

Informácie: https://www2.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/maturita

Predmetmi maturitnej skúšky sú:

  • slovenský jazyk a literatúra,
  • povinný predmet zo skupiny predmetov cudzí jazyk (úroveň B2) a
  • dva voliteľné predmety.

Jedným voliteľným predmetom je vyučovací predmet, v ktorom mal žiak súčet týždenných hodinových dotácií počas štúdia v gymnáziu najmenej šesť vyučovacích hodín. V súčte týždenných hodinových dotácií sa zohľadňuje aj hodinová dotácia zo seminára alebo z cvičení rovnakého zamerania.

Žiak môže konať maturitnú skúšku len z vyučovacích predmetov okrem výchovných vyučovacích predmetov, najmä hudobná výchova, výtvarná výchova, etická výchova, uvedených v učebnom pláne školy, v ktorých sa vzdelával. Výber druhého voliteľného predmetu nie je podmienený hodinovou dotáciou a úrovňou.

Termíny maturitnej skúšky v školskom roku 2023/2024

Žiak 4. ročníka do 30. septembra písomne oznámi riaditeľke školy alebo poverenému pedagogickému zamestnancovi (triednemu učiteľovi) predmety, ktoré si na maturitnú skúšku zvolil. Žiak so zdravotným znevýhodnením oznámi aj spôsob vykonania maturitnej skúšky.

Zmenu predmetov, zmenu spôsobov vykonania maturitnej skúšky alebo dodatočné prihlásenie žiak písomne oznámi riaditeľke školy alebo poverenému pedagogickému zamestnancovi najneskôr do 15. októbra; riaditeľka školy môže v osobitných prípadoch, najmä ak ide o dlhodobý pobyt v zahraničí alebo zdravotný stav, povoliť iný termín, najneskôr do 31. januára.

Odhlásenie predmetov, z ktorých žiak koná maturitnú skúšku dobrovoľne, žiak písomne oznámi riaditeľke školy najneskôr do 31. marca.

Administrácia EČ a PFIČ MS sa uskutoční podľa organizačných pokynov NIVaM, ktoré sú zverejnené na webových stránkach NIVaM www.nivam.sk a CVTI SR-ŠVS maturita.svsbb.sk, www.svs.edu.sk. Riadny termín externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky (EČ a PFIČ MS) v školskom roku 2022/2023 uskutoční v dňoch

  • 12. marec 2024 (utorok) – slovenský jazyk a literatúra,
  • 13. marec 2024 (streda) – anglický, francúzsky, nemecký, ruský jazyk
  • 14. marec 2024 (štvrtok) – matematika

Aprílový náhradný termín EČ a PFIČ MS sa uskutoční 9. až 12. apríla 2024. Podrobné informácie o organizácii náhradného termínu EČ a PFIČ MS budú zúčastneným školám poskytnuté v dostatočnom časovom predstihu.

Septembrový opravný a náhradný termín EČ a PFIČ MS sa uskutoční 3. až 6. septembra 2024. Podrobné informácie o organizácii septembrového termínu EČ a PFIČ MS budú zúčastneným školám poskytnuté v dostatočnom časovom predstihu.

Dôležité informácie a pokyny k EČ a PFIČ (aktualizované 15. 2. 2024)

Špecifikácie testov

Špecifikácie testov EČ zo slovenského jazyka a literatúry, z cudzieho jazyka a z matematiky sú zverejnené na stránke NIVAM