Maturita 2024

Aktuálne informácie k maturitným skúškam

Organizáciu MS upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška č. 224/2022 Z. z. o strednej škole.
Realizáciu EČ MS a PFIČ MS zabezpečuje oddelenie hodnotenia a monitorovania vzdelávania NIVaM.

Informácie: https://www2.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/maturita

Prihláška na maturitnú skúšku 2024

Predmety maturitnej skúšky na gymnáziu:

  • slovenský jazyk a literatúry
  • cudzí jazyk (ANJ, FRJ, NEJ, RUJ) – B2
  • dva voliteľné predmety

Žiak môže konať MS iba z vyučovacích predmetov (okrem výchovných vyučovacích predmetov), ktoré sú uvedené v učebnom pláne školy a v ktorých sa v škole vzdelával. Podmienka hodinovej dotácie najmenej šesť vyučovacích hodín v súčte týždenných hodinových dotácií počas štúdia v gymnáziu sa netýka všetkých voliteľných predmetov, ale iba jedného z voliteľných predmetov v zmysle § 12 ods. 2 až 5 vyhlášky č. 224/2022 Z. z. V súčte týždenných hodinových dotácií sa zohľadňuje aj hodinová dotácia zo seminára alebo z cvičení rovnakého zamerania.

  • Termín podania prihlášok na maturitnú skúšku 30. september 2023
  • Zmeny predmetov a úrovní do 15. októbra 2023
  • Žiak so zdravotným znevýhodnením (vzdelávaný podľa individuálneho vzdelávacieho programu) oznámi aj spôsob vykonania maturitnej skúšky na základe žiadosti podľa § 16 ods. 7 vyhlášky č. 224/2022 Z. z.

Prihlášku na MS si žiaci stiahnu cez Edupage a odovzdajú triednemu učiteľovi do 30.9.2023

Informácie k EČ a PFIČ v školskom roku 2022/2023

Administrácia EČ a PFIČ MS sa uskutoční podľa organizačných pokynov NIVaM, ktoré sú zverejnené na webových stránkach NIVaM www.nivam.sk a CVTI SR-ŠVS maturita.svsbb.sk, www.svs.edu.sk. Riadny termín externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky (EČ a PFIČ MS) v školskom roku 2022/2023 uskutoční v dňoch

  • 12. marec 2024 (utorok) – slovenský jazyk a literatúra,
  • 13. marec 2024 (streda) – anglický, francúzsky, nemecký, ruský jazyk
  • 14. marec 2024 (štvrtok) – matematika

Aprílový náhradný termín EČ a PFIČ MS sa uskutoční 9. až 12. apríla 2024. Podrobné informácie o organizácii náhradného termínu EČ a PFIČ MS budú zúčastneným školám poskytnuté v dostatočnom časovom predstihu.

Septembrový opravný a náhradný termín EČ a PFIČ MS sa uskutoční 3. až 6. septembra 2024. Podrobné informácie o organizácii septembrového termínu EČ a PFIČ MS budú zúčastneným školám poskytnuté v dostatočnom časovom predstihu.

Ďalšie dôležité informácie a pokyny (posledná aktualizácia 05/2023)

Pokyny_EČ a PFIČ_MS_2023 – prílohy 2 – 5

Príloha 2: Žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami – str. 1

Príloha 3: Systém identifikačných údajov – str. 10

Príloha 4: Pokyny pre školy, ktoré budú žiakov spájať do spoločných skupín v rámci MATURITY 2023 – str. 12

Príloha 5: MATURITA 2023 – pokyny a informácie pre žiakov – str. 13

Vzory OH – https://www2.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/maturita

Usmernenie_k_zverejňovaniu_maturitných_zadaní

Špecifikácie testov

Špecifikácie testov EČ zo slovenského jazyka a literatúry, z cudzieho jazyka a z matematiky sú zverejnené na stránke NIVAM