Medzinárodné projekty pre žiakov

Projekty v rámci programu Comenius a iné

Naše gymnázium „otvorilo dvere“ do Európy hneď po roku 1989, keď prijalo výzvu Francúzskej republiky, ktorá spočívala v prijatí 2000 žiakov (počet z celého Československa), ktorí sa učili francúzsky jazyk, vo francúzskych rodinách počas prázdnin v roku 1990. Vďaka tradícii vyučovania francúzštiny boli naši žiaci pripravení prijať ďalšie výzvy a ponuky, napr. výmenný pobyt v meste Chantilly,  účinkovanie francúzskych lektoriek na škole a iné.

Doterajším vyvrcholením našej snahy nadobudnúť európsku dimenziu bol vstup do európskeho projektu Comenius, vďaka ktorému sme sa spojili postupne so školami z rôznych krajín (Francúzsko, Nemecko, Španielsko, Taliansko, Holandsko, Rumunsko, Grécko, Ukrajina) a vytvorili projekty LIMES (2002 – 2005, myšlienka niekdajších európskych hraníc), DOMUS (2005 – 2008, budovanie nového európskeho domu) a AQUA (2009 – 2011, spoločná ochrana prírody). Koordinátorom projektu AQUA bolo naše gymnázium. Našimi partnermi boli stredné školy z miest Périgueux – Francúzsko, Bruchkőbel – Nemecko, Foz – Španielsko, Iasi – Rumunsko, Gouda – Holandsko. Ako hostia sa zúčastnili žiaci z Užhorodu.

Úlohy a práca žiakov vychádzali zo štandardných programov stredných škôl (predmety biológia, chémia, geografia, dejepis, materinské jazyky, umenie a kultúra, občianska výchova) a ich zvládnutie bolo realizovateľné v každej partnerskej škole.

Prípravná práca pred samotnými stretnutiami žiakov a učiteľov, ktoré sme nazvali „Európske týždne AQUA“, spočívala vo všetkých školách v zápise žiakov, vypracovaní domácich úloh a propa – gácii projektu v miestnych komunitách; v organizácii pobytu žiakov v hostiteľských rodinách, príprave programu otváracieho a záverečného večera, v organizácii tematických exkurzií a organizácii vyučovania v celej škole počas projektového stretnutia.

Do organizácie oboch stretnutí (apríl 2010, september 2011)a vedenia workshopov bolo priamo zapojených 15 učiteľov z GPH, viac ako 100 žiakov a 60 hostiteľských rodín. Počas týždňa navštívili školu zástupcovia miestnej komunity, rodičia, sponzorské inštitúcie, médiá. Úspech obidvoch týžd-ňov sa prejavil najviditeľnejšie v nadšení žiakov, v ich obetavosti, spolupatričnosti a radosti zo stretnutia s novými partnermi. Okrem toho mali možnosť hovoriť cudzím jazykom: francúzsky a anglicky. Mnohí z týchto žiakov udržujú priateľské kontakty dodnes.

Viac ako 10 rokov je našou partnerskou školou Gymnázium vo Vyškove. Spolupráca s moravskými priateľmi spočíva v každoročných výmenných návštevách žiakov a učiteľov a program našich stretnutí sa viaže na bohatú históriu a súčasnosť našich miest a krajov. Spoločné projekty môžeme realizovať aj vďaka finančnej podpore našich mestských zastupiteľstiev.