Podpora talentov

Gymnázium Pavla Horova v Michalovciach patrí k najstarším a v súčasnosti aj najväčším štvorročným gymnáziám na Slovensku. Jeho bohatú históriu zdobí množstvo zvučných mien vynikajúcich pedagogických osobností, ale aj výnimočných absolventov, ktorí sa vďaka svojmu talentu a húževnatosti dokázali skvelo presadiť v najrozmanitejších oblastiach života spoločnosti, a to u nás i v zahraničí.

Talent, obetavosť a nemalé osobnostné nasadenie však neboli vlastné len postavám z minulosti michalovského gymnázia. I dnešný pedagogický zbor GPH môže byť právom hrdý na dosahované výsledky. Tieto sú zvlášť potešiteľné v oblasti prírodných vied, o čom svedčí okrem iného aj skutočnosť, že v počte úspešných účastníkov relevantných prírodovedných súťaží a olympiád dosahuje GPH pravidelne jedno z prvých miest v rámci kraja.

 Odborná zdatnosť pedagógov a ich zanietenosť teda prinášajú svoje ovocie vo forme úspešnosti absolventov školy. Vynikajúci študenti a olympionici nachádzajú spravidla aj odpovedajúce uplatnenie v praxi. Mnohí z našich bývalých úspešných olympionikov dnes zastávajú významné posty v oblasti bankovníctva, pôsobia ako vysokoškolskí pedagógovia a vedeckí pracovníci na domácich i zahraničných univerzitách, ako odborníci v oblasti informačných a komunikačných technológií, či ako softvéroví inžinieri.

Nie samozrejmou a obzvlášť cennou je však skutočnosť, že mnohí bývalí študenti si aj po rokoch s vďakou spomínajú na svojich učiteľov. Ušľachtilým príkladom v tomto smere je fondový účet na podporu prírodovedných talentov, ktorý vznikol v roku 2004 z iniciatívy a za podpory veľkorysého základného vkladu  nášho  kedysi mimoriadne úspešného olympionika, dnes významného  predstaviteľa  bankovníctva na Slovensku, pána  Mária Drosca.

Fondový účet VÚB 1864020759/0200 je otvorený všetkým priaznivcom nášho gymnázia, ktorí chcú umožniť ďalší rozvoj aktivít v oblasti prírodovedného vzdelávania na našej škole, a tak podporiť talentovaných, prírodovedne i technicky orientovaných študentov.

Slovko k našim priaznivcom

Týmto sa obraciame na všetkých sympatizantov nášho gymnázia, predovšetkým na tých, ktorí oceňujú prácu s nadanými študentmi na našej škole, a to ako z radov našich bývalých úspešných absolventov, tak aj ostatných…

Odborný rast študenta a rozvoj jeho talentu nezávisí len od schopností samotného študenta a jeho snahy. Veľkú úlohu tu zohrávajú aj vonkajšie okolnosti: možnosť zúčastniť sa na odborných prednáškach, seminároch, sústredeniach, práca s kvalitnou literatúrou a mnohé ďalšie. Často o hodnotných akciách vieme a môžeme ich študentom odporučiť, žiaľ, realizácia dobrých zámerov často stroskotáva na nedostatku finančných prostriedkov.

Dovoľujeme si Vás preto osloviť v tomto kontexte a poprosiť Vás o príspevok, v rámci Vašich možností, ktorým by ste podporili ušľachtilé snahy našich talentovaných študentov a ich pedagógov.

Vaša veľkorysosť bude odmenená vďačnosťou a radosťou z pomoci iným.

Podporte a investujte do vzdelávania mladých ľudí!

                                                                      Fondový účet VÚB 1864020759/0200

Mgr. Katarína Olšavová

riaditeľka Gymnázia Pavla Horova