Projekt: GPH - Reserata pro Futuro

GPH - Pre budúcnosť otvorená

Základné informácie

Názov:  GPH – Reserata pro Futuro
 GPH – pre budúcnosť otvorená
Kód ITMS:  312011U411
Kód výzvy:  OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-03
Trvanie:  od 11/2019  do 10/2021
Oprávnené výdavky:  210 453,82 €

Ciele, aktivity a cieľové skupiny projektu

Cieľom projektu je zvýšenie finančnej, matematickej, prírodovednej a čitateľskej gramotnosti žiakov gymnázia.

Aktivity:

I. Rozvoj jednotlivých gramotností u žiakov s cieľom zvýšiť počet hodín školského vzdelávacieho programu nad rámec hodín povinne stanovených v RUP, zvýšiť kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu, podporiť hĺbkové učenie, ktorým sa zabezpečí osobný rast a pridaná hodnota v ďalšom vzdelávaní žiakov a zlepšenie výsledkov žiakov v oblasti čitateľskej, matematickej a finančnej gramotnosti

  1.  extra hodiny realizované vyučovaním nových predmetov: čitateľská gramotnosť v 3. a 4. ročníku, finančná a matematická gramotnosť v 1. ročníku a cvičenia z aplikovanej ekonómie v 3. ročníku,
  2.  mimoškolská činnosť – realizácia krúžkov (Pokročilé programovanie, Chémia hravo, Chémia v pokusoch, Začíname s podnikaním, Náročná matematika, Krúžok prevencie chorôb a prvej pomoci, Aktuálne otázky politického vývoja krajín 20.-21. storočia, Cez latinčinu k porozumeniu súčasných odborných textov, Krúžok politického zemepisu, Prechádzky dejinami, Pokusy vo fyzike a i.) a exkurzií s cieľom podpory zvýšenia záujmu žiakov o problematiku zameranú na zvýšenie gramotnosti v prírodných vedách, čitateľských, matematických a finančných. Dobrovoľnosť výberu a spôsobu práce majú motivujúci charakter. Formy práce zamerané na bádanie, skúmanie, rozvoj vyšších myšlienkových operácií žiakov.

II. Rozvoj kľúčových kompetencií pedagogických zamestnancov

  1.  vzdelávanie učiteľov školy zamerané na rozvoj úrovne a zlepšenie kvality kompetencií pedagogických zamestnancov
  2. pedagogické kluby učiteľov:  matematiky, fyziky, informatiky, chémie, biológie, geografie, dejepisu, slovenského jazyka a literatúry a i.

Všetky spomínané aktivity majú za cieľ zvýšiť spomínané gramotnosti žiakov tak, aby sme dosiahli výrazne lepšie výsledky v EČ MS z MAT a SLJ a zároveň zvýšiť záujem žiakov o štúdium technických odborov.

Cieľové skupiny projektu: 

300 žiakov Gymnázia Pavla Horova

28 pedagogických zamestnancov Gymnázia Pavla Horova

Koordinačný tím projektu:

Projektový manažér: RNDr. Renáta Gaľová

Finančný manažér: RNDr. Mária Spišáková

Manažér monitorovania: Mgr. Katarína Olšavová

 

Výstupy pedagogických klubov

Aktuality projektu