Kurz zameraný na tréning komunikačných zručností učiteľov

Kurz zameraný na tréning komunikačných zručností učiteľov

V dňoch 30.6. a 1.7.2022 sa uskutočnil v rámci realizácie projektu Reserata pro Futuro Kurz zameraný na tréning komunikačných zručností „Komunikácia  v  praxi   pedagogického   zamestnanca“.

Kurz bol určený pre 20 účastníkov, učiteľov školy Gymnázia Pavla Horova,  v celkovej dĺžke kurzu 15 hodín.

Lektor: Mgr. Mária Dečová, PhD.

Ciele vzdelávania: Spoznanie individuálnych psychických daností účastníkov, zvýšenie sebavedomia, zlepšenie komunikačných schopností, lepšie sebapoznanie prinášajúce maximalizáciu osobnej a profesijnej spokojnosti, získanie nového pohľadu na svoje sebavedomie.

Zameranie: na komunikáciu medzi učiteľmi, učiteľmi a žiakmi, riešenie komunikačných problémov, riešenie konfliktov a pod.

Obsahová náplň vzdelávacej aktivity: 

 • Účastníci komunikácie a vzťahy medzi komunikujúcimi v edukačnom procese
 • Teoretické základy pedagogickej komunikácie
 • Modely pedagogickej komunikácie
 • Chyby v komunikácii a komunikačné bariéry v edukačnom a výchovnom procese
 • Aspekty verbálnej a neverbálnej komunikácie
 • Technika aktívneho počúvania
 • Technika kladenia otázok
 • Asertívna verzus pozitívna komunikácia
 • Nácvik komunikačných techník v konkrétnych situáciách a sebareflexia
 • Spätná väzba
 • Komunikácia na tradičnej a netradičnej vyučovacej hodine
 • Komunikácia v interakčných vzťahoch (učiteľ – žiak/trieda/kolega/vedenie školy/rodič a verejnosť
 • Nácvik modelových situácií zo školského prostredia v rôznych interakčných vzťahoch

Metódy: výklad, brainstorming, skupinová diskusia, prípadové štúdie, hranie rolí, interakčné (sociálno-psychologické) hra

Absolvent  vzdelávacej  aktivity  „Komunikácia  v  praxi   pedagogického   zamestnanca“  získal spôsobilosti v oblasti  interpersonálnej  komunikácie.  Pozná znaky  a  prejavy  verbálnej a neverbálnej komunikácie, vybrané komunikačné techniky, ktoré vie efektívne používať.  Vie identifikovať zdroje  chýb  v  komunikácii,  správne  klásť  otázky,  rozumie  verbálnym  a neverbálnym prejavom v správaní žiakov, pozná základné aspekty a požiadavky na interakciu a interakčné vzťahy v školskom prostredí. Je schopný aplikovať novonadobudnuté poznatky do vlastného vyučovacieho a výchovného procesu a riešiť rôzne situácii v rôznych interakčných vzťahoch vzniknuté v školskom prostredí.