Manažment školy

Mgr. Katarína Olšavová

riaditeľka školy

Študovala na Gymnáziu Pavla Horova v rokoch 1986 – 1990, neskôr na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach, odbor matematika a chémia. Pôsobí ako pedagóg v škole od 1995, v rokoch 2005- 2017 bola zástupkyňou riaditeľa školy pre prírodovedné predmety, v rokoch 2007 – 2017 bola štatutárnym zástupcom riaditeľa školy a od 1. júla 2017 bola ako prvá žena v histórii školy vymenovaná po úspešnom výberovom konaní za riaditeľku školy. Je úspešnou absolventkou programov Akadémia riaditeľov, Diamantová cena DofE. V júni 2022 obhájila vo výberovom konaní post riaditeľky školy pre ďalšie funkčné obdobie 2022 – 2027.

Plnenie koncepcie rozvoja školy:

Školský rok 2017/2018

 • dokončená oprava fasáda školy  z Ul. Hviezdoslavova a Ul. Masarykova,
 • vybudovaná nová recepcia vo vstupnom vestibule školy,
 • rekonštrukcie tried na prízemí a v suteréne (interiérové omietky, drevené obklady,  nové svietidlá, interaktívne tabule, učiteľské počítače),
 • učebne informatiky vybavené klimatizačnými jednotkami,
 • nová oddychová zóna pred zborovňou s vitrínami získaných trofejí našich športovcov,
 • renovácia vstupného vestibulu – galéria žiakov i učiteľov,
 • sanácia školskej posilňovne, oprava podlahy v starej gymnastickej telocvični,
 • rekonštrukcia šatní a hygienických zariadení v starej gymnastickej telocvični,
 • revitalizácia školskej záhrady – výrub stromov a výsadba nových rastlín a stromov,
 • nová webová stránka školy, zriadenie facebookovej stránky školy.

Školský rok 2018/2019

 • rekonštrukcia suterénu školy, maľovanie suterénu, sanácia poškodených tried,
 • výmena šatňových skriniek na 1. poschodí,
 • zútulnenie priestoru školskej jedálne, vymaľovanie jedálne,
 • zriadenie školskej klubovne,
 • revitalizácia školského átria,
 • vybavenie  laboratórií prírodovedných predmetov a odborných učební modernými učebnými pomôckami, nový Sciencelab.

Školský rok 2019/2020

 • rekonštrukcia školského bufetu,
 • rekonštrukcia fyzikálneho traktu – kabinet fyziky, začiatok rekonštrukcie odbornej učebne fyziky,
 • výmena demonštračným stolov pre učiteľa v odborných učebniach prírodovedných predmetov,
 • výmena šatňových skriniek na prízemí,
 • školská kuchyňa – nová umývačka riadu, mraznička, nerezové výlevky, konvektomat,
 • výmena školských setov v triedach na 1. poschodí.

Školský rok 2020/2021

 • výmena šatňových skriniek na 2. poschodí,
 • opravy 2. časti fasády od školského dvora,
 • oprava strechy nad fitnesscentrom,
 • výmena školských setov v triedach na prízemí a 2. poschodí,
 • nová podlaha z učebni fyziky,
 • renovácia kabinetu telesnej výchovy: oprava stropu, maľovanie, výmena nábytku
 • renovácia kabinetu chémie,
 • vybudovanie dažďovej záhrady

Školský rok 2021/2022

 • dokončenie rekonštrukcie odbornej učebne fyziky – nové auditórium
 • modernizácia tried na 1. poschodí,
 • zriadenie centrálnej oddychovej zóny pre žiakov na 2. poschodí,
 • rekonštrukcia informatického traktu – nový IT lab kreativity.
 • Školský rok 2022/2023
  • renovácia dvoch kancelárií zástupcov riaditeľa školy
  • renovácia kabinetu slovenského jazyka a literatúry, telesnej a športovej výchovy 2
  • dataprojektory  v učebniach školy
  • otvorenie Centra popularizácie fyziky
  • revitalizácia vonkajších ihrísk

Zapojenosť školy do projektov: Reserata pro Futuro – projekt ESF, Úsmev pre seniorov – dobrovoľníctvo, GPH Lego race, So let´s code micro:bit, IT akadémia, Elektroodpad Dopad 2, Cestami necestami (po bitevných poliach) k dnešnej Európe, Erasmus+ BULL.D.O.G, ENTER, Creative coding, Smart home with micro:bit, DofE, Stredoškolské kolégium A. Neuwirtha , eTwinning Beeing a Tenn in Europe, SKHU IT Education, Modernejšia škola a i.

Plnenie stanovených cieľov v oblasti výchovno-vzdelávacej, personálnej, marketingovej a i. sú súčasťou hodnotiacich správ za príslušný školský rok https://www.gphmi.sk/o-skole/hodnotiaca-sprava/

Kontakt

Zástupcovia školy

PaedDr. Vladimír Čan

zástupca riaditeľky školy pre ekonomické záležitosti

Na škole pôsobí od roku 1993. Ukončil Pedagogickú fakultu UPJŠ v Prešove, odbor občianska náuka a telesná výchova. Od roku 2008 zastával funkciu zástupcu riaditeľa školy pre spoločenskovedné predmety a od júla 2017 je zástupcom riaditeľky školy pre technicko-ekonomický úsek.

Kontakt

Mgr. Matej Starják, PhD.

zástupca riaditeľky školy pre spoločenskovedné predmety

Študoval na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove, odbor slovenský jazyk a dejepis. Pôsobí na škole od 2002 a v roku 2022 sa stal zástupcom riaditeľky školy pre spoločenskovedné predmety, riadiaca pôsobnosť 1.- 2. ročník. Okrem toho sa venuje skúmaniu a popularizácii regionálnych dejín.

Kontakt

RNDr. Renáta Gavulová

zástupkyňa riaditeľky školy pre prírodovedné a technické predmety

Študovala na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach, odbor fyzika a chémia. V projekte “Ďalšie vzdelávanie učiteľov informatiky” si rozšírila odbor o predmet informatika. Pôsobí na škole od 1993 a v roku 2017 sa stala zástupkyňou riaditeľky školy pre prírodovedné predmety, riadiaca pôsobnosť 3.- 4. ročník.

Kontakt