Prírodovedný päťboj

O SÚŤAŽI

Prírodovedný päťboj je medzitriedna súťaž tretiackych kolektívov GPH v riešení úloh prírodovedného charakteru. Súťažia 5-členné družstvá delegované jednotlivými triedami v 2 kolách. V každom kole sa riešia  úlohy z predmetov matematika, fyzika, chémia, biológia a informatika. Súťaž sa koná spravidla v prvej polovici novembra a na jej organizovaní sa podieľajú predmetové komisie všetkých prírodovedných predmetov. Autorkou myšlienky Prírodovedného päťboja je RNDr. Mária Dományová. Ceny do súťaže sú zabezpečované z Fondového účtu na podporu prírodovedných talentov, ktorý založil v r. 2004 pán Mário Drosc – olympionik v prírodovedných predmetoch, absolvent GPH, dnes významný bankový manažér.

1. ročník súťaže

Dňa 18.novembra 2004 sa uskutočnil na GPH 1.ročník medzitriednej ročníkovej súťaže Prírodovedný päťboj. Myšlienka uskutočniť takúto súťaž pre našich študentov vznikla krátko po založení Fondového účtu na podporu prírodovedných talentov pánom M.Droscom (august 2004), v súvislosti s úvahami o zmysluplnom čerpaní prostriedkov z tohoto účtu. Autorka projektu  RNDr.Mária Dományová našla plnú podporu u svojich kolegov vyučujúcich prírodovedné predmety i u vedenia školy, a študentov myšlienka kolektívnej súťaže spájajúcej všetky prírodovedné predmety taktiež zaujala a nadchla. Päťčlenné družstvá, zastupujúce triedne kolektívy 3.ročníka, súťažili v riešení desiatich úloh (po dve úlohy viažúce sa k jednotlivým prírodovedným predmetom).
Úlohy do 1.ročníka súťaže vybrali:
RNDr.Mária Dományová (matematika), RNDr.Renáta Sušková (fyzika), Mgr.Katarína Olšavová (chémia), RNDr.Gizela Mašlejová (biológia) a RNDr.Jana Machová (informatika). Súčasťou súťaže bolo aj riešenie tzv.Lúštenky, ktorej autorom a posudzovateľom správnosti bol RNDr.Anton Hnáth. Porota pracovala v zložení: RNDr.Ján Novák (predseda poroty), RNDr.Anton Hnáth (matematika), RNDr.Mária Pirkovská (fyzika), Mgr.Katarína Olšavová (chémia), RNDr.Danka Opálková (biológia) a RNDr.Jana Machová (informatika). Ceny do súťaže boli zabezpečené zo spomínaného Fondového účtu na podporu prírodovedných talentov.

Koordinátorkou a autorkou myšlienky prírodovedného päťboja bola RNDr. Mária Dományová, naša vyučujúca matematiky, ktorá svoj život zasvätila práci s talentovanou mládežou.

V prvom ročníku súťažili tieto triedne kolektívy 3.ročníka:

3.A: Silivia Gajanová, Vladimír Čan, Peter Bašista, Ondrej Pašuth, Martin Kravec
3.B: Stanislava Palkociová, Vladimír Ressler, Pavol Hospodár (zast. Jana Mudroňová),  Michaela Rošková Radoslav Remák
3.C: Oľga Hamadejová, Lukáš Dojčák, Valentína Čabalová, Matúš Gavaj, Peter Kotora
3.D: Jozef Petrík, Michal Križanovič, Lenka Andrlová, Tomáš Giraltoš, Miroslava Matiová
3.E: Denis Demský, Lukáš Miňo, Terézia Weiserová, Michal Cibere, Ľudmila Kapitánová
3.F: Lýdia Žužová, Jana Vašková, Peter Garan, Katarína Peslárová, Kristína Jesenková
3.G: Dária Dolinská, Katarína Kobzošová, Michal Mochťak, Zuzana Veľasová, Matej Oleárnik

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE

  • Súťažia 5-členné družstvá v dvoch kolách, v každom z nich v piatich disciplínach (matematika, fyzika, chémia, biológia, informatika)
  • Každé z družstiev reprezentuje niektorú z tried tretieho ročníka GPH
  • Triedne kolektívy delegujú svoje družstvá prostredníctvom svojich triednych profesorov; o vhodnosti výberu členov družstva sa môžu poradiť s vyučujúcimi prírodovedných predmetov
  • Súťaž pozostáva zo skupinového riešenia 10 úloh (po 2 úlohy viažúce sa na jednotlivé prírodovedné predmety); na riešenie každej z úloh je rezervovaných maximálne 5 minút
  • Riešenia úloh odovzdávajú družstvá v písomnej forme, a to uvedením výsledku a náznaku zdôvodnenia – tak, aby príslušný člen poroty mohol posúdiť správnosť riešenia
  • Za každú úlohu môže družstvo získať 2 body (v prípade, ak je jej riešenie označené príslušným členom poroty za správne alebo v podstate správne); za čiastočne správne alebo neúplné riešenie úmerne menší počet bodov v stupnici po pol bode vpodstate správne)
  • Za najlepšie a najúplnejšie riešenie úlohy môže získať družstvo popri bodoch za správnosť ešte ďalší bod, a to v prípade, že riešenie úlohy s daným bodovým ziskom odovzdalo ako prvé; tieto ,,body navyše“ sa mu však priznajú iba v tom prípade, ak svoje riešenie člen úspešného družstva verejne prezentuje (po uplynutí 5 minút určených na riešenie danej úlohy a na pokyn poroty)
  • V prípade, že niektorú z úloh nevyriešilo žiadne družstvo v časovom limite 5 minút, súťaž pokračuje riešením ďalších úloh ¨ Pri riešení bude mať každé družstvo k dispozícii Matematické, fyzikálne a chemické tabuľky pre stredné školy ¨ Víťazom sa stáva družstvo s najväčším bodovým ziskom
  • V prípade rovnosti získaných bodov viacerými družstvami o víťazovi rozhodne riešenie tzv. ,,rozbojovej“ úlohy podľa pokynov predsedu poroty

PRÍRODOVEDNÝ PÄŤBOJ

KEDY A KDE?

November/ Gymnázium Pavla Horova, Masarykova 1, Michalovce. Súťaží sa po 3. vyučovacej hodine.

KTO?

Žiaci 3.ročníkov gymnázií.

AKO SA PRIHLÁSIŤ?

Prihlásiť sa môžete prostredníctvom emailu: gph@gphmi.sk .

KONTAKT

RNDr. Marianna Šariková,
e-mail: gph@gphmi.sk
telefón: 056 – 64 230 97
Adresa: Gymnázium Pavla Horova, Masarykova 1, 071 01 Michalovce