STEM with FUN

STEM with FUN

Nadačný fond Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy v Nadácii Pontis vyhlásil výzvu pre ZŠ a SŠ na predkladanie žiadostí zameraných na podporu činností v oblasti: PODPORA SÚŤAŽÍ NA POPULARIZÁCIU VEDY A TECHNIKY.

V grantovej výzve sme boli úspešní projektom STEM with FUN, podporujúc aktivity a inovatívne prístupy zamerané na vytvorenie súťaží na popularizáciu vedy a techniky.

Výška schválenej dotácie: 6170,34 €

Realizácia: 11/2022 – 06/2023

Cieľom projektu je predovšetkým podchytiť záujem mladej generácie o prírodné vedy, motivovať ich, prostredníctvom zážitkových súťaží napomôcť rozvoju schopností a znalostí, a tak vytvárať širokú základňu pre rozvoj mimoriadnych talentov. Svojimi aktivitami zároveň vytvárame priestor pre stretávanie sa mladých ľudí, pre nadväzovanie nových kontaktov, výmenu poznatkov, skúseností, názorov. Súťaže podporujú rozvoj soft skills.  Študenti súťažia v družstvách, podporuje sa tímová práca, komunikačné a prezentačné schopnosti, schopnosť riešiť problémy, merajú si svoje vedomosti, zručnosti, tvorivosť a originalitu v oblasti STEM predmetov.

Aktivity začíname realizovať v Týždni vedy a techniky na Slovensku.

V Gymnaziálnom päťboji prírodovedcov si vynikajúci študenti zmerajú svoje vedomosti, zručnosti, tvorivosť a originalitu v oblasti matematiky, fyziky, chémie, informatiky a biológie. V súťaži iGPH boj si žiaci základných škôl a nižších tried gymnázií porovnajú svoju znalosti z informatiky a programovania. V súťaži tímov Digital Brains tímy vytvárajú užitočné technické projekty a takto sa učia komunikovať v skupinách, riešiť problémy a riadiť projekty.

9. novembra 2022 sa uskutočnil 18. ročník školskej súťaže Prírodovedný päťboj.

Súťažili päťčlenné družstva žiakov tretieho ročníka. Ukázali, ako dokážu aplikovať svoje poznatky pri riešení prírodovedných úloh.

 

Výsledky: 1. miesto 3. D
                    2. miesto 3. B
                    3. miesto 3. A

Blahoželáme!