Partnerstvá školy

Partnerské organizácie školy

V októbri 2016 bola podpísaná spolupráca s Prírodovedeckou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

UPJS

V septembri 2017 bolo podpísané Memorandum o spolupráci s Prešovskou univerzitou v Prešove.

logo_pu_cmyk

Vo februári 2020 bolo podpísané Memorandum o spolupráci so Strojníckou fakultou Technickej univerzity v Košiciach.

SjFTUKE-CMYK_priesvitne

V decembri 2021 sa naša škola stala súčasťou klastra Košice IT Valley. Cieľom partnerstva je  podporiť a spoluvytvárať IKT ekosystém na východnom Slovensku.

Partnerstvá so základnými školami

V novembri  2021 boli podpísané zmluvy o spolupráci medzi Gymnáziom Pavla Horova a základnými školami:

ZŠ, Komenského 1, Michalovce

ZŠ T. J. Moussona, T. J. Moussona 4, Michalovce

CZŠ sv. Michala, Volgogradská 2, Michalovce

ZŠ, Krymská 5, Michalovce

ZŠ Pavla Horova, Kpt. Nálepku16, Michalovce

ZŠ, J. Švermu 6, Michalovce

ZŠ, Okružná 17, Michalovce

V decembri 2021 boli podpísané zmluvy o spolupráci medzi Gymnáziom Pavla Horova a základnými školami:

ZŠ, Školská 2, Michalovce

ZŠ s MŠ Františka Jozefa Fugu Vinné

Zmluvy o spolupráci sú založené na princípoch vzájomnej dôvery a porozumenia, iniciatívnom a neziskovom partnerstve pri výchove a vzdelávaní mladej generácie a dodržiavaní etických zásad.