Záverečná konferencia GPH – RESERATA PRO FUTURO

Záverečná konferencia GPH – RESERATA PRO FUTURO

Názov Projektu:  GPH – Reserata pro Futuro

Kód ITMS:  312011U411

Kód výzvy:  OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-03

Trvanie:  od 11/2019  do 10/2021, po predĺžení do 9/2022

Oprávnené výdavky:  205 466,62 €

Dňa 25. októbra 2022 sa konala záverečná konferencia k projektu RESERATA PRO FUTURO (RPF). Konferenciu otvorila projektová manažérka projektu RNDr. Renáta Gaľová, ktorá prítomných oboznámila s prezentáciou cieľov, implementáciou výsledkov a prínosom projektu pre edukačnú prax.

Cieľom projektu bolo zvýšenie finančnej, matematickej, prírodovednej a čitateľskej gramotnosti žiakov gymnázia. Cieľovou skupinou projektu bolo 300 žiakov Gymnázia Pavla Horova a 28 pedagogických zamestnancov Gymnázia Pavla Horova. Z aktivít sme sa zamerali na:

I. Rozvoj jednotlivých gramotností u žiakov

 • s cieľom zvýšiť počet hodín školského vzdelávacieho programu nad rámec hodín povinne stanovených v RUP
 • zabezpečiť inováciu obsahu a metód vzdelávania s dôrazom na zlepšenie výsledkov žiakov v oblasti čitateľskej, matematickej a finančnej gramotnosti
 • zvýšiť kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu, podporiť hĺbkové učenie

II. Rozvoj kľúčových kompetencií pedagogických zamestnancov

 • vzdelávanie učiteľov školy zamerané na rozvoj úrovne a zlepšenie kvality kompetencií pedagogických zamestnancov

III. Koordinácia projektu

 • Projektový manažér: RNDr. Renáta Gaľová
 • Finančný manažér: RNDr. Mária Spišáková, PhD.
 • Manažér monitorovania: Mgr. Katarína Olšavová

Podaktivita 1.1 – Extra hodiny boli realizované vyučovaním nových predmetov:

 • čitateľská gramotnosť v 3. a 4. ročníku,
 • finančná gramotnosť v 1. ročníku
 • cvičenia z aplikovanej ekonómie v 3. ročníku

Podaktivita 1.2 Mimoškolská činnosť – krúžky a exkurzie s cieľom podpory zvýšenia záujmu žiakov o problematiku zameranú na zvýšenie gramotnosti v prírodných vedách, čitateľských, matematických a finančných, ktoré prebiehali aktívnou prácou v 14 krúžkoch formou práce zameranou na bádanie, skúmanie, rozvoj vyšších myšlienkových operácií žiakov.

Podaktivita 2.2 Pedagogické kluby 

Na škole pracovalo 8 pedagogických klubov:

 1. Čitateľská gramotnosť
 2. Dejepis – čitateľská gramotnosť
 3. Klub učiteľov geografie
 4. Klub učiteľov fyziky
 5. Klub učiteľov matematiky
 6. Informatika – matematická gramotnosť
 7. Klub učiteľov chémie
 8. Biológia – prírodovedná gramotnosť

Jeden Klub učiteľov – Biológia – prírodovedná gramotnosť pracoval bez realizácie výstupov. Celkovo sme vytvorili zo 7 klubov s výstupom počas realizácie aktivity projektu (šk. rok 2019/20, 2020/21, 2021/22 – 1. polrok) 35 písomných výstupov klubov.

Podaktivita 2.1 Vzdelávanie učiteľov

Vzdelávanie učiteľov sme realizovali v štyroch kurzoch:

 • Kurz na rozvoj čitateľskej gramotnosti – vyškolených 12 učiteľov
 • Kurz na rozvoj finančnej gramotnosti –  vyškolených 12 učiteľov
 • Tréning komunikačných zručností –  vyškolených 20 učiteľov
 • Tréning riadeného aktívneho učenia – vyškolených 20 učiteľov

V rámci projektu Reserata pro Futuro boli zakúpené nové učebné pomôcky pre vybavenie učební a laboratórií v sume 16 899,60 €,laboratórny nábytok v sume 9909,96 €, IKT v sume 21522,36 €. (napr. učebné pomôcky biológia: laboratórium ECOLAB – malé terénne laboartórium, mikroskop binokulárny Leica Microsystems, modely, sada preparátov, sada na zisťovanie krvných skupín, optický senzor rozpusteného kyslíka, senzor rozpusteného kyslíka vo vode, nástenné obrazy a i., učebné pomôcky fyzika: Go!Motion senzor pohybu, senzor sily a zrýchlenia, detektor pohybu a polohy, senzor svetla a farby, otáčavého pohybu, anemometer, termočlánok, KiWind solárna experimentálna zostava, striedavý kombinovaný regulovaný zdroj, dotykové pero LabQuest a i., učebné pomôcky chémia: automatická pipeta analógová s nastaviteľným objemom, výveva, modely atómov žiacka sada, modely atómov, sada pre elektrochémiu a i.,  učebné pomôcky informatika: robotická stavebnica EV3, robotická stavebnica LME EV3 a i. , pomôcky pre matematickú a finančnú gramotnosť: drôtené modely telies, dotykové pero na tablet, kreatívne karty a i. )

Merateľný ukazovateľ P0278: Počet pedagogických a odborných zamestnancov zapojených do aktivít na zvýšenie profesijných kompetencií plánovaný stav 20, reálny stav k ukončeniu projektu: 47

Merateľný ukazovateľ  P0279: Počet pedagogických a odborných zamestnancov, ktorí si prostredníctvom aktivít zvýšili profesijné kompetencie plánovaný stav 20, stav k ukončeniu projektu: 42

Merateľný ukazovateľ P0449: Počet účastníkov zapojených do aktivít na zlepšenie zručností a zvýšenie gramotnosti, ktorým sa zlepšili kompetencie a zručnosti 6 mesiacov po absolvovaní programu plánovaný stav 300, stav k ukončeniu projektu  441

Merateľný ukazovateľ P0451: Počet účastníkov zapojených do aktivít zameraných na zlepšenie zručností a zvýšenie gramotnosti plánovaný stav  300, stav k ukončeniu projektu 820

Prenositeľnosť (odporúčania pre zavedenie príkladov dobrej praxe)

 • Výmena skúseností pedagogických zamestnancov na zasadnutiach pedagogických klubov prispela k výmene skúseností medzi učiteľmi a k zavádzaniu aktivizačných vyučovacích metód do edukačného procesu.
 • Počas realizácie projektu sme vytvorili 35 písomných výstupov pedagogických klubov, ktoré môžu slúžiť ako podporná metodická pomôcka pre učiteľov s využitím v jednotlivých fázach edukačného procesu.
 • Za veľmi cennú možno považovať aj vytvorenú čítanku – výstup klubu Čitateľská gramotnosť, ktorá bude slúžiť učiteľom ako metodický materiál na rozvoj čitateľskej gramotnosti.
 • V rámci projektu sme doplnili odbornú literatúru a edukačné  pomôcky pre jednotlivé predmety, ktoré aj po ukončení realizácie jednotlivých aktivít projektu budú naďalej efektívne prispievať k zlepšeniu kvality edukačného procesu na škole
 • Zmodernizovali naše odborné učebne fyziky, chémie a biológie, kde pribudli nové demonštračné stoly a tabule, čo veríme že prispeje aj k skvalitneniu vyučovania STEM predmetov.

Všetky aktivity sú uvedené aj v informačnom bulletine RESERATA PRO FUTURO. V závere konferencie boli slávnostne účastníkom vzdelávania odovzdané certifikáty ktorí získali certifikát z absolvovaných školení: Kurz na rozvoj čitateľskej gramotnosti, Kurz na rozvoj finančnej gramotnosti, Tréning komunikačných zručností, Tréning riadeného aktívneho učenia.