Riadené aktívne učenia v praxi pedagogického zamestnanca

Riadené aktívne učenia v praxi pedagogického zamestnanca

V rámci projektu Reserata pro Futuro sa v dňoch 30.6. a 1.7.2022 uskutočnil Kurz zameraný na tréning riadeného aktívneho učenia, určený pre 20 účastníkov – učiteľov školy Gymnázia Pavla Horova v celkovej dĺžke15 hodín.

Cieľ vzdelávania: učiteľ získa skúsenosti s prácou so žiakom, aby vybudoval v žiakoch samostatnosť, dôveru a zodpovednosť, aby žiak bol aktívny v skupinách, vedel obhajovať svoje názory, diskutoval. Učiteľ sa naučí moderovať a usmerňovať žiakov počas vyučovania, inšpirovať a motivovať žiakov.

Zameranie: na získanie zručností viesť riadené aktívne vyučovanie, príprava na hodinu, nácvik konkrétnych situácií.

Lektor: Ing. Knižka Zdenko

Obsahová náplň vzdelávacej aktivity:

  • Aspekty riadeného aktívneho učenia
  • Získavanie žiakovej dôvery a úcty
  • Budovanie samostatnosti a zodpovednosti žiakov
  • Podpora individuálnej a tímovej aktivity žiakov
  • Špecifiká tímovej spolupráce
  • Modely efektívnej komunikácie a diskusie
  • Heuristické metódy a koučovacie modely vzdelávania
  • Aspekty stimulácie a motivácie žiakov
  • Rozvoj kľúčových kompetencií žiakov

Metódy: výklad, brainstorming, skupinová diskusia, prípadové štúdie, hranie rolí, interakčné (sociálno-psychologické) hra.

Absolvent vzdelávacej aktivity: „Riadené aktívne učenie v praxi pedagogického zamestnanca“ získal spôsobilosti v oblasti tohto jedinečného spôsobu výučby. Pozná komunikačné techniky, ktoré sú pre tento spôsob vzdelávania vhodné. Vie rozprúdiť motiváciu, spoluprácu a aktivitu žiakov v triede na individuálnej rovine žiaka, ako aj v podmienkach tímovej spolupráce. Je schopný rozvíjať schopnosti a záujmy žiakov, podporiť ich pozitívny vzťah k vyučovacím predmetom a motivovať ich k aktívnemu prežívaniu a zapojeniu sa do edukačného procesu.