Výsledky prijímacieho konania pre školský rok 2024/2025

Výsledky prijímacieho konania pre školský rok 2024/2025

Zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania pre školský rok 2024/2025 - odbor 7902 J gymnázium

Zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania pre školský rok 2024/2025 - odbor 7902 J 05 gymnázium - informatika

Na základe platnej legislatívy boli rozhodnutia o prijatí bez prijímacej skúšky a rozhodnutia o neprijatí doručené zákonným zástupcom uchádzača poštou doporučenou zásielkou do vlastných rúk. Informácia o prijatí v zozname uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania sa považuje za rozhodnutie o prijatí uchádzača a deň zverejnenia tohto zoznamu sa považuje za deň doručenia rozhodnutia o prijatí.

Ak bol uchádzač prijatý na vzdelávanie v strednej škole, zákonný zástupca písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie najneskôr do stredy, 22. mája 2024 cez informačný systém EduPage, odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom emailu na gph@gphmi.sk, poštou na adresu školy, do elektronickej schránky školy alebo osobne. Ostatné rozhodnutia o prijatí, ktoré sa vzťahujú na školy a odbory vzdelávania uvedené v prihláške na vzdelávanie, strácajú platnosť.

Tlačivo:  Písomné potvrdenie prijatia na vzdelávanie GPHMi

Až po doručení písomného potvrdenia podľa prvej vety riaditeľ strednej školy vyhotoví rozhodnutie o prijatí samostatne a odošle ho uchádzačovi do piatich pracovných dní od doručenia písomného potvrdenia (prijatia na štúdium).

Ak bol uchádzač neprijatý pre nedostatok miesta a jeho záujem o štúdium na našej škole pretrváva, je potrebné, aby zákonný zástupca najneskôr do 5 dní od doručenia rozhodnutia o neprijatí doručil škole odvolanie. Nie všetci prijatí žiaci totiž potvrdia nástup na štúdium. Ak sa uvoľní miesto, vydá riaditeľka školy nové rozhodnutie o prijatí uchádzačovi, ktorý je ďalší v poradí, v prípade, že zákonný zástupca podal odvolanie.

Informáciu, nakoľko je prijatie uchádzača na odvolanie pravdepodobné, poskytneme zákonnému zástupcovi žiaka telefonicky. V prípade, že zákonný zástupca už potvrdil prijatie na inú školu a jeho odvolaniu u nás bude vyhovené, bezodkladne oznámi zrušenie tohto potvrdenia riaditeľovi príslušnej strednej školy.

V prípade ďalších otázok nás kontaktujte tel. 056/6423097.