Návrat do škôl

Návrat do škôl

          Stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja budú pokračovať aj po 8. februári 2021 v dištančnej forme štúdia.

Zatvorené ostanú naďalej aj stredoškolské internáty. Dôvodom tohto rozhodnutia je zlá pandemická situácia v jednotlivých okresoch Košického samosprávneho kraja. Košický samosprávny kraj otvorí svoje stredné školy najskôr po jarných prázdninách, teda 1. marca. Závisieť to bude od aktuálnej pandemickej situácie v jednotlivých okresoch.

Viac informácií v tejto tlačovej správe:
https://web.vucke.sk/sk/novinky/zupne-stredne-skoly-budu-pokracovat-distancnom-vzdelavani.html

*********************************************************************************************************************************

MŠVVaŠ SR 04.02.2021 zverejnilo nový manuál “ Návrat do škôl od 08.02.2021″Manuál . Tento manuál slúži na rýchle orientovanie sa pri zabezpečovaní prezenčného a dištančného vzdelávania v školách a prevádzky v školských zariadeniach pre deti a žiakov podľa podmienok,
určených v rozhodnutí Pandemickej komisie Vlády SR, Ústredného krízového štábu, a v uzneseniach Vlády SR, Úradu verejného zdravotníctva SR, v rozhodnutí ministra školstva, vedy, výskumu a športu a podľa pravidiel COVID AUTOMATU, vydaného Ministerstvom zdravotníctva SR s ohľadom na epidemiologickú situáciu COVID-19 na území Slovenskej republiky.

Podmienkou návratu do škôl je negatívny testna COVID-19, nie starší ako 7 dní  – zamestnanci školy, zákonný zástupca (aspoň jeden zákonný zástupca žiaka, ktorý s ním žije v spoločnej domácnosti) a žiak. Ak ide o plnoletého žiaka, tak sa testuje len on, bez povinnosti testovania rodiča.

COVID AUTOMAT vydaný Ministerstvom zdravotníctva SR je v platnosti od 8. februára 2021. Má celoštátny charakter. Podľa COVID AUTOMATU v závislosti od aktuálnej epidemiologickej situácie sa celá SR zaraďuje do jednotlivých stupňov ostražitosti alebo varovania, na ktoré sú naviazané jednotlivé opatrenia. Celý dokument COVID AUTOMAT Alert systém pre monitorovanie vývoja epidémie a prijímanie protiepidemiologických opatrení v závislosti od intenzity šírenia SARSCoV-2 (Covid-19), je dostupný na stránkach MZ SR online: https://www.health.gov.sk/Clanok?Hlavna-sprava-COVID-19 a epidemiologický stav na mape Slovenskej republiky je zobrazený na stránke MZ SR: https://korona.gov.sk/koronavirus-na-slovensku-v-cislach/.

Prílohy k manuálu nájdete na https://www.minedu.sk/navrat-do-skol-2021-aktualizovany-k-8-2-2021/